Wiadomości

Ponad połowa polskich menadżerów uważa, że koszt wdrożenia nie powinien być głównym kryterium wyboru technologii

Ponad połowa polskich menadżerów uważa, że koszt wdrożenia nie powinien być głównym kryterium wyboru technologii

Rola kosztów w decyzjach technologicznych, podejmowanych przez polskie przedsiębiorstwa jest wciąż kluczowa, ale świadomość w tym względzie znacznie ewoluowała w ostatnich latach.

Dane zebrane przez SAP Polska pokazują, że menadżerowie, decydujący o wydatkach na IT, coraz częściej są skłonni kierować się kryterium długoterminowego zwrotu z inwestycji, a nie tylko początkowym kosztem wdrożenia technologii.

Zmiana myślenia o kosztach?

Postawy polskich firm względem efektywności kosztowej przechodzą znaczącą ewolucję – wynika z danych SAP Polska, zebranych na potrzeby raportu „Biznes napędzany cyfrowo. Rozwój w obliczu Przemysłu 5.0”. Badanie pokazuje, że zdecydowanie rośnie świadomość roli systemów gwarantujących dłuższą perspektywę wzrostu i rozwoju, pozwalających na budowanie długofalowej przewagi konkurencyjnej w oparciu o efektywność kosztową. Większość badanych menedżerów bowiem przyznaje, że koszt wdrożenia jest dla nich istotny, ale równie kluczowy jest długoterminowy zwrot z inwestycji. Taką opinię podziela już 61% badanych. 

Co ciekawe już 56% badanych przedstawicieli kadry menadżerskiej w polskich firmach idzie o krok dalej i podkreśla, że o wyborze wdrażanej technologii nie powinien decydować jedynie koszt. Z takim stwierdzeniem nie zgodził się tylko co piąty badany (18%), pozostali byli niezdecydowani.  Wśród menadżerów akcentujących potrzebę równorzędnej roli długofalowego zwrotu z inwestycji i kosztu wdrożenia przy podejmowaniu strategicznych decyzji technologicznych, prym wiodą przedstawiciele przemysłu (75%), sektora IT (69%) oraz handlu (61%). Najbardziej sceptyczni okazują się natomiast przedstawiciele sektora finansowego i bankowego (47%).

Ewolucja postaw dotyczących kosztów wdrożeń to ważny sygnał, Według wielu ekspertów istotną barierą w cyfryzacji biznesu jest przecież nadal przedkładanie początkowego kosztu wdrożenia nad długofalowy zwrot z inwestycji. Zbyt wysokie koszty implementacji od lat są jedną z najczęściej wymienianych potencjalnych barier w inwestycjach IT. Jednocześnie kierowanie się wyłącznie czynnikiem kosztowym często grozi wdrożeniem źle działających systemów, wstrzymujących realną cyfryzację firmy. Uwzględnienie kolejnych etapów funkcjonowania rozwiązań technologicznych w początkowych kalkulacjach kosztowych może zatem świadczyć o tym, że polskie firmy wchodzą w nowy etap dojrzałości cyfrowej. Potwierdzają to odpowiedzi badanych, dotyczące najważniejszych motywacji decydujących o wyborze konkretnych technologii.

Pieniądze w chmurze

Wejście w codzienność rozwiązań chmurowych jest idealnym dowodem na zmianę charakteru i intensywności inwestycji firm w cyfryzację. Długofalowy koszt okazuje się bowiem jedną z ważniejszych motywacji, które kierują organizacjami przy decyzjach o odejściu od modeli on-premise i przejściu na model chmurowy. Wśród najważniejszych czynników decydujących o przejściu do chmury, niższe koszty wykorzystania oprogramowania są bowiem wymieniane na drugim miejscu (wskazało na nie 35% polskich menadżerów badanych przez SAP), tuż po aspekcie związanym z wygodą (dostęp do danych i usług z dowolnego miejsca – wskazany przez 35% badanych), a przed kwestiami związanymi z elastycznością (elastyczność rozwiązań i łatwe aktualizacje – 33%, dopasowanie do potrzeb w obliczu pracy zdalnej/hybrydowej – 32%) i bezpieczeństwem (26%). Wyraźne zrozumienie kwestii długotrwałego zwrotu z inwestycji widać także podczas rozmów z przedsiębiorcami decydującymi o migracji do chmury publicznej. Wśród TOP 5 zachęt, jakie przekonały ich do wyboru, aż 34% badanych wskazuje kwestie dotyczącą długofalowej redukcji kosztów (mniejsze wydatki na zespół odpowiedzialny za utrzymanie systemów), a  jedynie 29% – niższe koszty wdrożenia.

AI a koszty

Także wśród czynników decydujących o wdrożeniu rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji, całościowo pojmowane koszty długofalowe zajmują coraz większą rolę. Już 38% badanych do inwestycji w AI motywuje perspektywa uzyskania wyższej efektywności kosztowej, na którą w ich przedsiębiorstwach kładziony jest coraz większy nacisk. 36% menedżerów przyznaje z kolei, że powodem zachęcającym ich organizację do rozwoju w zakresie narzędzi opartych o AI jest konieczność szybkiej optymalizacji kosztów funkcjonowania. Łącznie spośród pięciu najczęściej wymienianych czynników skłaniających do inwestowania w AI, cztery dotykają zagadnień związanych ściśle z optymalizacją procesów i kosztów.

Polskie przedsiębiorstwa coraz bardziej zdają sobie sprawę z wartości inwestycji technologicznych i patrzą na nie w perspektywie długoterminowego zysku, a nie jedynie inicjalnych kosztów wdrożenia. Dla dostawców usług i technologii, dostosowanie się do zmieniających się warunków i postępu technologicznego jest okazją do rozwoju jeszcze trwalszych relacji z klientami. Jednym z kluczowych kroków bywa przejście od sprzedaży oprogramowania do świadczenia usług np. z zakresu chmury, co wpływa na zmianę charakteru relacji z klientem. Staje się ona bardziej strategiczna, oparta na długofalowej perspektywie i pełnym zrozumieniu specyfiki działalności partnera oraz jego potrzeb. Naturalnym rezultatem takiej pogłębionej relacji jest poprawa wyników biznesowych obu stron tej współpracy – komentuje Dorota Zaremba, wiceprezeska, dyrektorka sprzedaży, SAP Polska.

 

 

SAP Polska

Grafika: Adobe Stock, oatawa