Raporty

1/3 pracowników nie słyszała o wellbeingu w miejscu pracy

1/3 pracowników nie słyszała o wellbeingu w miejscu pracy

W najnowszym raporcie: Wellbeing w miejscu pracy, przeprowadzonym przez firmę badawczą Zymetrię na zlecenie HearMe ujawniono istotne wyzwania, z jakimi borykają się pracownicy w Polsce. Raport rzuca światło na istniejące problemy związane z kondycją psychiczną pracowników oraz brakiem wiedzy na temat wellbeingu. 

Polski pracownik nie wie, czym jest wellbeing

Wyniki wskazują na zróżnicowane postrzeganie pojęcia wellbeingu w miejscu pracy przez pracowników. Szczególną uwagę zwracają wyniki świadczące o tym, że 1/3 pracowników nie słyszała nigdy o tym terminie, co może sugerować brak wystarczającej edukacji lub komunikacji ze strony pracodawców na temat tego zagadnienia. Dla tych, którzy są świadomi wellbeingu, dominującym skojarzeniem jest zapewnienie dobrych warunków fizycznych i psychicznych pracy.

Aż 78% pracowników nie jest świadomych żadnych działań podejmowanych przez zarządzających w dziedzinie wellbeingu lub deklaruje neutralny stosunek wobec tego tematu. To jest poważne wyzwanie, ponieważ zaangażowanie i wsparcie liderów są kluczowe dla tworzenia zdrowego i pozytywnego środowiska pracy.

Od początku pandemii temat wellbeingu jest bardzo często poruszany w przestrzeni rozmów HRowych. Jednak nasze dane pokazują, że pracownicy niekoniecznie wiedzą o co chodzi, gdy pada słowo “wellbeing”. A to oznacza, że przed nami ekscytująca droga edukowania i rozmawiania o dobrostanie pracowników. Psychoedukacja na temat zdrowia psychicznego i wellbeingu w miejscu pracy jest niezwykle ważna. To wiedza, która może pomóc pracownikom zrozumieć, jak dbać o swoje zdrowie psychiczne i jakie korzyści płyną z utrzymania dobrej kondycji psychicznej - zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym. Bo przecież wsparcie psychologa czy coacha może nam pomóc lepiej organizować czas, radzić sobie w sytuacjach stresujących czy stać się bardziej asertywnymi.Wsparcie wellbeingowe,  włączając w to dostęp do pomocy psychologicznej i narzędzi takich jak aplikacja HearMe, może znacząco poprawić zdrowie psychiczne pracowników i ich efektywność. A wyniki naszego badania wskazują, że pracownicy są otwarci na takie inicjatywy i chętnie z nich korzystają.

Kasia Gryzło, CEO Hearme & Emplomind 

Brak wellbeingu w firmie wpływa na gorszy work-life balance

Wyniki zaprezentowane w analizie wskazują na istotną tendencję pracowników do zamartwiania się pracą nawet poza godzinami pracy. Aż 52% pracowników ma skłonność do zamartwiania się pracą w czasie wolnym. Myśli o pracy w czasie weekendowych wieczorów oraz końcówek urlopów, czyli momentów bezpośrednio przed powrotem do pracy.  To istotne, że pracownicy mogą doświadczać presji związaną z pracą nawet w czasie wolnym, co może wpływać na ich funkcjonowanie psychiczne i ogólny poziom doświadczanego stresu.

Istnieje potrzeba zwiększenia świadomości na temat znaczenia wellbeingu w miejscu pracy i edukacji zespołu na ten temat. Organizacje powinny aktywnie promować i rozwijać programy i inicjatywy związane z dobrostanem, które uwzględniają różnorodne potrzeby pracowników.  Zapewnienie odpowiednich zasobów technicznych, ludzkich i psychologicznych, a także dążenie do równowagi między pracą a życiem, może przyczynić się do poprawy funkcjonowania psychicznego i zadowolenia pracowników oraz podniesienia wydajności i efektywności w organizacji.

Ula Krajewska-Pinna, Head of Customer Success w HearMe

Zaburzenia natury psychologicznej mają wpływ na spadek efektywności pracy

Ponad 80% pracowników doświadcza jakiejś formy symptomów związanego z zdrowiem psychicznym. Problemy takie jak przemęczenie (47%), stres (32%), zaburzenia snu (26%), obniżona motywacja i koncentracja (22%), oraz przygnębienie (19%) są dla wielu codziennością. Według raportu, aż 34% badanych deklaruje, że takie zaburzenia mają co najmniej duży wpływ na spadek efektywności w miejscu pracy.

Mimo istniejących trudności związanych z zdrowiem psychicznym, tylko 14% pracowników odważa się skorzystać z pomocy psychologicznej. Zwolnienie od psychiatry pozostaje tematem tabu, co prowadzi do obniżonej efektywności i jakości pracy. Tylko 7% pracodawców oferuje refundowane wsparcie psychologiczne.

Aplikacja HearMe jako odpowiedź na potrzeby pracowników

Analiza wskazuje, że około 2/3 pracowników dostrzega znaczenie posiadania przez firmę strategii lub planu działania w kierunku dbania o zdrowie psychiczne pracowników. To istotne, ponieważ pokazuje, że większość pracowników zdaje sobie sprawę z roli, jaką firma może odegrać w zapewnieniu wsparcia dla zdrowia psychicznego swoich pracowników. Aż 65% pracowników uznaje koncept aplikacji HearMe za atrakcyjny, a co drugi pracownik wyraża chęć skorzystania z takiej usługi. To potencjalne narzędzie do poprawy zdrowia psychicznego pracowników, jednak wciąż w wielu firmach potrzeba edukacji na ten temat.

Firmy powinny dbać o wellbeing pracowników

Raport pokazuje, że zdrowie psychiczne pracowników to kluczowy element efektywności i satysfakcji zawodowej. Dlatego ważne jest, aby pracodawcy zaczęli bardziej angażować się w tworzenie środowisk pracy, które wspierają zdrowie psychiczne pracowników oraz promują wellbeing.

O raporcie:

Badanie przeprowadzone od 19 do 24 lipca 2022 roku miało na celu ocenę wellbeingu polskich pracowników i ich otwartość na rozmowy o zdrowiu psychicznym w pracy. Metoda CAWI została wykorzystana do przeprowadzenia 12-minutowego wywiadu z 988 osobami w wieku 25-60 lat, aktywnie pracującymi w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, zarówno fizycznie, jak i umysłowo. Respondenci mieli staż pracy powyżej roku i byli zatrudnieni w przedsiębiorstwach prywatnych, instytucjach publicznych, edukacji lub prowadzili własne firmy z pracownikami. Celem badania było zrozumienie opinii pracowników na temat działań pracodawców w zakresie wellbeingu oraz identyfikacja ich potrzeb w tym obszarze.

 

LINK DO RAPORTU