Książki

OUTSOURCING W KSZTAŁTOWANIU ZATRUDNIENIA ORAZ KOSZTÓW I PRODUKTYWNOŚCI PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH

OUTSOURCING W KSZTAŁTOWANIU ZATRUDNIENIA ORAZ KOSZTÓW I PRODUKTYWNOŚCI PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH

W obliczu coraz większej złożoności i zmienności otoczenia, wynikającej m.in. z: rozszerzającej się globalizacji, liberalizacji handlu dobrami i usługami, postępu technologicznego (w szcze gólności rozwoju technologii i nformacyjno-komunikacyjnych – ICT) oraz nasilającej się konkurencji, przetrwanie i dalszy rozwój jest dużym wyzwaniem dla wielu przedsiębiorstw. Wśród decyzji, które muszą one podejmować, jeszcze bardziej aktualna staje się decyzja w odniesieniu do tego, które zadania opłaca się wykonać samemu, zważywszy na posiadane kluczowe kompetencje, a które kupić na zewnętrznym rynku ( make or buy?). W tym pytaniu zawiera się m.in. idea outsourcingu, który sam w sobie nie jest z jawiskiem nowym, jednak fenomen tkwi w jego rosnącej skali i zakresie na przestrzeni ostatnich kilku dekad.

Podłoże outsourcingu, czyli długoterminowego wydzielenia ze struktur przedsiębiorstwa funkcji/procesów lub ich części oraz zlecenia ich zewnętrznym, powiązanym kapitałowo bądź niezależnym podmiotom działającym w różnych lokalizacjach krajowych i zagranicznych, tkwi w możliwości podziału pracy (jej fragmentacji) i w podwykonawstwie. Dodatkowo, coraz szybsza i łatwiejs za komunikacja między dostawcą a odbiorcą dzięki rozwojowi ICT, a także rosnąca konkurencja wśród dostawców outsourcingowych przyczyniły się do wzrostu zainteresowania przedsiębiorców tym narzędziem oraz rozszerzenia bądź modyfikacji dotychczasowej współpracy pod względem zakresu, lokalizacji i długości trwania. Z założenia, głównym celem zastosowania outsourcingu bądź jego form była obniżka kosztów funkcjonowania i koncentracja na działalności lub systemie procesów tworzących wartość dla klienta i przynoszących firmie wartość dodaną. Dobrze przygotowany i wdrożony outsourcing powinien przynieść przedsiębiorstwu pożądane efekty ekonomiczne w postaci: wzrostu przychodów ze sprzedaży, racjonalizacji kosztów prowadzonej działalności operacyjnej, lepszego wyniku finansowego.

Podjęcie decyzji o outsourcingu oznacza konieczność wprowadzenia zmian w sposobie zarządzania przedsiębiorstwem, w tym w jego zasobach i strukturze organizacyjnej. Zmiany te wiążą się z uwolnieniem części zaangażowanych zasobów ludzkich i rzeczowych oraz przesunięciem ich do realizacji innych celów lub na zewnątrz.

W wymiarze ekonomicznym rosną koszty zmienne związane z zakupem dóbr i usług pośrednich, a zmniejszają się koszty stałe związane z utrzymaniem uwolnionych zasobów ludzkich i rzeczowych.