Książki

Outsourcing w działalności bankowej

Outsourcing w działalności bankowej

Marcin Olszak, LexisNexis Polska (2006)

Książka jest poświęcona zagadnieniom powierzania przez banki innym podmiotom wykonywania czynności związanych z działalnością bankową (outsourcingowi). Motywem tych działań jest dążenie do redukcji kosztów funkcjonowania banków, zapewnienia dostępu do nowych technologii oraz możliwości skoncentrowania się na rozwijaniu podstawowych kompetencji. Autor omawia m.in. zakres przedmiotowy i podmiotowy oraz formy outsourcingu, wymagania stawiane przed bankiem powierzającym wykonywanie czynności związanych z działalnością bankową oraz przed przedsiębiorcami wykonującymi powierzone czynności, kwestie związane z tajemnicą bankową oraz nadzorem sprawowanym przez Komisję Nadzoru Bankowego nad działalnością bankową wykonywaną z udziałem przedsiębiorców.