Prawo

Zmiana formy działalności nie zmienia zasad oszczędzania w PPK

779
Zmiana formy działalności nie zmienia zasad oszczędzania w PPK

W przypadku przekształcenia na przykład spółki jawnej w spółkę z o.o., spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Jeżeli spółka jawna zawarła umowę o zarządzanie PPK, to po przekształceniu stroną tej umowy jest spółka z o.o., która nie potrzebuje np. zgody instytucji finansowej na taką zmianę strony umowy – przypomina Prawo.pl.

Według Prawo.pl oznacza to też, że uczestnicy PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe) zatrudnieni w spółce przekształconej oszczędzają w PPK na dotychczasowych zasadach. Jeżeli np. spółka jawna zadeklarowała w umowie o zarządzanie PPK finansowanie wpłaty dodatkowej, to taki obowiązek ciąży nadal na przekształconej spółce z o.o., która może zmienić wysokość wpłaty dodatkowej albo zrezygnować z jej finansowania tylko poprzez zmianę umowy o zarządzanie PPK.

Natomiast, np. w przypadku połączenia dwóch spółek z o.o. przez zawiązanie nowej spółki, nowo zawiązana spółka wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki łączących się spółek (art. 494 par. 1 k.s.h.). Jeżeli zatem np. jedna z łączących się spółek nie była wcześniej podmiotem zatrudniającym, ale druga miała już zawartą umowę o zarządzanie PPK, to nowo zawiązana spółka wstępuje w prawa i obowiązki wynikające z tej umowy o zarządzanie PPK i nie zawiera kolejnej takiej umowy – informuje Prawo.pl.

Jak podaje serwis Prawo.pl, jeśli dany podmiot stał się podmiotem zatrudniającym dopiero w wyniku nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa innego podmiotu, w związku z czym nie ma jeszcze umowy o zarządzanie PPK, nie musi martwić się 7-dniowym terminem na zawarcie umowy o prowadzenie PPK, wynikającym z art. 9 ust. 2 ustawy o PPK.

„W takim przypadku wdraża on PPK w terminach określonych w art. 8 ust. 1 (termin na zawarcie umowy o zarządzanie PPK) oraz art. 16 (termin na zawarcie umowy o prowadzenie PPK). Umowa o zarządzanie PPK powinna zostać zawarta nie później niż na 10 dni roboczych przed dniem, w którym w stosunku do pierwszej osoby zatrudnionej podmiot zatrudniający ma obowiązek zawrzeć umowę o prowadzenie PPK, zgodnie z art. 16 ustawy o PPK” – wyjaśnia w serwisie Prawo.pl Anna Puszkarska, ekspert PFR Portal PPK.

PAP MediaRoom