Książki

OFFSHORING I OUTSOURCING: IMPLIKACJE DLA GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORSTW

OFFSHORING I OUTSOURCING: IMPLIKACJE DLA GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORSTW

Mariusz-Jan Radło, Oficyna Wydawnicza SGH (2013)

Niniejsza książką składa się sześciu rozdziałów. Dwa pierwsze mają charakter teoretyczny, dwa kolejne obejmują makroekonomiczne badania empiryczne, a dwa ostatnie poświęcone są badaniom empirycznym realizowanym na poziomie mikroekonomicznym, które stały się podstawą do sformułowania dwóch autorskich modeli teoretycznych, wyjaśniających różne aspekty fragmentacji produkcji w przedsiębiorstwach.

Pierwszy rozdział niniejszego opracowania poświęcono analizie terminologii, genezy, a także sposobów mierzenia fragmentacji produkcji. Zaprezentowano w nim przegląd definicji i taksonomię fragmentacji produkcji, wskazując na różnorodność terminologii - zaproponowano zarówno doprecyzowanie, jak i ujednolicenie używania terminologii dotyczącej fragmentacji produkcji. Istotną częścią tego rozdziału jest również przegląd mierników i symptomów różnych form fragmentacji produkcji, a także źródeł danych statystycznych dotyczących fragmentacji produkcji.

Rozdział drugi zawiera przegląd teorii stosowanych do analizy i interpretacji fragmentacji produkcji. Wśród najbardziej istotnych teorii, które autor omawia w tej części opracowania, znalazły się: neoklasyczna teoria równowagi przedsiębiorstwa, nowa ekonomia instytucjonalna, teorie handlu, a także teorie inwestycji zagranicznych i korporacji międzynarodowych. W rozdziale tym nie zaproponowano jednolitego modelu fragmentacji produkcji, ale stworzono fundamenty teoretyczne do dalszych analiz empirycznych, których wyniki zaprezentowano w kolejnych czterech rozdziałach, a także bazę do zaproponowania dwóch autorskich modeli wyjaśniających różne aspekty fragmentacji produkcji, które opisano w rozdziale piątym i szóstym.

Rozdział trzeci jest w pełni poświęcony badaniu trendów i struktury fragmentacji produkcji w gospodarce światowej. Zawiera on, między innymi, prezentację przejawów fragmentacji produkcji w handlu międzynarodowym i inwestycjach zagranicznych. Zaprezentowano w nim także skalę, strukturę i dynamikę offshoringu w różnych gospodarkach, a także sektorach. Dodatkowo w tej części opracowania przedstawiono także analizy ekonometryczne dotyczące relacji pomiędzy fragmentacją produkcji a niektórymi cechami gospodarek narodowych.

Rozdział czwarty zawiera analizę wpływu międzynarodowej fragmentacji produkcji na zatrudnienie i wydajność pracy w 40 gospodarkach świata odpowiadających za tworzenie 85% światowego PKB. Pod tym względem zaprezentowane badania należą do najbardziej kompleksowych analiz dla całej gospodarki światowej, gdyż podobne analizy dotychczas były prowadzone wyłącznie dla poszczególnych gospodarek narodowych lub różnych regionów.

Rozdział piąty zawiera analizę wyników badań empirycznych dotyczących ewolucji fragmentacji produkcji w przedsiębiorstwach oraz czynników na nią wpływających. Przeanalizowano w nim także motywy i lokalizacje fragmentacji produkcji w przedsiębiorstwach oraz zaprezentowano autorski model pozwalający na tłumaczenie niektórych decyzji przedsiębiorstw o fragmentacji produkcji.

Ostatni, szósty rozdział zawiera prezentację ewolucji znaczenia fragmentacji przedsiębiorstw na różnych etapach ich umiędzynarodowienia. Badania zaprezentowane w tym rozdziale oparto na analizie sześciu studiów przypadków firm działających w trzech sektorach - po dwie w każdym sektorze. Analizy przeprowadzone w tym rozdziale stały się podstawą do sformułowania autorskiego ewolucyjnego modelu fragmentacji produkcji opisującego zakres i rolę fragmentacji produkcji na różnych etapach umiędzynarodowienia przedsiębiorstw.

Analizy przeprowadzone w poszczególnych rozdziałach dotyczą różnych szczegółowych pytań i hipotez badawczych, które powiązane są z poszczególnymi tezami tego opracowania. Rozdział drugi, który stanowi wprowadzenie do teorii fragmentacji produkcji stanowi teoretyczną bazę do większości hipotez i pytań badawczych, a tym samym również tez tego opracowania. Sam w sobie nie dostarcza on jednak wystarczających argumentów na rzecz poszczególnych tez i te znajdują swoje wsparcie w badaniach empirycznych, którym poświęcone są rozdziały: trzeci, czwarty, piąty i szósty. Tezy od pierwszej do trzeciej znajdują uzasadnienie w wynikach badań empirycznych zaprezentowanych w rozdziale trzecim. Tezę czwartą wspierają badania opisane w rozdziale czwartym. Wyniki badań zaprezentowanych tym rozdziale wspierają po części także tezę trzecią. Tezy od piątej do siódmej znajdują swoje poparcie w wynikach analiz zaprezentowanych w rozdziale piątym. I ostatecznie teza ósma znajduje swoje uzasadnienie w wynikach badań zaprezentowanych w rozdziale szóstym.