Raporty

Lubelska nauka dla biznesu

22 355

W dzisiejszych czasach budowanie trwałej przewagi konkurencyjnej i rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym regionów, musi opierać się na wiedzy i innowacji. Lublin jest jednym z większych ośrodków akademickich w Polsce, z ciągle rozwijającym się zapleczem naukowo-badawczym oraz dużym kapitałem ludzkim. Z tego względu można stwierdzić, że Lublin to miasto, które posiada potencjał dla rozwoju gospodarki.

Współpraca środowisk nauki i biznesu przynosi wymierne korzyści zarówno przedstawicielom nauki, jak i przedsiębiorcom. Uczelni Wyższej, współpraca z przedsiębiorstwami daje możliwości poszerzenia zakresu prowadzonych badań naukowych, rozwija umiejętności badawczych pracowników naukowych. W konsekwencji poprawia się prestiż i pozycja Uczelni Wyższej na rynku. Poza tym, tego rodzaju współpraca daje szansę Uczelni na zdobycie nowych funduszy i poprawę sytuacji finansowej. Przedsiębiorcy korzystający w swej działalności z wiedzy i dokonań naukowych podnoszą swoją innowacyjność, a co za tym idzie konkurencyjność. Wdrażanie w firmach innowacji daje możliwość poprawy jakości oferowanych usług, produktów czy zwiększenia wydajności firmy. Problemem jest jednak niewystarczająca współpraca między sektorem B+R a przedsiębiorstwami, która skutkuje brakiem efektywnego przełożenia dokonań naukowych na grunt przemysłu. W celu zaktywizowania współpracy pomiędzy środowiskami nauki oraz biznesu należy zlikwidować istniejące bariery hamujące efektywną współpracę. Często mają one charakter informacyjny wynikający z utrudnionej komunikacji, jak również z braku informacji na temat konkretnych możliwości nawiązania współpracy i korzyści z niej wynikających.

W celu przełamania istniejących barier współpracy biznesu z nauką, lubelskie Uczelnie Wyższe organizują konferencję „Lubelska nauka dla biznesu”. Konferencja skierowana jest zarówno do przedsiębiorców jak i pracowników naukowych. W trakcie konferencji omówiona zostanie oferta lubelskich Uczelni skierowana do przedsiębiorstw, zaprezentowane zostaną formalno-prawne aspekty tej współpracy oraz przykłady dotychczasowej współpracy zakończonej obopólnym sukcesem. W trakcie konferencji przedsiębiorcy będą mieli szansę zapoznać się ze szczegółową ofertą 5 największych lubelskich Uczelni Wyższych na stoiskach informacyjnych, które znajdować się będą w holu Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej. Ponadto w trakcie konferencji zaprezentowane zostaną formy wsparcia współpracy nauki z biznesem realizowane w Departamencie Gospodarki i Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Podczas konferencji będą mieli Państwo szanse zapoznać się z nowymi warunkami formalnymi projektu systemowego „Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy”. Konferencja będzie doskonałą okazją do nawiązania kontaktów i znalezienia partnerów do realizacji wspólnych projektów.

Miejsce: Politechnika Lubelska, Wydział Inżynierii Środowiska

ul. Nadbystrzycka 40B
Termin: 21 września 2011 r.
Zaproszenie
Program
Formularz zgłoszeniowy

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Zainteresowanych udziałem w konferencji prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do dnia 19 września 2011 r. na adres mailowy een@pollub.pl lub faksem na numer 815384267.

Urząd Miasta Lublin