Wiadomości

Jak zastosować ulgę na innowacyjnych pracowników?

Jak zastosować ulgę na innowacyjnych pracowników?

Od 2022 r. funkcjonuje nowy instrument uzupełniający ulgę badawczo-rozwojową (B+R), czyli ulga na innowacyjnych pracowników, którą podatnicy mogą zastosować w 2023 r. po złożeniu rocznego zeznania podatkowego. Umożliwia ona przedsiębiorcom odliczenie kwoty niewykorzystanej ulgi B+R od zaliczek na podatek dochodowy odprowadzanych od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w prace B+R. Jej zastosowanie generuje realną oszczędność podatkową przy odprowadzaniu zaliczek na PIT, jednak aby z niej skorzystać należy spełnić szereg warunków określonych przez przepisy.

Warunki zastosowania do ulgi na innowacyjnych pracowników

Podstawowym krokiem, który należy spełnić aby móc zastosować ulgę na innowacyjnych pracowników jest sporządzenie kalkulacji ulgi B+R za 2022 r. Jeżeli w wyniku tych wyliczeń okaże się, że ulga B+R nie może być skonsumowana w części lub w całości, można ją nadal wykorzystać w formie ulgi na innowacyjnych pracowników poprzez pomniejszanie ich zaliczek PIT. Do rozliczenia tej dodatkowej ulgi można więc skorzystać z ewidencji prowadzonej na potrzeby ulgi B+R. Warto przy tym pamiętać, że w związku ze zmianami wprowadzonymi od 2022 r. w ramach ulgi B+R możliwe jest odliczenie aż 200% kwalifikowanych kosztów wynagrodzeń.

Ulga na innowacyjnych pracowników jest dedykowana przedsiębiorcom, którzy ponieśli stratę w roku podatkowym lub nie osiągnęli wystarczającej wysokości dochodu umożliwiającej odliczenie kosztów kwalifikowanych w ramach ulgi B+R, czyli w uproszczeniu – ulga na innowacyjnych pracowników obowiązuje wtedy, gdy nie przysługuje ulga B+R.

Jakie możliwości daje ulga na innowacyjnych pracowników?

Podatnik ma możliwość odliczenia kwoty niewykorzystanej ulgi B+R od zaliczek na podatek dochodowy odprowadzanych od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w prace B+R. Odliczeniu podlega wtedy iloczyn wartości nieodliczonej przez podatnika ulgi B+R oraz jego stawki podatkowej. Ulga dotyczy wynagrodzeń tylko tych pracowników, których czas pracy przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej wynosi co najmniej 50% ogólnego czasu pracy.

Podatnik może odliczyć ulgę na innowacyjnych pracowników, począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym złożył swoje roczne zeznanie podatkowe. Odliczenie stosuje się jedynie do końca roku podatkowego, w którym złożył to zeznanie. Preferencja będzie zatem dawała realny efekt jedynie przez kilka miesięcy bieżącego roku. O jej zastosowaniu urząd skarbowy dowie się z PIT-4R, który będzie złożony dopiero w styczniu kolejnego roku. Możliwe jednak, że urzędy będą się wcześniej kontaktować z podatnikami, żeby spytać, jaki jest powód braku zaliczek na PIT.

Nowa preferencja umożliwia przedsiębiorcom przede wszystkim zmniejszenie kwoty zaliczeń na podatek dochodowy, wynikających z wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w działalność B+R. W efekcie wykorzystanie ulgi na innowacyjnych pracowników stanowi realną oszczędność podatkową przedsiębiorcy, a co za tym idzie, wpłynie pozytywnie na płynność finansową przedsiębiorstwa.