Prawo

Nowe terminy wprowadzania niektórych przepisów

Nowe terminy wprowadzania niektórych przepisów

Rok 2022 stał w polskich przepisach pod znakiem legislacyjnej rewolucji, której hasłem przewodnim był Polski Ład i wszystkie jego kolejne wersje. Zarówno przedsiębiorcy, jak i eksperci, mieli trudności z nadążaniem za ogłaszanymi co rusz to nowymi pomysłami i terminami wejścia w życie poszczególnych zmian – niejednokrotnie ogłaszanych po weekendowych czy nocnych głosowaniach posłów. W celu okiełznania choć części z tego chaosu poniżej prezentujemy zestawienie zmian w terminach obowiązywania wybranych przepisów, które mają wpływ na rozliczenia w latach 2022 i 2023.

 Z TEGO ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ M.IN.:

  • Które przepisy nie będą obowiązywały przedsiębiorców w 2023 roku.
  • Które regulacje zostały całkowicie zniesione.
  • Jakie nowe terminy zostały przewidziane dla przedsiębiorców m.in. wskutek wejścia w życie tzw. Polskiego Ładu 3.0.

Płatności w relacjach z konsumentami

Przedsiębiorcy, którzy ewidencjonują sprzedaż za pomocą kas fiskalnych, mają obowiązek umożliwienia klientom dokonywania płatności w systemie bezgotówkowym, także przy użyciu m.in. karty płatniczej, BLIK czy innych dostępnych instrumentów płatniczych w miejscu sprzedaży. Konsumenci są zobowiązani do dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, jeżeli jednorazowa wartość transakcji z przedsiębiorcą, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekroczy 20.000 zł. Kwota płatności dotyczącej transakcji z konsumentem, otrzymana od niego gotówką bez pośrednictwa rachunku płatniczego, będzie stanowiła przychód u przedsiębiorcy. Przepisy te również zostały odroczone o kolejny rok.

Pierwotny termin obowiązywania: 1/01/2022; przesunięcie na 1/01/2023.

Aktualny termin obowiązywania: 1/01/2024.

Płatności w relacjach z kontrahentami

Od 2023 roku miał zacząć obowiązywać niższy limit płatności gotówkowych w transakcjach między przedsiębiorcami – wobec 2022 roku miał zostać obniżony z 15 tys. zł do 8 tys. zł. Wejście w życie nowego limitu zostało odroczone o rok, zatem w bieżącym roku limit ten nadal wynosi 15 tys. zł.

Pierwotny termin obowiązywania: 1/01/2022; przesunięcie na 1/01/2023.

Aktualny termin obowiązywania: 1/01/2024.

Księgi podatkowe, ewidencje i wykazy w formie elektronicznej

Przepisami tzw. Polskiego Ładu (art. 66 ustawy z 29.10.2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw) przewidziano, że księgi, ewidencje i wykazy, o których mowa w przepisach PDOFizU, PDOPrU i RyczałtU mają być prowadzone przy użyciu programów komputerowych i przesyłane po raz pierwszy za okresy rozliczeniowe rozpoczynające się po 31.12.2022 roku. Zatem pierwotny termin obowiązywania to: 1/01/2023. Polski Ład 2.0 zmienił te założenia. Aktualny termin obowiązywania jest następujący:

podatnicy CIT (podatkowe grupy kapitałowe; podatnicy, których wartość przychodu uzyskanego w poprzednim roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro) – będą sporządzać elektroniczne ewidencje w księgach rachunkowych i przesyłać je w formie ustrukturyzowanej do urzędu skarbowego od 2024 roku;

inni podatnicy CIT niż w/w, zobowiązani do przesyłania JPK_VAT – będą elektronicznie raportować księgi rachunkowe albo uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów rok później – od 2025 roku;

podatnicy PIT zobowiązani do przesyłania ewidencji JPK_VAT – będą przesyłać w formie ustrukturyzowanej księgi (PKPiR), księgi rachunkowe oraz ewidencję środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych albo ewidencję przychodów i wykaz środków trwałych również od 2025 roku;

pozostali podatnicy CIT i PIT – sporządzać elektroniczne ewidencje w księgach, księgach rachunkowych, ewidencjach i wykazach, oraz przesyłać je urzędowi skarbowemu jako ustrukturyzowane dopiero od 2026 roku.

Zmiana terminu: obowiązki sprawozdawcze dla transakcji wewnątrz Grup VAT

Status szczególnego podatnika podatku VAT, jakim jest grupa VAT, został przewidziany dla podatników powiązanych finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie, u których pozytywnie zweryfikowano występowanie wymienionych więzi (warunek musi być spełniony nieprzerwanie przez okres posiadania statusu) oraz którzy zawrą umowę o utworzeniu grupy VAT.

Obowiązki sprawozdawcze dla transakcji wewnątrz Grup VAT są następujące:

od 01/01/2023 do 30/06/2023 – obowiązek prowadzenia odrębnej ewidencji transakcji dokonywanych pomiędzy sobą, w formie elektronicznej i przesłania jej do US, w terminie 7 dni od dnia doręczenia żądania;

od 01/07/2023 – obowiązek prowadzenia odrębnej ewidencji transakcji dokonywanych pomiędzy sobą, w formie elektronicznej (zgodnie z wzorem udostępnionym przez MF), przesłania jej do US, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, za okresy miesięczne, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu (szczegółowy zakres danych zawartych w ewidencji oraz sposób wykazywania danych zostanie określony w drodze rozporządzenia – obecnie brak regulacji).

Pierwotny termin obowiązywania: 1/07/2022.

Aktualny termin obowiązywania: 1/01/2023.

Wyłączenie w pay & refund

W Dzienniku Ustaw z 2022 roku pod poz. 2852 zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Finansów z 28 grudnia 2022 r. w sprawie wyłączenia obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych. Dokument ten przedłuża na 2023 rok okres obowiązywania wyłączenia w stosowaniu mechanizmu pay & refund względem wypłat należności, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy o CIT.

Pierwotny termin obowiązywania: 1/01/2023.

Aktualny termin obowiązywania: 1/01/2024.

Obowiązkowa integracja terminali płatniczych z kasami online

Obowiązkowa integracja terminali płatniczych z kasami online, w tym kary za nie wywiązywanie się z tego obowiązku „straszyły” przedsiębiorców od dawna.

Pierwotny termin obowiązywania: 1/07/2022; w okresie od 1/07/2022 do 31/12/2024 wprowadzono zastępczy obowiązek raportowania danych o płatnościach bezgotówkowych dla agentów rozliczeniowych w rozumieniu art. 2 pkt 1a ustawy z 19/08/2011 o usługach płatniczych.

Aktualny termin obowiązywania: 1/01/2025.

Więcej zmian znajdziecie Państwo na stronie https://grantthornton.pl/ zapraszamy do lektury.