Edukacja

Dlaczego firmy w Europie Środkowo-Wschodniej decydują się na outsourcing?

1 945

W badaniu „Przegląd trendów outsourcingu usług międzynarodowych” (ang. Insight Into Multi-Country Outsourced Services Trends) poddano analizie trendy zachodzące w outsourcingu usług na rynku: polskim, węgierskim i rumuńskim, ze szczególnym uwzględnieniem globalnych firm operujących w tych trzech krajach.

W badaniu przeprowadzonym na zlecenie TMF Group – globalnego dostawcy usług dla biznesu działającego w ponad 80 krajach, zrealizowanym pod koniec 2016 roku przez firmę badawczą GfK, zebrano opinie 90 dyrektorów działów kadr i 91 dyrektorów finansowych z firm reprezentujących szerokie spektrum branż, prowadzących działalność na terenie trzech krajów: Polski, Węgier i Rumunii.

Wyniki - Polska

 • 77% menedżerów finansowych ma trudności z nagłymi zmianami w ustawodawstwie lokalnym,
 • 83% menagerów HR jako kluczowe wyzwania w swojej działalności wskazuje trudność w pozyskaniu talentów (43% w przemyśle, 23% w handlu).

Firmy zagraniczne prowadzące działalność w Polsce w porównaniu z pozostałymi krajami w Europie Środkowo-Wschodniej zleciły największą liczbę procesów biznesowych:

 • 67% badanych w Polsce zleca co najmniej jedną usługę,
 • 67% ma dodatkowe potrzeby dotyczące outsourcingu. Wysokie zainteresowanie outsourcingiem wśród 58% ankietowanych firm, powiązane jest ze wzrostem ich przychodu w 2016 roku.

Funkcje HR i administracji płacowej stanowią procesy najczęściej przekazywane na zewnątrz (35%), na drugim miejscu wymieniana jest administracja prawna i sekretariat korporacyjny (25%). Potrzeba dodatkowego zewnętrznego wsparcia pojawia się wśród ankietowanych w obszarach tax compliance – sprawozdawczości podatkowej (28%), administracji prawnej (17%) i międzynarodowej struktury podatkowej przedsiębiorstw (12%).

Motywacje

Dla Dyrektorów finansowych (CFO) w Polsce, głównymi czynnikami skłaniającymi do outsourcingu są:

 • zwiększenie adaptacji do zachodzących zmian legislacyjnych (73%)
 • zachowanie zgodności z regulacjami podatkowymi (60%)
 • zmniejszenie ryzyka kar (60%).

Dyrektorzy HR (CHO) w Polsce decydują się na outsourcing aby:

 • zwiększyć zdolność adaptacji do zmian legislacyjnych
 • przeznaczać mniej zasobów na raportowanie do lokalnego i grupowego kierownictwa (57%).

Wyniki – Węgry

68% ankietowanych firm prowadzących działalność na Węgrzech nie zgłosiło wzrostu dochodów w 2016 r. Wyniki ankiety wskazują na wyraźny związek pomiędzy wolnym tempem wzrostu, a niskim zainteresowaniem tematyką outsourcingu na Węgrzech.

40% respondentów potwierdziło, że zleca co najmniej jedną usługę, a tylko 3% zgłasza potrzebę dodatkowego wsparcia. Międzynarodowe firmy działające na Węgrzech dostrzegają mniej trudności z obsługą kadrowo-płacową, poszukują głównie outsourcingu księgowego i raportowania finansowego (27%) oraz administracji prawnej i sekretariatu korporacyjnego (12%).

Głównymi motywatorami do poszukiwania wsparcia wśród lokalnych dostawców dla firm prowadzących działalność na Węgrzech są: potrzeba zwiększenia zdolności adaptacyjnych do zmian legislacyjnych (30%), większa elastyczność procesów wewnętrznych (28%) oraz lepsze przestrzeganie przepisów podatkowych (26%) .

Wyniki – Rumunia

 • 33% dyrektorów finansowych uważa, że coraz trudniej jest sprostać standardom sprawozdawczości grupowej i rumuńskiej (w porównaniu z 26% w 2015 r.).
 • Wysoki niedobór talentów w przemyśle, usługach i sektorach handlu stanowi kluczowy powód, dla którego międzynarodowe firmy w Rumunii decydują się na outsourcing.

Spośród trzech krajów Rumunia posiada największą liczbę przedsiębiorstw, które zwiększyły przychody w 2016 r. (75%). Badanie wykazało, że 63% specjalistów HR i finansów, z którymi przeprowadzono wywiady zleci co najmniej jedną usługę, a prawie połowa z nich zadeklarowała, że będzie to rachunkowość i sprawozdawczość finansowa.

Sekretariat korporacyjny zajmuje drugie miejsce (28%), następnie procesy kadrowe i płacowe, zmniejszając się do 25% z 40% w 2015 r. Gwałtowne zmiany w ustawodawstwie i niedobór talentów (szczególnie w przemyśle) są głównymi wyzwaniami dla dyrektorów finansowych i HR w Rumunii.

Motywacje

Wśród głównych czynników motywujących do outsourcingu w Rumunii, respondenci wymienili zwiększoną potrzebę dostosowania się do zmian legislacyjnych (ponad 60%, dwa razy więcej niż w roku 2015), zapewnienie lepszej zgodności podatkowej (ponad 60%) oraz złagodzenie ryzyka kar za nieprzestrzeganie przepisów VAT i składek na ubezpieczenie społeczne (ponad 55%).

Korzyści z outsourcingu

We wszystkich trzech analizowanych krajach, badanie wykazało, że zarówno dyrektorzy finansowi, jak i dyrektorzy hr do korzyści płynących z outsourcingu procesów finansowych oraz kadrowo-płacowych zaliczają: więcej czasu na koncentrację na podstawowej działalności gospodarczej, większy komfort i ograniczenie obciążeń administracyjnych oraz usprawnienie decyzyjności, dzięki lepszej sprawozdawczości.

Mają także te same przesłanki do korzystania z outsourcingu: być bardziej przystosowanym do zmian legislacyjnych oraz zmniejszyć ryzyko kar niezgodności (ang. non-compliance penalties).

Daniel Proychev Dyrektor Regionalny na Europę Środkową i Wschodnią, TMF Group, tak skomentował wynik ankiety:

„Pomimo wolniejszego wzrostu na Węgrzech, w całym region Europy Środkowo-Wschodniej w ciągu ostatnich trzech lat obserwuje się wzrost gospodarczy przekraczający 3% i oczekuje się, że będzie on nadal wyższy niż średnia UE.

Kraje CEE oferują korzystne stawki podatkowe, ale zapewnienie zgodności z ich lokalnymi przepisami oraz zasadami może powstrzymać wiele firm międzynarodowych, a nawet uniemożliwić im pełne wykorzystanie potencjału i możliwości jakie oferuje region. Znalezienie odpowiedniego pracownika – talentu, może stanowić wyzwanie w niektórych regionach Europy Środkowo-Wschodniej. To także obszar, w którym wiele firm dostrzega wartość i poszukuje wsparcia dostawcy zewnętrznych usług administracyjnych."

Dowiedz się więcej o badaniu. Pobierz raport: https://www.tmf-group.com/en/news-insights/publications/2017/insight-into-multi-country-outsourced-services-trends/