Raporty

Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia dla III kwartału 2016 r.

1 253

Jak pokazują wyniki najnowszej edycji raportu ManpowerGroup, aż 88% pracodawców w Polsce deklaruje wzrost zatrudnienia lub stabilizację w ilości etatów w swoich firmach w nadchodzącym kwartale. Pośród sektorów, w których należy spodziewać się najkorzystniejszej sytuacji triumfuje Produkcja przemysłowa, oceniana najlepiej od czasu II kwartału 2008 r. Na kolejnych, również wysokich, miejscach znalazły się Transport/ Logistyka/ Komunikacja oraz Budownictwo. Polska znalazła się też na 4. miejscu krajów EMEA, w których o pracę będzie najłatwiej.

Jak wynika z opublikowanego dzisiaj przez firmę doradztwa personalnego ManpowerGroup kwartalnego raportu Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia, pracodawcy w Polsce są zauważalnie optymistyczni co do planów rekrutacyjnych na najbliższe trzy miesiące. Prognoza netto zatrudnienia po korekcie sezonowej plasuje się na zauważalnie optymistycznym poziomie, wynosząc +9%. Dodatnia prognoza dla naszego kraju odnotowywana jest 13. kwartał z rzędu. W ujęciu kwartalnym wynik pozostaje na zbliżonej pozycji, natomiast w ujęciu rocznym wzrasta o 4 punkty procentowe. Spośród 750 przebadanych w Polsce pracodawców, 18% przewiduje zwiększenie całkowitego zatrudnienia, 5% zamierza redukować etaty a 70% nie planuje zmian personalnych w najbliższym kwartale.

– Obserwowana od dłuższego czasu poprawa na rynku pracy nie zwalnia tempa, – komentuje Iwona Janas, Dyrektor Generalna ManpowerGroup w Polsce. – Optymistycznemu trendowi sprzyja nie tylko dobra koniunktura gospodarcza, ale również okres około wakacyjny, który wiąże się ze wzrostem popytu na prace sezonowe. Jak pokazują nasze prognozy, najlepszej sytuacji w nadchodzących miesiącach mogą spodziewać się przedsiębiorcy i pracownicy z sektora produkcji przemysłowej. To tym bardziej godne uwagi, że jest on papierkiem lakmusowym dla reszty rynku i zapowiada dobry kwartał również w innych branżach. Z racji obaw przed zagrożeniami terrorystycznymi w innych krajach, wzrostu ilości miejsc pracy należy spodziewać się również w polskiej turystyce i związanymi z nią usługami. Dobra passa będzie trwała również w pozostałych branżach, prócz energetyki, której osłabienie odnotowujemy już od dłuższego czasu. Nie odbije się też ono w nadchodzących ciepłych miesiącach. Ocieplenie rynku wiąże się ze wzrostem niedoboru talentów, który staje się jednym z czołowych problemów firm. Pracodawcy zaczynają zdawać sobie sprawę, że wykwalifikowani pracownicy, to największa wartość przedsiębiorstw, która może zadecydować o ich konkurencyjności i być lub nie być na rynku, – dodaje Iwona Janas.

Wykres 1. Prognoza netto zatrudnienia dla Polski w ciągu kolejnych kwartałów. Źródło: Raport „Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia”.

Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia dla III kwartału 2016 r.

W III kwartale 2016 r. w dziewięciu z 10 badanych sektorach[1] prognoza netto zatrudnienia jest dodatnia. Najwyższą notę uzyskano dla sektorów Produkcja przemysłowa, Transport/Logistyka/Komunikacja i Budownictwo, odpowiednio +20%, +19% i +18%. Zauważalny optymizm odnotowywany jest także dla branż Handel detaliczny i hurtowy oraz Restauracje/Hotele, odpowiednio +13% i +11%. W sektorze Rolnictwo/Leśnictwo/Rybołówstwo, gdzie wynik wyniósł +7%, prognozowane są umiarkowanie pozytywne szanse na znalezienie zatrudnienia dla poszukujących go osób. Niewielki optymizm panuje w branżach Instytucje publiczne, gdzie prognoza wyniosła +4%, a także Finanse/Ubezpieczenia/Nieruchomości/Usługi i Kopalnie/Przemysł wydobywczy, gdzie odnotowano wynik na poziomie +2% dla obu. Najniższą notę, -2%, uzyskano dla sektora Energetyka/Gazownictwo/Wodociągi.

Wykres 2. Prognoza netto zatrudnienia dla sektorów w Polsce na Q3 2016 r. Źródło: Raport „Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia”.

Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia dla III kwartału 2016 r.

W ujęciu kwartalnym poprawa prognoz nastąpiła w pięciu z 10 badanych sektorach. Największy wzrost, o 8 punktów procentowych, odnotowano dla branży Rolnictwo/Leśnictwo/Rybołówstwo. Umiarkowane wzrosty, o 6 punktów procentowych dla obu, uzyskano dla sektorów Produkcja przemysłowa i Transport/Logistyka/Komunikacja. Sytuacja dla Budownictwa, Handlu detalicznego i hurtowego oraz Kopalni/Przemysłu wydobywczego utrzymuje się na zbliżonej pozycji kwartał do kwartału. Natomiast umiarkowane pogorszenie prognoz odnotowano dla branż Energetyka/Gazownictwo/Wodociągi i Restauracje/Hotele, o 4 punkty procentowe dla obu, a także Instytucje sektora publicznego i Finanse/Ubezpieczenia/Nieruchomości/Usługi, o 3 punkty procentowe dla obu.

W ujęciu rocznym poprawa prognoz nastąpiła w ośmiu z 10 badanych sektorach. Największe wzrosty odnotowano w Produkcji przemysłowej i Budownictwie, odpowiednio o 12 i o 10 punktów procentowych. Zauważalnej poprawie, o 7 punktów procentowych, uległa sytuacja w sektorze Restauracje/Hotele. Umiarkowany wzrost odnotowano dla branż Rolnictwo/Leśnictwo/Rybołówstwo i Transport/Logistyka/Komunikacja, o 6 punktów procentowych dla obu. Nieznaczny skok uzyskano dla branż Kopalnie/Przemysł wydobywczy oraz Energetyka/Gazownictwo/Wodociągi, odpowiednio o 3 i o 2 punkty procentowe. Sytuacja w obszarach Handel detaliczny i hurtowy oraz Instytucje sektora publicznego pozostaje na zbliżonym poziomie lub nie ulega zmianie. Jedyny spadek, jaki odnotowano w tej edycji badania w ujęciu rocznym, uzyskano dla branży Finanse/Ubezpieczenia/Nieruchomości/Usługi, o 4 punkty procentowe.

We wszystkich sześciu badanych regionach Polski[2] prognoza netto zatrudnienia dla III kwartału 2016 r. jest dodatnia. Oznacza to, że w większości kraju przeważa optymizm pracodawców co do planów zwiększania liczby etatów w nadchodzącym kwartale. Najwyższą notę uzyskano w oparciu o deklaracje pracodawców z regionu Południowo-Zachodniego, dla którego odnotowano wynik +13%. Zauważalny optymizm panuje również w Centrum, na Wschodzie, +10% dla obu, a także na Północy, +9%. Umiarkowany optymizm odnotowano na Południu oraz Północnym Zachodzie, odpowiednio +8% i +6%.

W ujęciu kwartalnym prognoza netto zatrudnienia wzrosła w dwóch z sześciu badanych regionach, a w dwóch spadła. Największą poprawę, o 6 punktów procentowych, odnotowano w regionie Centralnym. Wynik dla regionu Wschodniego utrzymuje się na zbliżonym poziomie, podczas gdy dla Południowo-Zachodniego i Północnego nie ulega zmianie. Umiarkowanemu pogorszeniu uległa natomiast prognoza dla Południa i Północnego Zachodu, odpowiednio o 5 i o 4 punkty procentowe.

W ujęciu rocznym wzrost optymizmu pracodawców odnotowano w czterech z sześciu badanych regionach, a spadek w jednym. Największą poprawę uzyskano w regionie Centralnym, o 9 punktów procentowych. Umiarkowany wzrost wyników odnotowano w regionach Południowo-Zachodnim, Wschodnim oraz Południowym, odpowiednio o 6, 5 i 4 punkty procentowe. Wynik dla Północy utrzymuje się na zbliżonym poziomie, podczas gdy prognoza dla regionu Północno-Zachodniego nie ulega zmianie.

W badaniu Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia dla III kwartału 2016 r. deklaracje polskich respondentów przedstawiono również w podziale pod względem rodzajów organizacji na przedsiębiorstwa duże średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa[3]. Dla pracodawców ze wszystkich czterech wyżej wymiennych grup prognoza netto zatrudnienia jest dodatnia. Najbardziej pozytywne wyniki odnotowano wśród respondentów z dużych przedsiębiorstw, dla których prognoza wynosi +26%. Wskazuje to na zdecydowany optymizm pracodawców z tej grupy, która wyróżnia się spośród pozostałych. Umiarkowany optymizm obserwowany jest w średnich przedsiębiorstwach, w których uzyskano prognozę na poziomie +9%. Najniższe wyniki odnotowano na podstawie deklaracji pracodawców z małych firm i mikroprzedsiębiorstw, gdzie wynik wyniósł +3% dla obu, sygnalizując nieznacznie optymistyczne perspektywy dla szukających pracy.

