Raporty

Outsourcing usług księgowych, prawnych i podatkowych w przedsiębiorstwach w Polsce

2 421

Z raportu KPMG wynika, że 84% firm w Polsce obawia się zbyt dużej liczby przepisów prawnych i podatkowych regulujących prowadzenie działalności gospodarczej. Dynamika i zmienność otoczenia gospodarczego wymaga elastyczności i szybkich decyzji, co przy mało przejrzystym i niestabilnym systemie prawnym i podatkowym jest coraz trudniejsze. Blisko 65% ankietowanych firm korzysta z outsourcingu usług księgowych, podatkowych i prawnych, a blisko co druga z nich zleca je jednej firmie. Wśród największych zalet współpracy z jednym zespołem księgowo-podatkowo-prawnym przedsiębiorcy wymieniają poczucie bezpieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej (83%) oraz oszczędność czasu i kosztów (77%).

Większość firm koszysta z outsourcingu

Blisko 65% ankietowanych firm korzysta z outsourcingu usług księgowych, podatkowych i prawnych. Zdaniem przedsiębiorców, takie rozwiązanie pozwala istotnie zredukować ryzyka wynikające z częstych w Polsce zmian przepisów prawa, ich interpretacji oraz praktyki stosowania. Poczucie bezpieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej to najczęściej deklarowany powód (83%) outsourcingu usług księgowych, prawnych i podatkowych w ramach jednego, zewnętrznego zespołu. Na drugim miejscu wskazywana jest oszczędność czasu i kosztów (77%). Popularność współpracy z zewnętrznymi dostawcami w obszarze księgowości, podatków i prawa jest zdecydowanie bardziej reprezentowane wśród najmniejszych firm w Polsce – zatrudniających do 9 osób (40%). Zdecydowana większość (71%) firm zatrudniających powyżej 50 pracowników – zleca na zewnątrz tylko usługi prawne.

Outsourcing usług księgowych, prawnych i podatkowych w firmach w Polsce

Paweł Barański, partner w dziale doradztwa podatkowego w KPMG w Polsce, biuro w Katowicach.Z badania KPMG wynika, że ostatnie zmiany przepisów Ordynacji podatkowej, ustawy o VAT i ustaw o podatkach dochodowych powodują, że w co czwartej ankietowanej firmie rośnie skłonność do współpracy z wyspecjalizowanymi firmami. Inną kwestią, która stanowi wyzwanie dla firm jest przekazanie kierowania przedsiębiorstwem młodemu pokoleniu. Ponad 1/3 przebadanych osób z kierownictwa firm myśli o sukcesji, większość planuje ją w perspektywie minimum 5 lat. Jednocześnie, co czwarte ankietowane przedsiębiorstwo sygnalizuje brak wiedzy dotyczącej procesu przeprowadzenia sukcesji – mówi Paweł Barański, partner w dziale doradztwa podatkowego w KPMG w Polsce, biuro w Katowicach.

Zalety i wady outsourcingu z perspektywy przedsiębiorców

Większość polskich firm, które wzięły udział w badaniu dostrzega zalety zlecania usług księgowych, podatkowych i prawnych jednej zewnętrznej firmie. Najcenniejszą korzyścią, wymienioną przez 69% ankietowanych firm, jest możliwość otrzymania szybkiej i konkretnej informacji o zmianach w przepisach. 67% przedsiębiorstw do głównych zalet takiego rozwiązania zalicza poczucie bezpieczeństwa wynikające z kompleksowości świadczonej usługi, 64% oszczędność czasu i pieniędzy (56%). Jednocześnie 17% ankietowanych firm nie widzi natomiast zalet powierzenia usług księgowych, podatkowych i prawnych jednej firmie. Ograniczenie się do wiedzy i doświadczenia zewnętrznej firmy (55%) oraz potencjalna redukcja etatów wewnętrznego zespołu (32%) to najczęściej deklarowane wady outsourcowania tych usług jednej firmie.

Outsourcing usług księgowych, prawnych i podatkowych w firmach w Polsce

Firmy oczekują od zewnętrznych księgowych, doradców podatkowych i prawników przede wszystkim monitorowania aktualnych zmian w prawie i przygotowania przedsiębiorstwa na zmiany, a także zabezpieczenia przed ryzykiem prawnym, finansowym i podatkowym związanym z prowadzoną działalnością – mówi Paweł Barański, partner w dziale doradztwa podatkowego w KPMG w Polsce, biuro w Katowicach.

Niski poziom samokontroli

Z badania KPMG wynika, że obecność systemu weryfikującego wiedzę w obszarach księgowości, prawa i podatków w polskich przedsiębiorstwach jest mocno zróżnicowana w zależności od wielkości firmy – 78% małych firm zatrudniających do 9 pracowników deklaruje brak takiego systemu, ale w firmach zatrudniających 50 pracowników i więcej występuje on w 48% przypadków. Specyfika mniejszych firm ogranicza się często do lokalnego prawa i podatków, a duże firmy muszą wciąż aktualizować wiedzę nie tylko lokalnie, ale również globalnie, dlatego obecność wspomnianego systemu jest bardziej reprezentowana. Co trzecia polska firma deklaruje, że specyfika jej przedsiębiorstwa nie wymaga specjalistycznej wiedzy w zakresie księgowości podatków i prawa.

Raport w wersji elektronicznej można pobrać ze strony kpmg.pl.


O RAPORCIE: Raport KPMG w Polsce pt. „Outsourcing usług księgowych, prawnych i podatkowych w przedsiębiorstwach w Polsce” powstał na podstawie badania zrealizowanego metodą wywiadów telefonicznych CATI wśród osób odpowiedzialnych za księgowość oraz osób na stanowiskach prezesa i dyrektora finansowego (w tym właścicieli firm i osób związanych z zarządem). W badaniu wzięły udział firmy z różnych branż o rocznych przychodach przekraczających 2 mln zł i zatrudniające więcej niż 2 pracowników. Na pytania odpowiedziało 200 respondentów w dniach 13-22 lutego 2018 roku.