Technologia

Ruszają farmy wiatrowe na Bałtyku

1 096

PGE Baltica realizuje kolejne działania w ramach Programu Offshore Grupy PGE, zakładającego budowę trzech morskich farm wiatrowych – Baltica-1, Baltica-2 i Baltica-3. Ich budowa w Polsce przyniesie korzyści w wymiarach: ekonomicznym, środowiskowym i społecznym. Lokalizacja turbin wiatrowych na morzu pozwoli na większe wykorzystanie ich potencjału energetycznego. Obecnie trwają prace nad studium wykonalności przyłączeń Morskich Farm Wiatrowych Baltica-2 oraz Baltica-3, za które odpowiada firma ILF Consulting Engineers Polska. Do jej obowiązków należy również m.in. wykonanie projektów budowlanych oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę przyłącza Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica-3.

Farmy wiatrowe na Bałtyku i ich znaczenie

W naszym kraju nie ma jeszcze ani jednej turbiny na morzu, jednak wraz z rozpoczęciem działań w ramach Programu Offshore Grupy Kapitałowej PGE planuje się dynamiczny rozwój tej technologii. Do 2030 roku Polityka Energetyczna Polski zakłada budowę farm wiatrowych na Bałtyku o mocy około 6 GW, a do 2040 r. 8-11 GW – energia z wiatru może odpowiadać nawet za 20% produkcji energii elektrycznej w kraju. Jest to ogromny impuls inwestycyjny o wartości ponad 130 miliardów złotych.

Strategia Grupy PGE zakłada, oprócz budowy Elektrowni Wiatrowych Baltica-2 i Baltica-3 (o łącznej mocy około 2,5 GW) do 2030 roku, także powstanie Elektrowni Wiatrowej Baltica-1 (około 0,9 GW) oraz realizację kolejnych projektów o mocy ok. 3,1 GW do 2040 roku.

Konieczność redukcji emisji CO2 wymusza na gospodarkach przeprowadzenie transformacji energetycznej. Obecnie jest to trend ogólnoświatowy, nie tylko europejski. Również i w naszym kraju zachodzą zmiany, które mają na celu całkowicie zmienić sposób wytwarzania energii, jak i zarządzania nią, w szczególności energią elektryczną. Priorytetem w podejmowanych przez Polskę działaniach stają się zeroemisyjne lub niskoemisyjne źródła wytwórcze, opierające się na energii z wiatru, wody, słońca czy biomasy. Popularność zyskują systemy magazynowania energii, które mają zapewnić stabilne działanie niesterowanych źródeł odnawialnych. Wśród technologii OZE przechodzących najbardziej dynamiczny rozwój, są farmy wiatrowe na morzu, które dzięki stabilniejszym niż na lądzie warunkom wietrznym wytwarzają energię elektryczną w sposób bardziej efektywny (współczynnik wykorzystania mocy niekiedy przekracza 50%) przy jednoczesnych minimalnych skutkach dla społeczeństwa (farmy muszą być zlokalizowane minimum 23 km od brzegu).

Zakres projektu

Do zadań ILF Consulting Engineers Polska – na zlecenie Grupy Kapitałowej PGE – będzie należało m.in. opracowanie optymalnych rozwiązań pod względem technicznym, ekonomicznym, prawnym, środowiskowym i planistycznym dla całego układu wyprowadzenia mocy. Ponadto, pozyskanie prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane na trasie Przyłącza MFW Baltica-3. Firma przygotuje także projekty budowlane wraz z uzyskaniem wszelkich prawnie i technicznie wymaganych uzgodnień i decyzji administracyjnych, w tym ostatecznych i prawomocnych decyzji zatwierdzających projekty budowlane wraz z uzyskaniem kompletu decyzji umożliwiających realizację Przyłącza MFW Baltica-3.

Nasza firma obserwując zmiany, jakie zachodzą w światowej i polskiej energetyce, podjęła szereg działań, aby aktywnie uczestniczyć w transformacji energetycznej kraju. Wyodrębniliśmy w naszych strukturach dedykowany zespół energetyki morskiej i odnawialnej, który ma zmierzyć się przede wszystkim z nowymi wyzwaniami w ramach projektów morskich farm wiatrowych, a w dalszej perspektywie także innych odnawialnych źródeł energii (OZE) czy też magazynowania energii – wskazuje Mariusz Wójcik, Kierownik zespołu energetyki morskiej i odnawialnej ILF Polska. Nowy dział w pierwszej kolejności ma zapewnić sprawną realizację coraz większej liczby projektów w tym obszarze. Zespół będzie współpracował z wybranymi osobami z poszczególnych branż, które także będą pozyskiwać wiedzę i doświadczenie w sektorze „offshore”. Stworzenie zespołu jest pierwszym krokiem do objęcia przez ILF strategicznej pozycji na tym rynku w Polsce oraz konkurowania z firmami na rynku europejskim i światowym – dodaje.

Firma ILF Consulting Engineers Polska już w 2018 roku pozyskała i zrealizowała projekt opracowania rozbudowanej koncepcji technicznej morskiej farmy wiatrowej na polskim morzu. Było to swojego rodzaju otwarcie nowego rozdziału, który dzisiaj zaowocował szeregiem projektów związanych z morską energetyką (morskie farmy wiatrowe i kable podmorskie), które ILF Consulting Engineers Polska z sukcesem realizuje.

ILF Consulting Engineers Polska