Wiadomości

Globalworth publikuje sprawozdanie finansowe

Po publikacji skróconego, nieaudytowanego sprawozdania finansowego z 6 marca br. firma Globalworth z przyjemnością publikuje skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres zakończony 31 grudnia 2019 roku.

Najważniejsze informacje operacyjne:

 • Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 łączna wartość portfela wzrosła o 23,7% do ponad 3 mld euro
 • Zrealizowano lub ogłoszono 11 nowych inwestycji o łącznej wartości 613,8 mln euro
 • Spółka w całości przejęła i wycofała z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie spółkę zależną Globalworth Poland za łączną kwotę 216,1 mln euro
 • Zrealizowano obiekt przemysłowy o powierzchni 17,8 tys. mkw., trwa budowa siedmiu nieruchomości biurowych i przemysłowych w Rumunii i Polsce
 • Łączna powierzchnia najmu wzrosła o ponad 170 tys. mkw. - do 1,2 mln mkw. Wskaźnik wynajętej powierzchni wyniósł 95% (w tym wynajem z opcją wykupu), wzrost o 0,4% w porównaniu do okresu poprzedniego
 • Rekordowy rok pod względem wynajmu – wynajęto lub przedłużono łącznie 179,5 tys. mkw. powierzchni, przy średnim ważonym okresie najmu 5,5 roku
 • Wartość umów najmu wzrosła o 15,6% do 184,4 mln euro (191 mln euro przy uwzględnieniu przedwstępnych umów najmu nieruchomości w budowie)
 • Liczba nieruchomości z certyfikatem ekologicznym wzrosła o 13 - do 43, co stanowi 81,3% wartości naszego portfela nieruchomości komercyjnych (spółka ubiega się o certyfikat dla pozostałych nieruchomości)
 • Wszystkie trzy główne agencje ratingowe przyznały euroobligacjom spółki rating na poziomie inwestycyjnym po aktualizacji oceny Moody’s do Baa3 i S&P do BBB-
 • Dalsze wzmocnienie portfela aktywów z zarządzaniem właścicielskim – nasz zespół złożony z około 240 specjalistów zarządza już 76,9% wartości naszego portfela nieruchomości komercyjnych

Najważniejsze informacje finansowe:

 • Przychody wzrosły o 15,3% do 222,2 mln euro, a dochód z działalności operacyjnej netto o 10,7% do 147,7 mln euro, głównie dzięki wynajmowi powierzchni w 2019 r. i powiększeniu portfela o osiem nowych nieruchomości biurowych w Polsce
 • Znormalizowany wynik EBITDA w ubiegłym roku obrotowym wzrósł o 52,4% do 128 mln euro, a skorygowany znormalizowany wynik EBITDA (z uwzględnieniem udziałów mniejszościowych) o 34,3% do 134,8 mln
 • Zysk na akcję (wg MSSF) wzrósł w 2019 r. do 93 centów, czyli o 52,5% w porównaniu z rokiem poprzednim (61 centów)
 • Zysk netto (EPRA) w roku obrotowym 2019 wyniósł 80,6 mln euro, co stanowi roczny wzrost o 32,4%, przy czym zysk na akcję (EPRA) zmalał o 4,3% do 44 centów na akcję w wyniku wyższej średniej ważonej liczby wyemitowanych akcji po dwóch udanych operacjach podwyższenia kapitału własnego w Grupie
 • Wysokość dywidend uchwalonych i wypłaconych w roku obrotowym 2019 wyniosła 60 centów na akcję (w roku obrotowym 2018: 54 centy)
 • Współczynnik LTV na dzień 31 grudnia 2019 zmalał do 34,7% (w porównaniu z 43,9% wg stanu na 31 grudnia 2018), zgodnie ze strategią Grupy polegającą na utrzymaniu wskaźnika LTV poniżej 40% w perspektywie długoterminowej przy jednoczesnym dążeniu do wysokiego wzrostu
 • Wartość aktywów netto (EPRA) na akcję wzrosła wg stanu na 31 grudnia 2019 o 2,9% do 9,30 euro na akcję (wg stanu na 31 grudnia 2018: 9,04 euro)
 • Księgowa stopa zwrotu wyniosła 9,2%, o 140 punktów bazowych więcej w porównaniu z rokiem obrotowym 2018
 • Całkowita stopa zwrotu dla akcjonariuszy Globalworth w 2019 r. wyniosła 21,7%

Perspektywy w kontekście pandemii COVID-19

Gwałtowne rozprzestrzenianie się koronawirusa zaskoczyło naszą spółkę (podobnie jak całą światową gospodarkę i przedsiębiorstwa), rodząc poważne obawy co do przyszłości. Wpływ koronawirusa na wzrost gospodarczy w Europie i na świecie oraz wyniki naszej spółki i rynku nieruchomości w Polsce i Rumunii jest trudny do przewidzenia. Obecna sytuacja odciśnie trwały ślad na każdym sektorze i firmie.

Sprawą najwyższej wagi dla Globalworth pozostaje bezpieczeństwo i zdrowie naszych pracowników, partnerów, społeczności i innych interesariuszy. Obecnie koncentrujemy się na zabezpieczeniu naszej spółki i ochronie aktywów oraz ograniczeniu szkodliwego oddziaływania pandemii Covid-19. Podjęliśmy już szereg istotnych działań w celu ochrony naszej spółki i zamierzamy je kontynuować, dopóki będzie to konieczne. Od początku roku Globalworth konsekwentnie poprawia swoją płynność finansową, dysponując obecnie środkami pieniężnymi w wysokości blisko 600 mln euro, które zabezpieczymy, aby było nam łatwiej przeprowadzić spółkę przez ten niepewny okres. Cały zespół Globalworth dokłada wszelkich starań, aby przezwyciężyć obecny, bezprecedensowy kryzys.

Globalworth