Wiadomości

Połowa pokolenia Z chętna jest zaakceptować krótkoterminowe ograniczenia ekonomiczne, aby zapewnić bardziej zrównoważoną przyszłość

Połowa pokolenia Z chętna jest zaakceptować krótkoterminowe ograniczenia ekonomiczne, aby zapewnić bardziej zrównoważoną przyszłość

Sprawozdanie z badania „Future Proof” Dell Technologies sugeruje, że pokolenie Z da decydentom czas na to, aby osiągnąć wzrost gospodarczy, jeżeli będą w stanie przedstawić przejrzysty cyfrowy plan na rzecz bardziej zrównoważonej przyszłości. Pokolenie Z postrzega dostęp do urządzeń oraz łączności dla grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji oraz łączności na obszarach wiejskich jako sposób, aby wyeliminować dyskryminację cyfrową.

Zgodnie z badaniem Dell Technologies niemal połowa (47%) pokolenia Z chętna jest zaakceptować krótkoterminowe ograniczenia ekonomiczne, takie jak niższy wzrost PKB, aby decydenci mogli zainwestować w strategię długoterminową, która promuje bardziej zrównoważony rozwój. 

Badanie przeprowadzone w ponad 15 lokalizacjach na całym świecie dotyczyło opinii osób dorosłych z pokolenia Z (osoby w wieku 18–26 lat) na temat strategii ożywienia społeczno-gospodarczego. Niemal dwie trzecie (64%) respondentów wychodzi z założenia, że technologia odegra istotną rolę w walce z kryzysem klimatycznym. 

Wielu przedstawicieli pokolenia Z jest gotowych zaakceptować krótkoterminowe ograniczenia ekonomiczne; uznają oni zrównoważoną energię (42%), umożliwienie wdrożenia modelu gospodarki o obiegu zamkniętym (39%) i bardziej zrównoważony transport publiczny (29%) za trzy najważniejsze obszary inwestycyjne, które rządy powinny traktować priorytetowo. Jedna czwarta respondentów (25%) wyraża również poparcie dla zwiększenia edukacji obywateli na temat zrównoważonego rozwoju.  

Aongus Hegarty, President International Markets w Dell Technologies, mówi: - Pokolenie Z zapewne będzie tym pokoleniem, na które wpływać będą w największym stopniu podejmowane dziś publiczne i prywatne decyzje inwestycyjne i właśnie to pokolenie będzie w stanie wdrożyć i utrzymać długoterminowe, zrównoważone ożywienie gospodarcze. Istnieje możliwość uzyskania poparcia pokolenia Z dla długoterminowych strategii, które stawiają zrównoważony rozwój w centrum strategii wzrostu gospodarczego.

Zaufanie pokolenia Z dotyczące tego, że inwestycje skupione na ożywieniu sektora publicznego przyniosą rozkwit gospodarki w perspektywie 10 lat jest podzielone: jedna trzecia  ich przedstawicieli na całym świecie (32%) wyraża niskie zaufanie lub w ogóle jego brak, podczas gdy 38% jest niezdecydowanych, a 29% wyraża wysokie bądź pełne zaufanie. 

Można oczywiście zaobserwować zróżnicowanie geograficzne: największa liczba respondentów z Singapuru (56%) i Korei (41%) wyraża wysokie lub pełne zaufanie. Największe odsetki respondentów, których zaufanie było niskie, bądź nie było go w ogóle, odnotowano w Japonii (47%) i Brazylii (49%).

Ankietowani wyrazili opinię, że  cyfrowa przyszłość musi mieć silne podstawy w postaci cyberbezpieczeństwa. Ponad połowa z nich (56%) uważa, że istnieje potrzeba wprowadzenia rygorystycznych przepisów prawnych i dokonania większych inwestycji w cyberbezpieczeństwo celem ochrony infrastruktury krajowej i zapewnienia, że prywatne przedsiębiorstwa spełniają ścisłe standardy. Aby to umożliwić i zwiększyć zaufanie w stosunku do rządów, 38% respondentów chce, aby sektory prywatny oraz publiczny były wobec siebie nawzajem odpowiedzialne i współpracowały ze sobą.

Wyeliminowywanie luk w umiejętnościach i zniwelowanie nierówności cyfrowych

Pokolenie Z uznaje wartość rozwijania kompetencji cyfrowych niezbędnych w ich przyszłych miejscach pracy. Trzy czwarte respondentów (76%) uważa, że zdobycie nowych kompetencji cyfrowych ma zasadnicze znaczenie dla zwiększenia możliwości w przyszłej karierze zawodowej lub planuje je zdobyć.

