Książki

MIGRACJE I DELOKALIZACJA PRZEDSIĘBIORSTW

MIGRACJE I DELOKALIZACJA PRZEDSIĘBIORSTW

Praca omawia wybrane zagadnienia migracji i delokalizacji przedsiębiorstw. Znaczący wzrost natężenia delokalizacji, będący wyrazem zwiększonej mobilności przedsiębiorstw wywołuje coraz większe zainteresowanie tym zjawiskiem, przede wszystkim ze względu na jego wpływ na rynek pracy.

Zaniepokojenie wzbudza również, co podkreślają przeciwnicy dclokalizacji, utrata kapitału intelektualnego w przypadku wykorzystywania przez firmy outsourcingu, co powoduje, że unowocześnianie produkcji odbywa się wówczas poza przedsiębiorstwem (regionem, krajem macierzystym). Dlatego też stosunek do zachodzących zmian zarówno ze strony opinii publicznej, jak i władz terytorialnych różnego szczebla nie jest jednoznaczny. Z jednej strony zachęca się inwestorów do lokowaniu kapitału w kraju czy regionie, z drugiej negatywnie odbierane jest zamykanie czy ograniczanie działalności przez przedsiębiorstwa przenoszące swoją działalność (i kapitał) do innego regionu, a przede wszystkim poza granice kraju. Przykładem takiego podejścia jest stosunek do wielkich korporacji transnarodowych mogących przenosić swoją działalność po relatywnie niskich kosztach i jednocześnie "zabierających" korzyści z określonego miejsca równie szybko, jak je przyniosły. "Dr Jekyll i Mr Hyde" taki odbiór przedsiębiorstw międzynarodowych jest jednak nie tyle wynikiem znajomości dogłębnych, rygorystycznie prowadzonych analiz ekonomicznych, ile negatywnych lub przynajmniej niejednoznacznych odczuć skierowanych do wielkich graczy rynkowych, często o trudnej do określenia narodowości.