Książki

Polski rynek usług pocztowych z wykorzystaniem outsourcingu

Polski rynek usług pocztowych z wykorzystaniem outsourcingu

Autor ze swobodą porusza się w obszarze tematycznym związanym z rynkiem usług pocztowych, zarówno w kraju, jak i za granicą, co jest dużym walorem pracy. W pracy za mieszczono ogromny materiał badawczy, który jest rezultatem przemyślanych i starannie zaplanowanych badań Autora. Potwierdził wysoki poziom umiejętności w zakresie nauk ekonomicznych, a uzyskane rezultaty cechuje znaczny poziom uniwersalizmu. Praca wpisuje się w nurt badawczy koncentrujący się na nowoczesnych metodach zarządzania, w których koncepcja outsourcingu ma poczesne miejsce. Walor ważności i aktualności problematyki outsourcingu podnosi szczególna rola tej metody dla zarządzania organizacjami, między innymi w procesie zmniejszania ich ryzyka funkcjonowania na turbulentnym rynku.