Ludzie

Na inwestycje w technologie wpływa niedobór wykwalifikowanych pracowników IT

Na inwestycje w technologie wpływa niedobór wykwalifikowanych pracowników IT

Jak wynika z nowego badania przeprowadzonego przez należącą do Salesforce firmę MuleSoft, wyzwania związane z pozyskiwaniem wykwalifikowanych pracowników IT mają obecnie duży wpływ na decyzje dotyczące inwestycji w technologie. Raport pt. „2022 IT Leaders Pulse” pokazuje, że prawie trzy czwarte (73%) kierowników działów informatycznych zgadza się, że pozyskiwanie wykwalifikowanych pracowników IT nigdy nie było trudniejsze, a prawie wszyscy (98%) respondenci twierdzą, że kwestia ta wpływa na decyzje inwestycyjne ich przedsiębiorstwa w zakresie technologii.

W raporcie wskazano również, że dzisiejsi kierownicy działów informatycznych wykorzystują technologię do zapewniania swoim pracownikom i klientom obsługi bardziej dostosowanej do ich potrzeb. Większość (86%) kierowników działów informatycznych twierdzi obecnie, że obsługa, jaką przedsiębiorstwo zapewnia swoim pracownikom i klientom, jest równie ważna jak jej produkty i usługi, a czterech na pięciu respondentów zgadza się, że udoskonalone technologie zorientowane na potrzeby klientów (86%) i pracowników (85%) mają kluczowe znaczenie dla konkurencyjności ich przedsiębiorstw.

– Ciągle zmieniające się warunki ekonomiczne sprawiają, że technologia staje się jeszcze bardziej nieodzowna dla zapewnienia sukcesu firmy w każdym obszarze działalności, w tym w sprzedaży, usługach, marketingu, handlu i IT – powiedział Matt McLarty, globalny dyrektor ds. technicznych, MuleSoft. – Ponieważ kierownicy działów informatycznych zmagają się z problemem obsadzania stanowisk w celu sprostania temu dodatkowemu zapotrzebowaniu, tradycyjne działania w tym zakresie stały się niewystarczające. Zamiast tego kierownicy działów informatycznych muszą wprowadzić teraz szersze, obejmujące całą firmę usprawnienia procesów dzięki automatyzacji, które zwiększają innowacyjność, poprawiają obsługę użytkowników i przyspieszają rozwój.

Presja związana z pozyskiwaniem wykwalifikowanych pracowników IT wpływa na decyzje dotyczące inwestycji w technologie

Prawie dziewięciu na dziesięciu (87%) kierowników działów informatycznych zgadza się, że inwestowanie w ludzi jest niezmiernie ważne. W rezultacie większość respondentów planuje w ciągu najbliższych 12 miesięcy zainwestować w poprawę samopoczucia pracowników IT (82%) i podnoszenie kwalifikacji (78%), przy czym obie te kwestie wyprzedzają zwiększanie zatrudnienia w IT (68%). Wnioski z raportu:

„Wielka rezygnacja” spowodowała luki kompetencyjne w poszczególnych obszarach IT: prawie wszyscy (98%) kierownicy działów informatycznych twierdzą, że spowodowała ona powstanie luk kompetencyjnych w dziale IT w ich przedsiębiorstwie, przede wszystkim w zakresie architektury i rozwiązań informatycznych (60%) oraz zarządzania chmurą i infrastrukturą (45%).

Przedsiębiorstwa realizują projekty związane z automatyzacją i samoobsługą: wielu kierowników działów informatycznych wprowadza automatyzację i samoobsługę, aby rozwiązać problem pogłębiającej się luki kompetencyjnej. We wszystkich branżach 58% przedsiębiorstw automatyzuje zadania i procesy, a 53% umożliwia pracownikom nietechnicznym korzystanie z narzędzi automatyzacji w celu zaspokojenia ich potrzeb.

Kierownicy działów informatycznych są oceniani pod kątem zapewniania wysokiej jakości obsługi użytkowników: ponad połowa jest obecnie oceniana pod kątem produktywności pracowników (52%), a wielu również pod kątem obniżenia i optymalizacji kosztów (50%), obsługi klientów (48%) oraz komfortu pracowników (46%).

Usprawnienia procesów zwiększają innowacyjność i efektywność

Podczas gdy zapewnienie wysokiej jakości obsługi jest kluczową kwestią, strategia informatyczna i biznesowa zorientowana na potrzeby ludzi wymaga efektywnych procesów. Ponad połowa kierowników działów informatycznych (54%) uważa, że przepływy pracy zachodzące między zespołami informatycznymi i biznesowymi mogłyby zostać znacznie usprawnione. Raport zwraca również uwagę na następujące kwestie:

Istniejące procesy IT stanowią wąskie gardło: dziewięciu na dziesięciu (91%) kierowników działów informatycznych twierdzi, że istniejące procesy informatyczne ograniczają wydajność. Wyzwania związane z procesami są również wymieniane jako czynnik negatywnie wpływający na innowacyjność (91%), wdrażanie technologii (92%), obsługę klientów (92%) i obsługę pracowników (93%).

