Wiadomości

Podjęcie działalności gospodarczej w Polsce

2 254

Rozwijający się rynek usług outsourcingowych powoduje ciągłe zainteresowanie inwestorów zagranicznych polskim rynkiem. Celem artykułu jest przybliżenie zasad prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej (RP). Pierwszą istotną decyzją, jaką musi podjąć przedsiębiorca zagraniczny, jest decyzja dotycząca formy prawnej takiej działalności. W Polsce obowiązuje zasada swobody podejmowania działalności gospodarczej. Oznacza ona, że każdy na równych prawach ma prawo podjąć działalność gospodarczą według swojego wyboru. Do dyspozycji przedsiębiorcy zagranicznego pozostaje oddział lub przedstawicielstwo na terytorium RP albo utworzenie
spółki na podstawie przepisów polskiego kodeksu spółek handlowych.


Tworzenie oddziału przedsiębiorcy zagranicznego na terytorium RP


Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą za granicą, może, o ile ratyfikowane umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, tworzyć oddziały lub przedstawicielstwa z siedzibą na terytorium RP. Z uwagi na fakt, iż przedstawicielstwo służy do prowadzenia na terytorium RP działalności wyłącznie, w zakresie reklamy i promocji przedsiębiorcy zagranicznego, w niniejszym opracowaniu zajmę się wyłącznie zagadnieniami dotyczącymi oddziału. Celem oddziału przedsiębiorcy zagranicznego jest prowadzenie przez taki podmiot działalności gospodarczej na terytorium RP, w zakresie działalności przedsiębiorstwa głównego. Oddział taki jest samodzielną i wyodrębnioną organizacyjnie częścią przedsiębiorstwa, pozwalającą na prowadzenie działalności gospodarczej podmiotu zagranicznego, poza jego siedzibą tj. na terytorium RP.


Wszelkie podejmowane działania za pośrednictwem oddziału wywierają bezpośredni skutek dla przedsiębiorcy zagranicznego. Utworzenie go nie wymaga minimalnego kapitału. Oddział nie jest podmiotem odrębnym od przedsiębiorcy zagranicznego i nie posiada osobowości prawnej, zdolności prawnej ani sądowej (możliwość bycia stroną w postępowaniu sądowym). Przedsiębiorca zagraniczny jest reprezentowany w oddziale przez upoważnioną osobę. Oddział musi posługiwać się oryginalną nazwą przedsiębiorcy zagranicznego wraz z przetłumaczoną na język polski nazwą formy prawnej przedsiębiorcy oraz dodaniem wyrazów „oddział w Polsce”. Przedsiębiorca zagraniczny jest obowiązany prowadzić oddzielną rachunkowość w języku polskim zgodnie z przepisami o rachunkowości. Oddział wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Nie jest możliwe tworzenie wspólnych oddziałów przez więcej niż jednego przedsiębiorcę zagranicznego.

Podjęcie działalności gospodarczej w Polsce


Tworzenie spółek prawa handlowego


Na takich samych zasadach, jak obywatele polscy (a zatem np. w zakresie wyboru formy prowadzenia działalności), działalność gospodarczą mogą podejmować i wykonywać osoby fizyczne, osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej z państw członkowskich Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii oraz Liechtensteinu, oraz z państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi (np. z USA). Powyższe wyliczenie obejmuje podmioty, które w najszerszym zakresie mogą korzystać ze swobody przedsiębiorczości. Inne podmioty mogą jedynie prowadzić działalność gospodarczą w formie spółki komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną
odpowiedzialnością albo akcyjnej.

Najpopularniejszą formą prawną prowadzenia działalności gospodarczej w RP przez podmioty zagraniczne jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.). Spółka taka jest formą prawną przedsiębiorstw tworzoną przez jedną lub więcej osób, zwanych wspólnikami, które odpowiadają za zobowiązania przedsiębiorstwa w bardzo ograniczonym zakresie. Umowa spółki musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Minimalny kapitał zakładowy, jaki musi zostać wniesiony przez wspólników, to 5000 PLN. Kapitał zakładowy może zostać pokryty zarówno wkładem pieniężnym jak i niepieniężnym (aportem). Aportem może być w zasadzie wszystko co przedstawia wartość majątkową, tj. ruchomości, nieruchomości, know-how, patenty, znaki towarowe itp. W zamian za wniesiony wkłady wspólnicy obejmują udziały, które, o ile inaczej nie postanowiono w umowie spółki, mogą być swobodnie zbywane.


Z chwilą zawarcia umowy spółki powstaje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, która jest podmiotem praw i obowiązków, co umożliwia uzyskanie REGON, NIP oraz założenie rachunku bankowego, a zatem umożliwia rozpoczęcie inwestycji. Sama spółka uzyskuje osobowość prawną po wpisaniu jej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Od 1 stycznia 2012 r. jest również możliwa rejestracja sp. z o.o. przez Internet w portalu Ministerstwa Sprawiedliwości, przy wykorzystaniu standardowego wzorca umowy. Procedura taka, choć szybka, nie daje możliwości wprowadzenia indywidualnych postanowień do umowy spółki, będących wyrazem koncepcji i planów działalności przedsiębiorcy zagranicznego. Organami sp. z o.o. są: zgromadzenie wspólników, zarząd oraz fakultatywnie rada nadzorcza bądź komisja rewizyjna. Zgromadzenie wspólników jest najwyższą władzą spółki, podejmuje decyzje w formie uchwał. Zarząd jest zaś organem, który prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Jest powoływany i odwoływany przez zgromadzenie wspólników. Ustanowienie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej jest obligatoryjne w przypadku, gdy kapitał zakładowy przewyższa kwotę 500 000 PLN, a wspólników jest więcej niż 25. Organy te sprawują nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach. Rada Nadzorcza składa się z przynajmniej 3 członków powoływanych i odwoływanych przez zgromadzenie wspólników.

Podjęcie działalności gospodarczej w Polsce
Spółka z o.o. zobowiązana jest do prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości. Po zakończeniu roku spółka musi sporządzić sprawozdanie finansowe, czyli rachunek zysków i strat, bilans oraz informację dodatkową. Dokumenty te winny być składane w sądzie rejestrowym oraz właściwym urzędzie skarbowym. Korzyścią związaną z prowadzeniem działalności w formie spółki z o.o. jest m.in. możliwość swobodnego zbywania udziałów, co pozwala także na pozyskanie np. inwestora zewnętrznego.


W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z rozpoczęciem działalności w Polsce zespół Kancelarii „Chudzik i Wspólnicy” pozostaje do Państwa dyspozycji.

Mateusz Chudzik Radca prawny, Partner Kancelaria Prawna „Chudzik i Wspólnicy Radcowie Prawni”