Wiadomości

Home-office w nowej odsłonie

Home-office w nowej odsłonie

Okazjonalna praca zdalna będzie odpowiednikiem dzisiejszej pracy z domu, czyli home-office, (HO), która już jest traktowana jako forma benefitu przysługującego pracownikom. Natomiast docelowo będzie to uprawnienie pracownicze wynikające bezpośrednio z nowych przepisów wdrożonych do Kodeksu Pracy. Dla pracodawców bardzo ważną informacją będzie fakt, że tych przepisów nie trzeba będzie wdrażać w swojej organizacji.

Liczba dni kością niezgody

Znaczącą zaletą tej formy pracy jest fakt, że nie wymaga biurokracji i nie generuje dodatkowych kosztów dla pracodawcy. To daje szansę, że będzie stosowana w wielu firmach, także tych, które stosują ją obecnie dość niechętnie. Pracodawcy postulowali, by ilość dni w roku z jakiej mogliby korzystać pracownicy wynosiła aż 36. Na przeciwnym biegunie znalazły się związki zawodowe z propozycją zaledwie 12 dni okazjonalnej pracy zdalnej w roku kalendarzowym. W trakcie ostatnich obrad sejmowej podkomisji do spraw nowelizacji Kodeksu Pracy posłowie, w ramach konsensusu, ustalili wymiar tej formy pracy na 24 dni w roku kalendarzowym. Ma być to kompromis pomiędzy propozycją pracodawców – 36 dni oraz postulatem związkowców z wymiarem zaledwie 12 dni.

Szczególna forma pracy zdalnej

Okazjonalna praca zdalna będzie formą pracy zdalnej wykonywaną częściowo, która ze względu na swój szczególny charakter jest określona odmiennie w kodeksie pracy w stosunku do pracy zdalnej. Wyróżniać ją będzie incydentalność oraz możliwość jej wykonywania wyłącznie ze względu na szczególne potrzeby pracownika. Projekt przewiduje, że z inicjatywą takiej formy pracy zdalnej będzie mógł wystąpić tylko pracownik, składając stosowny wniosek. W uzasadnieniu do projektu przykładem wykorzystania okazjonalnej pracy zdalnej może być konieczność opieki nad osobą potrzebującą doraźnego wsparcia na przykład członkiem rodziny czy też potrzeba wyjazdu do innej miejscowości (poza stałe miejscem wykonywania pracy) w celu załatwienia spraw osobistych, które będą jednoczesne umożliwiać pracownikowi wykonywanie pracy zdalnej. Innym z możliwych rozwiązań jest profilaktyka czy też szkolenie personelu medycznego, jak dbać o siebie w czasie wolnym od pracy oraz w trakcie jej wykonywania.

Okazjonalna praca zdalna a przepisy

Niezależnie od charakteru okazjonalnej pracy zdalnej pracodawca będzie miał obowiązek spełniania względem pracownika wszystkich niezbędnych norm dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). Jednakże z uwagi na wyjątkową formę okazjonalnej pracy zdalnej w projekcie zaproponowano, że w tym przypadku nie będą stosowane przepisy regulujące pracę zdalną dotyczące m.in.:

  • ustalenia zasad wykonywania okazjonalnej pracy zdalnej w porozumieniu zawartym ze związkami zawodowymi lub regulaminie pracy;
  • przekazania przez pracodawcę dodatkowej informacji o warunkach zatrudnienia pracownika;
  • możliwości wycofania się przez każdą ze stron z wykonywania pracy zdalnej;
  • obowiązku zapewnienia przez pracodawcę pracownikowi materiałów i narzędzi pracy niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, pokrycia wymienionych w projekcie kosztów związanych z wykonywaniem pracy zdalnej, a także zapewnienia pracownikowi wykonującemu pracę zdalną pomocy technicznej i niezbędnych szkoleń w zakresie obsługi udostępnionych narzędzi pracy;
  • wyłączenia obowiązku przeprowadzania szkoleń okresowych pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych, niezależnie od rodzaju przeważającej działalności pracodawcy.

Natomiast bardzo istotne jest, że nie wyłączono zastosowania projektowanego art. 6725 kp. Dzięki temu, jeżeli pracodawca dobrowolnie postanowi zwrócić pracownikowi wykonującemu okazjonalną pracę zdalną, koszty bezpośrednio z nią związane (pomimo braku ustawowego obowiązku), wówczas nie będą one stanowiły przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – to znaczy nie będą opodatkowane.

Kontrola okazjonalnej pracy zdalnej

Projekt zakłada także możliwość kontroli pracownika korzystającego z takiej okazjonalnej formy pracy zdalnej. Zgodnie z projektowaną nowelizacją kontrola wykonywania okazjonalnej pracy zdalnej, w tym w zakresie Bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) oraz przestrzegania procedur ochrony danych osobowych, odbywać się będzie zgodnie z warunkami ustalonymi z pracownikiem, a więc w sposób identyczny do formy ewidencji czasu pracy prowadzonej w miejscu pracy. Rozwiązanie takie zostało wprowadzone, ponieważ zasady wykonywania okazjonalnej pracy zdalnej nie będą określone w dokumentach pracodawcy.

Przy takim rozwiązaniu nie będzie konieczne stosowanie wszystkich przepisów dotyczących pracy zdalnej czego konsekwencją może być wysoka popularność tej incydentalnej formy pracy.

 

Hubert Kowalski, Déhora