Wiadomości

Jak pomaga przedsiębiorcom w czasie pandemii Częstochowa?

Jak pomaga przedsiębiorcom w czasie pandemii Częstochowa?

Panie Prezydencie, jaką pomoc dla przedsiębiorców oferuje w czasie pandemii Częstochowa?

Piotr Grzybowski, Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy: Finansowe skutki pandemii boleśnie odczuli zarówno przedsiębiorcy jak i samorządowcy. W mojej opinii pomoc Państwa jest niewystarczająca, a z całą pewnością nieefektywnie dystrybuowana.

Miasto, pomimo zwiększonych wydatków na służbę zdrowia i edukację, a także uszczuplone dochody, musiało włączyć się w tę pomoc, choć oczywiście samorządy mają mocno ograniczone narzędzia i możliwości wsparcia, bo to Skarb Państwa jest beneficjentem zdecydowanej większości odprowadzanych przez przedsiębiorców opłat, danin i podatków.

Jeżeli chodzi o samorząd już podczas pierwszej fali epidemii zaczęło w Częstochowie funkcjonować zarządzenie Prezydenta Miasta Częstochowy w sprawie udzielania ulg dotyczących należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie przypadających miastu oraz jego jednostkom organizacyjnym, udzielanych podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Ponadto – na wniosek Prezydenta - Rada Miasta Częstochowy podjęła uchwałę w sprawie szczegółowych zasad umarzania, odraczania i rozkładania na raty wierzytelności Gminy Miasta Częstochowy oraz podległych jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Częstochowy z tytułu niepodatkowych należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.

Do Rady Miasta został również niedawno skierowany prezydencki projekt uchwały o zwolnieniu restauratorów i gastronomików z opłat ponoszonych z tytułu sprzedaży alkoholu na miejscu. W Agencji Rozwoju Regionalnego SA rusza natomiast projekt pozwalający na otrzymanie dofinansowania na utworzenie własnej działalności przez osoby, które w wyniku pandemii straciły pracę. Staramy się także o stworzenie w ramach RPO województwa śląskiego, specjalnego programu pomocy dla branży turystycznej i gastronomicznej obejmującego Miasto Częstochowa i 3 powiaty z obszaru Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

Warto też dodać, że za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie w ciągu roku trwania epidemii rozpatrzono pozytywnie blisko 24,5 tysiąca wniosków firm o wsparcie na kwotę blisko 159 mln zł. W ramach realizowanych przez nasz PUP form pomocy, w związku z tarczą antykryzysową, przedsiębiorcy mogli składać więcej niż jeden wniosek uzyskując: dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, jednorazową pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, a także dotację przewidzianą w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Gdzie przedsiębiorcy mogą uzyskać pomoc i niezbędne informacje?

W zależności od rodzaju pomocy i zakresu informacji, udzielają ich Powiatowy Urząd Pracy, Agencja Rozwoju Regionalnego, Centrum Obsługi Inwestora lub Wydział Podatków i Opłat Urzędu Miasta Częstochowy.

Czy częstochowianie, którzy utracili pracę z powodu skutków gospodarczych związanych z pandemią koronawirusa i obecnie nie pracują, mogą liczyć na wsparcie ze strony miasta? W jakiej formie?

Na szczęście rejestrowane bezrobocie dramatycznie w Częstochowie nie rośnie. Z bardzo niskiego poziomu (3%) na początku ubiegłego roku, wzrosło obecnie w mieście do 4,4%.

Oczywiście stopa bezrobocia nie obrazuje w pełni trudnej sytuacji firm wielu branż , zwłaszcza tych „zamrożonych” w czasie pandemii. Dlatego oprócz stałych form wsparcia oferowanych dla osób bezrobotnych przez PUP oraz prowadzonych obecnie przez Urząd Pracy projektów aktywizacyjnych i dotacyjnych, staramy się reagować na bieżąco także poprzez dodatkowe projekty, na które zdobywamy środki.

Tak jak już wspomniałem miejska Agencja Rozwoju Regionalnego rozpoczyna w kwietniu rekrutację do projektu zawodowego skierowanego do osób poniżej 30. roku życia, które w ciągu ostatniego roku utraciły pracę wskutek pandemii. Oferuje dotację na założenie działalności i pomoc finansową w jej prowadzeniu. Projekt skierowany jest do blisko setki kobiet i mężczyzn w wieku do 30 roku życia, wyłącznie z grupy NEET, tj. niezatrudnionych, nieuczestniczących w edukacji lub szkoleniu, niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy, z subregionu północnego województwa śląskiego, które utraciły pracę po 1 marca 2020 r. w wyniku pandemii COVID-19.

ARR oferuje wsparcie w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji w wysokości 23 tys. zł) na utworzenie firmy, szkolenie umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe (co miesiąc po 2 tys. 600 zł netto) przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia firmy. Nie jest wymagany wkład własny uczestnika. Projekt pn. „Młodzi na start” jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Jego wartość wynosi ok. 4,3 mln zł.