Ankietowani czują, że w trakcie edukacji można było ich lepiej przygotować w kwestii kompetencji cyfrowych. Ponad dwie piąte respondentów (44%) twierdzi, że w szkole nauczono ich jedynie bardzo podstawowych umiejętności komputerowych, a około jednej dziesiątej (12%) nie przekazano żadnej wiedzy w zakresie technologii ani kompetencji cyfrowych. Ponad jedna trzecia (37%) uważa, że szkoła (poniżej 16. roku życia) nie przygotowała ich w zakresie umiejętności technologicznych potrzebnych w planowanych przez nich zawodach.

Aby pomóc wypełnić lukę w kompetencjach cyfrowych jedna trzecia (34%) respondentów proponuje, by kursy związane z technologią na wszystkich poziomach edukacji były ciekawsze i powszechniej dostępne. Jedna czwarta (26%) uważa, że obowiązkowe kursy związane z technologią przed 16. rokiem życia zachęcą młodych ludzi do obrania ścieżki kariery skupiającej się na technologii.

Hegarty dodaje: - Oczywiste jest, że pokolenie Z postrzega technologię jako kluczowy element ich przyszłego dobrobytu. W tym momencie to do nas – wiodących dostawców technologii, rządów oraz sektora publicznego – należy podjęcie współpracy i ułatwienie im osiągnięcia sukcesu poprzez poprawę jakości i dostępu do cyfrowej nauki. 44% przedstawicieli pokolenia Z sądzi, że szkolnictwo i biznes powinny ze sobą współpracować, aby wypełnić lukę w kompetencjach cyfrowych, a biorąc pod uwagę tempo, w jakim technologia się rozwija, będzie wymagało to stałej współpracy.

W odpowiedzi na pytanie o to, jakie obszary inwestycji rządy powinny traktować priorytetowo, aby pomóc wyeliminować dyskryminację cyfrową w obrębie różnych lokalizacji, grup demograficznych oraz społeczno-ekonomicznych, pokolenie Z uważa, że należy skupić się przede wszystkim na dostępie do urządzeń oraz łączności dla grup znajdujących w niekorzystnej sytuacji (33%) oraz łączności na obszarach wiejskich (24%). 

Inne wnioski z badania:

 • Wspieranie wzrostu gospodarczego, poprawa świadczeń opieki zdrowotnej (21%), inwestowanie w edukację w celu wyeliminowania luki w umiejętnościach (11%) oraz inwestowanie w zrównoważoną/ekologiczną infrastrukturę (11%) to trzy najważniejsze priorytety wskazane przez pokolenie Z na całym świecie.
 • Ponad połowa (57%) pokolenia Z wykazuje niskie lub neutralne zaufanie co do tego, że podmioty świadczące usługi w zakresie służby zdrowia przechowują ich dane osobowe zgodnie z przepisami.
 • Ponad połowa (55%) przedstawicieli pokolenia Z wskazuje możliwość elastycznej i zdalnej pracy jako ważny czynnik, którym kieruje się przy wyborze pracodawcy.

Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.dell.com/en-us/dt/perspectives/gen-z.htm.

Metodologia badania:

Badanie terenowe zostało przeprowadzone przez Savanta ComRes, spółkę zajmującą się badaniami rynku, w lipcu i sierpniu 2022 roku w ponad 15 lokalizacjach.

Pula respondentów: 15 105 osób dorosłych z „pokolenia Z” (osoby w wieku 18–26 lat), reprezentatywnych dla każdego kraju pod względem płci oraz regionu na każdym rynku. Lokalizacje:

 • Australia (1018 respondentów)
 • Brazylia (1021 respondentów)
 • Kanada (1011 respondentów)
 • Francja (1014 respondentów)
 • Niemcy (1020 respondentów)
 • Włochy (1063 respondentów)
 • Japonia (1021 respondentów)
 • Korea (1020 respondentów)
 • Meksyk (1005 respondentów)
 • Holandia (1013 respondentów)
 • Nowa Zelandia (811 respondentów)
 • Singapur (1022 respondentów)
 • Hiszpania (1019 respondentów)
 • Wielka Brytania (1041 respondentów)
 • Stany Zjednoczone (1006 respondentów)

Dodatkowe materiały   

   Z pełnymi wynikami można zapoznać się tutaj: https://www.dell.com/en-us/dt/perspectives/gen-z.htm

Dell Technologies