Wiadomości

Kryzys niestraszny polskim firmom

20 518

Wprawdzie w ciągu ostatnich trzech miesięcy wskaźnik BIG spadł o 2,01 pkt. do poziomu 11,33 pkt., ale na niezwykle ważnej, dla przewidywań nastrojów, grupie przedsiębiorców odnotowano wzrost. Co więcej jest to stały trend i w ciągu roku ocena bezpieczeństwa prowadzenia działalności w tym sektorze wzrosła o blisko 14 pkt.

Z najnowszej edycji Raportu BIG wynika także, że trzy czwarte respondentów (72%) przyznaje, że w ich branży opinia partnera wiarygodnego finansowo jest istotna i ma duże znaczenie dla prowadzenia działalności gospodarczej.

W piętnastej edycji publikowanego od trzech lat Raportu BIG doszło do nieznacznego obniżenia wskaźnika BIG. Kluczowym czynnikiem wpływającym na pogorszenie się bezpieczeństwa obrotu gospodarczego był wzrost przeterminowanych wierzytelności od klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych. Warto jednak zwrócić uwagę, że ostatnie negatywne odchylenie jest niewielkie w porównaniu do zanotowanego w czasie kryzysu w 2008 roku, mimo że badanie było prowadzone w trakcie kolejnych zawirowań na międzynarodowych rynkach finansowych.

Na obecny stan wskaźnika bezpieczeństwa działalności gospodarczej głównie wpływ mają oceny z sektorów dostawców usług finansowych i dostawców usług masowych, wśród których wskaźnik BIG spadł odpowiednio z 16,66 pkt. do 8,19 pkt. oraz 8,83 pkt. do 7,60 pkt.

Pozytywne sygnały docierają z sektora przedsiębiorców, gdzie wskaźnik BIG drugi raz w ciągu ostatnich sześciu miesięcy wrósł i obecnie wynosi blisko 20 pkt. (19,77 pkt.) Od kwietnia br. wskaźnik BIG dla tego segmentu zwiększył się o 3,33 pkt., a w ciągu ostatnich 12 miesięcy o blisko 14 pkt.

- Od kwietnia tego roku zanotowaliśmy nieznaczne pogorszenie nastrojów wśród polskich firm. Nastroje w tej grupie na razie są dość stabilne, szczególnie wśród przedsiębiorców, mimo negatywnych sygnałów z rynków finansowych i walutowych. W ciągu ostatnich 3 miesięcy wzrósł poziom przeterminowanych wierzytelności od klientów indywidualnych, jak również instytucjonalnych. Jest to główna przyczyna obniżenia wartości wskaźnika BIG o 2,01 pkt. Jednakże co najważniejsze w ciągu ostatnich 12 miesięcy wskaźnik bezpieczeństwa gospodarczego utrzymuje się na podobnym poziomie. - mówi Mariusz Hildebrand, prezes zarządu BIG InfoMonitor S.A.

W lipcowej edycji raportu BIG autorzy poświecili też uwagę problem związanym z odzyskiwaniem zaległych kwot od kontrahentów. Polskie firmy nisko oceniają sprawność postępowań sądowych jako narzędzia do odzyskania należności. Aż 71% badanych uważa, że takie procesy są w Polsce skomplikowane, kosztowne i wyjątkowo długotrwałe. Co dziesiąta badana firma (12%) jest zdania, że takie działanie jest zupełnie bezcelowe, ze względu na czas trwania procesu sądowego oraz koszty, które trzeba ponieść. Trudno dziwić się takim opiniom, skoro według danych Banku Światowego tego typu procesy trwają w Polsce średnio 830 dni i wymagają wypełnienia 38 procedur formalnych.

Blisko trzy czwarte badanych firm (72%) przyznaje, że w ich branży opinia firmy wiarygodnej finansowo jest istotna i ma duże znaczenie dla prowadzenia działalności gospodarczej. W tym co czwarty respondent (25%) jest zdania, że jest to bardzo istotna kwestia dla jego interesów. Wśród wszystkich badanych segmentów rozkład wyników jest bardzo zbliżony.

- Wyniki badania dotyczącego firmy wiarygodnej finansowo i solidnego kontrahenta wskazują jak ważna jest opinia wiarygodnej firmy. Ponad 70% firm, przyznaje, że w ich branży posiadanie opinii firmy wiarygodnej finansowo, jest istotnym czynnikiem wpływającym na prowadzenie działalności gospodarczej. W naszej ocenie równie kluczową kwestią, o której nie można zapomnieć, jest dokładność i poprawność metodologiczna badania wiarygodności. W związku z tym BIG InfoMonitor podjął w tym zakresie współpracę z polską Agencją Ratingową EuroRating - tłumaczy Marcin Ledworowski, wiceprezes zarządu BIG InfoMonitor.

Zdaniem ekspertów BIG InfoMonitor możliwość sprawdzenia wiarygodności finansowej partnerów będzie miała coraz większe znaczenie. Wynika to z jednej strony z problemami w odzyskiwaniu należności na drodze sądowej, a z drugiej z obaw o sytuację finansową kontrahentów związaną z sytuacją na rynkach międzynarodowych. Korzystanie z rzetelnych źródeł potwierdzających wiarygodność finansową przed rozpoczęciem współpracy może uchronić przed trudnościami w odzyskaniu należności.

Zjawisko finansowania się dużych firm poprzez celowe nieterminowe regulowanie płatności wobec małych kontrahentów, jest uważane za częsty problemem wśród blisko 85% polskich firm. Z czego jedna czwarta badanych firm jest zdania, że jest to praktyka bardzo powszechna. W sektorze usług finansowych dziewięć na dziesięć ankietowanych firm wskazuje, że praktyka ta jest częsta, tylko 4% ankietowanych w tym sektorze wskazuje, że jest to rzadko spotykany problem. Co ciekawe najlepiej sytuację oceniają przedsiębiorcy, których negatywne działania dużych firm powinno dotykać w największym stopniu. Aż 15% respondentów z tej grupy wskazuje, że takie praktyki występują rzadko.

Jacek Strzelecki

Gazeta Bankowa

GB.pl