Polska a Świat:

W badaniu ManpowerGroup wzięło udział blisko 59.000 pracodawców z 43 krajów i terytoriów. Zdaniem wielu respondentów, ogólne tempo wzrostu będzie jednak bardziej umiarkowane niż w poprzednim kwartale i w analogicznym okresie ubiegłego roku. Przypadki znacznej poprawy nastrojów pracodawców są nieliczne, a niektóre odnotowane wcześniej trendy zniżkowe – przede wszystkim w Brazylii i w Chinach – pogłębiają się. W porównaniu z poprzednim kwartałem plany związane ze zwiększeniem zatrudnienia poprawiły się w 14 z 43 badanych krajach** i terytoriach, w siedmiu pozostały bez zmian, a w 21 uległy pogorszeniu. W ujęciu rocznym wzrost prognoz odnotowano w 13 krajach i terytoriach, brak zmian w pięciu, a w 24 spadek. W ujęciu globalnym najbardziej pozytywne nastroje panują wśród pracodawców w Indiach (+35%), Japonii (+22%), na Tajwanie (17%), w Gwatemali, Rumunii (+16% dla obu) i Stanach Zjednoczonych (+15%), najgorsze natomiast w Brazylii (-15%), we Włoszech (0%) i w Szwajcarii (0%). Jednocześnie Polska znalazła się na 4. miejscu krajów EMEA, w których w nadchodzącym kwartale o pracę będzie najłatwiej.

Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia dla III kwartału 2016 r.

Kwartalny badanie Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia przeprowadzono w Polsce już po raz 34. Raport z badania jest bezpłatny i ogólnodostępny w wersji polskiej i angielskiej na stronie www.manpowergroup.pl w zakładce Raporty rynku pracy. Wyniki dla wszystkich badanych 43 krajów i terytoriów a także interaktywne narzędzie umożliwiające ich analizę są dostępne na stronie na stronie: http://manpowergroupsolutions.com/DataExplorer/.


Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia to kwartalne badanie, które mierzy intencje pracodawców związane ze zwiększeniem lub zmniejszeniem całkowitego zatrudnienia w ich oddziale w najbliższym kwartale. Badanie jest przeprowadzane od przeszło 50 lat, aktualnie wśród blisko 59 000 pracodawców w 43 krajach i jest jednym z najbardziej wiarygodnych badań rynku pracy na świecie. Raport dla III kwartału 2016 r. został opracowany na podstawie wywiadów indywidualnych przeprowadzonych pomiędzy 20 kwietnia a 3 maja 2016 r. W Polsce wyniki raportu ManpowerGroup publikowane są od II kwartału 2008 r. Badanie jest przeprowadzane na reprezentatywnej grupie co najmniej 750 pracodawców. Więcej informacji na temat raportu dostępnych jest na stronie www.manpowergroup.pl w zakładce Raporty rynku pracy/ Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia.

[1] Sektory uwzględnione w badaniu: Budownictwo, Energetyka/ Gazownictwo/ Wodociągi, Finanse/ Ubezpieczenia/ Nieruchomości/ Usługi,
Handel detaliczny i hurtowy, Instytucje sektora publicznego, Kopalnie/ Przemysł wydobywczy, Produkcja przemysłowa, Restauracje/ Hotele, Rolnictwo/ Leśnictwo/ Rybołówstwo, Transport/ Logistyka/ Komunika.

[2] Regiony Polski według podziału Eurostatu: Centralny (łódzkie, mazowieckie), Południowo-Zachodni (dolnośląskie, opolskie), Południowy (małopolskie, śląskie), Północno-Zachodni (wielkopolskie, zachodniopomorskie, lubuskie), Północny (kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, pomorskie), Wschodni (lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, podlaskie).

[3] Podział respondentów pod względem wielkości przedsiębiorstw: mikroprzedsiębiorstwa (zatrudniające mniej niż 10 osób), małe przedsiębiorstwa (od 10 do 49 osób), średnie przedsiębiorstwa (od 50 do 249 osób), duże przedsiębiorstwa (powyżej 250 osób).