Wiadomości

Nowe przepisy dla firmy inwestycyjnych

Zmiana przepisów dla inwestorów!

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy dostosowujący polskie przepisy do unijnych regulacji w zakresie wymagań dotyczących obrotu instrumentami finansowymi. Co się zmieni dla inwestorów?

Według autorów projektu przyjętego przez Radę Ministrów 10 sierpnia br. zaproponowane rozwiązania „pozwolą na utworzenie nowego systemu ostrożnościowego i zapewnienie firmom inwestycyjnym w całej UE działania w oparciu o jednolite regulacje„. Jak stwierdził wiceminister finansów Piotr Patkowski, dzięki temu powstaną „bardziej proporcjonalne, odpowiednie ramy ostrożnościowe dla mniejszych firm inwestycyjnych„, które przyczynią się do poprawy warunków prowadzenia działalności.

Jakie nowe przepisy dla firmy inwestycyjnych?

Kluczowe rozwiązania, jakie się znalazły w ustawie, to:

  • zmiana katalogu środków nadzorczych przysługujących Komisji Nadzoru Finansowego, która w razie potrzeby będzie mogła ustanowić dodatkowe wymogi w zakresie funduszy własnych lub dotyczących płynności;
  • wprowadzenie wymogu sprawozdawczości dla firm inwestycyjnych, proporcjonalnego do działalności firm oraz wymogów ram ostrożnościowych;
  • uzależnienie wymaganego poziomu kapitału założycielskiego domu maklerskiego od świadczonych przezeń usług i prowadzonych rodzajów działalności (zależnie od posiadanych zezwoleń);
  • obowiązek stałego spełniania minimalnego wymogu kapitałowego w wysokości równej poziomowi wymaganego kapitału założycielskiego;
  • wprowadzenie grupowego testu kapitałowego dla prostszych struktur grupowych (złożonych wyłącznie z firm inwestycyjnych);
  • podział firm inwestycyjnych na trzy kategorie ze względu na ich wielkość oraz wzajemne powiązania z innymi podmiotami finansowymi i gospodarczymi;
  • wymóg neutralności polityki wynagrodzeń m.in. ze względu na płeć;
  • doprecyzowanie kiedy występuje obowiązek powołania komitetu ds. wynagrodzeń;
  • doprecyzowanie kiedy należy przekazywać do KNF informacje o wynagrodzeniach w domach maklerskich;
  • regulacja zasad współpracy między właściwymi organami w państwach UE i KNF w przypadku zaistnienia sytuacji nadzwyczajnej.

Potrzebujesz wsparcia finansowo-księgowego? Skorzystaj z usług Grant Thornton!

Ww. zmiany w większości wejdą w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, poza przepisami, które zaczną obowiązywać w późniejszych terminach.