Usprawnienia procesów są wysoko na liście priorytetów: prawie połowa (46%) kierowników działów informatycznych twierdzi, że usprawnienie procesów jest priorytetem dla ich przedsiębiorstwa w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Łączone zespoły zwiększają efektywność procesów: większość respondentów szuka możliwości łączenia zespołów w celu usprawnienia procesów i rozwiązania problemów związanych z procesami. W skład zespołów łączonych wchodzą pracownicy z różnych obszarów – posiadający wiedzę z zakresu technologii i analityki, jak również wiedzę specjalistyczną – którzy są współodpowiedzialni za wyniki biznesowe i technologiczne. Ponad dwie trzecie (69%) przedsiębiorstw utworzyło zespoły łączone lub jest w trakcie ich tworzenia, a 22% planuje to zrobić w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Co więcej, wśród przedsiębiorstw mających już zespoły łączone 63% kierowników działów informatycznych twierdzi, że zespoły te były bardzo skuteczne w pomaganiu działowi biznesowemu w realizacji jego celów.

Automatyzacja oraz narzędzia wymagające niewielkiej ilości kodu lub niewymagające go wcale zwiększają wydajność i usprawniają obsługę użytkowników

Zastosowanie technologii zwiększa możliwości i napędza rozwój działalności. Przedsiębiorstwa wykorzystują najlepsze technologie do zapewnienia nowej jakości obsługi klientów i pracowników. Choć strategia ta pozwala zwiększyć elastyczność, czterech na pięciu (81%) kierowników działów informatycznych przyznaje, że takie podejście oznacza, że ich przedsiębiorstwo musi zmagać się ze złożonością środowiska informatycznego.

Problemy związane z integracją pozostają aktualne: większość kierowników działów informatycznych uważa, że projekty integracji danych lub systemów trwają zbyt długo (66%) i są zbyt kosztowne (69%). Jednocześnie ponad dwie trzecie (68%) przyznaje, że brak integracji danych lub systemów powoduje niespójność w obsłudze klientów. W rezultacie prawie wszyscy (98%) kierownicy działów informatycznych twierdzą, że na decyzje dotyczące nowych inwestycji wpływa możliwość integracji danego narzędzia z istniejącą technologią.

Firmy wykorzystują narzędzia wymagające niewielkiej ilości kodu lub niewymagające go wcale: wielu kierowników działów informatycznych stosuje takie narzędzia, aby umożliwić użytkownikom biznesowym zapewnianie i testowanie nowej jakości obsługi. Prawie wszystkie przedsiębiorstwa (96%) korzystają obecnie z narzędzi wymagających niewielkiej ilości kodu lub niewymagających go wcale, a 36% planuje zwiększyć ich wykorzystanie w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Dojrzałość automatyzacji rośnie, ale jest jeszcze pole do usprawnień: wiele przedsiębiorstw wdrożyło automatyzację, aby poprawić obsługę klientów i jakość produktów. Dwie trzecie przedsiębiorstw (67%) w większości lub w pełni zautomatyzowało swoje procesy IT, a wiele z nich wprowadziło podobny poziom automatyzacji w innych obszarach biznesowych – w tym w obsłudze klienta (59%), finansach (60%), marketingu (58%), sprzedaży (56%) i HR (55%). Jednakże odsetek przedsiębiorstw, które wprowadziły pełną automatyzację procesów, pozostaje dość niski – średnio 23% firm twierdzi, że udało im się to osiągnąć we wszystkich obszarach biznesowych.

– Obecna sytuacja ekonomiczna nie pozostawia kierownikom działów informatycznych wyboru – muszą robić więcej za mniej. Narzędzia są po to, aby umożliwić większej liczbie użytkowników tworzenie rozwiązań cyfrowych oraz pomóc ich przedsiębiorstwom w rozwoju przy jednoczesnym zwiększeniu efektywności. Dzięki automatyzacji procesów tam, gdzie jest ona wykonalna, kierownicy mogą szybciej uzyskiwać korzyści oraz przyspieszać wprowadzanie innowacji – dodał McLarty.

Metodologia

Raport firmy MuleSoft pt. „IT Leaders Pulse” został opracowany we współpracy z Vanson Bourne na podstawie wywiadów z 1000 kierowników działów informatycznych na całym świecie. Badanie online zostało przeprowadzone w okresie od czerwca do lipca 2022 r. w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Holandii, Australii, Singapurze, Hongkongu i Japonii. W badaniu wzięli udział tylko odpowiedni kandydaci, którzy zostali zweryfikowani w wyniku rygorystycznego, wielopoziomowego procesu selekcji. Wszyscy respondenci pracują w przedsiębiorstwach z sektora publicznego lub prywatnego, zatrudniających co najmniej 1000 pracowników, i zajmują stanowisko kierownicze średniego lub wyższego szczebla w dziale IT.

MuleSoft