Raporty

Raport KPMG w Polsce - Polski system podatkowy

1 247

Polski system podatkowy drugi rok z rzędu został oceniony na 2,2 pkt w pięciostopniowej skali. W badaniu KPMG przeprowadzonym wśród 191 dyrektorów finansowych, głównych księgowych i szefów działów podatkowych, którzy wzięli udział w VIII Kongresie Podatków i Rachunkowości KPMG, najniżej została oceniona stabilność przepisów podatkowych. Najbardziej problematycznymi zagadnieniami podatkowymi pozostają kwestie związane z cenami transferowymi. Większość badanych przyznała, że ich firmy nie są dobrze przygotowane do zmian w CIT, które obowiązują od stycznia 2018 roku. Respondenci wyrazili również obawę, że wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności (split payment) negatywnie wpłynie na sytuację finansową firm.

Ogólna ocena polskiego systemu podatkowego bez zmian

Średnia ocena polskiego systemu podatkowego jest taka sama jak w ubiegłym roku i wynosi 2,2 pkt (w pięciostopniowej skali). Wynik ten jest średnią ocen poszczególnych elementów systemu, spośród których najniżej oceniona została stabilność przepisów podatkowych (spadek o 0,2 pkt r/r). Wcześniejsze informowanie o planowanych zmianach w prawie podatkowym zostało ocenione identycznie jak w zeszłym roku (2,0 pkt), natomiast pozostałe elementy polskiego systemu podatkowego zyskały wyższe oceny w porównaniu z poprzednią edycją badania.

Polski system podatkowy

Spełnienie oczekiwań podatników co do stabilności prawa podatkowego jest dużym wyzwaniem. Z jednej strony zmiany mogą czasem być konieczne, czy to ze względu na wymóg wdrożenia określonych dyrektyw Unii Europejskiej, czy też konieczność dostosowania prawa do wciąż zmieniających się realiów gospodarczych – z reguły mówi się, że prawo nie nadąża za zmieniającą się rzeczywistością i jest anachroniczne, a praktyka kreuje wciąż to nowe sytuacje, których ustawy nie obejmują. Z drugiej strony człowiek z natury w przeważającej większości przypadków reaguje niechęcią do zmian – z tego punktu widzenia nigdy nie byłoby dobrego momentu na zmianę przepisów podatkowych. W kontekście zmian w 2018 roku, projekt ustawy nowelizującej przepisy o podatkach dochodowych pojawił się relatywnie wcześnie, bo już w lipcu. Do złego wrażenia musiało zatem przyczynić się zamieszanie powstałe wokół limitu składek na ZUS. Temat ten pojawił się tuż przed rozpoczęciem kolejnego roku i sytuacja wyjaśniła się ostatecznie dopiero w grudniu, co spowodowało, że nad firmami do ostatniej chwili wisiała groźba rewizji budżetów – mówi Rafał Ciołek, doradca podatkowy, partner w KPMG w Polsce.

Raportowanie w formacie JPK sposobem na uszczelnienie systemu podatkowego

Z perspektywy dyrektorów finansowych, głównych księgowych i szefów działów podatkowych wprowadzenie obowiązku raportowania w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego w największym stopniu wpłynie na uszczelnienie systemu podatkowego (70% wskazań). Mniej niż połowa badanych uważa, że na zwiększenie wpływów do budżetu wpływ będzie miało wprowadzenie Centralnego Rejestru Faktur oraz mechanizmu podzielonej płatności (split payment). Innymi działaniami zmierzającymi do uszczelnienia systemu podatkowego są publikowane przez Ministerstwo Finansów od maja 2017 roku ostrzeżenia podatkowe, skierowane do podatników przeprowadzających lub planujących przeprowadzenie reorganizacji w grupach kapitałowych.

Działania Ministerstwa Finansów mające na celu uszczelnienie systemu podatkowego zakrojone są na szeroką skalę i poza ostrzeżeniami podatkowymi obejmują również wyjaśnienia podatkowe, w których informuje o najczęstszych błędach w rozliczeniach. Ostrzega również firmy, których działania i schematy mogą być potraktowane jako agresywna optymalizacja. Jednocześnie obserwujemy coraz częstsze próby stosowania przez organy podatkowe klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania – co powoduje, że szczególnie istotne staje się przygotowanie uzasadnienia biznesowego, popartego analizą ekonomiczną oraz precyzyjne udokumentowanie dokonywanych restrukturyzacji – mówi Honorata Green, doradca podatkowy, partner w KPMG w Polsce.

Firmy nieprzygotowane do zmian w CIT

Prawie co czwarty uczestnik VIII Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG przyznał, że jego firma jest bardzo słabo lub słabo przygotowana do znowelizowanych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Najgorzej swoje przygotowanie ankietowani ocenili w kwestiach odliczenia usług niematerialnych oraz zmian dotyczących niedostatecznej kapitalizacji.

Polski system podatkowy

Ministerstwo Finansów deklaruje tworzenie klimatu przyjaznego przedsiębiorcom, zwłaszcza tym rzetelnie wywiązującym się z obowiązków podatkowych, otwartość na dialog oraz wzrost znaczenia konsultacji społecznych. Potwierdzeniem tych obietnic będzie sytuacja, kiedy doczekamy się upowszechnienia takiego obyczaju, że wszystkie zmiany przepisów prawa podatkowego będą wchodziły w życie z co najmniej rocznym vacatio legis – mówi Rafał Ciołek, doradca podatkowy, partner w KPMG w Polsce.

Zmiany w CIT dot. limitu odliczenia usług niematerialnych w największym stopniu wpłyną na efektywną stawkę podatkową

Znowelizowane 1 stycznia 2018 r. przepisy dotyczące limitów odliczenia usług niematerialnych zdaniem 60% respondentów badania będą miały największy wpływ na efektywną stawkę podatkową w firmach. Pozostałe zmiany, jak odrębne opodatkowanie źródeł przychodów, zamiany dot. niedostatecznej kapitalizacji oraz inne ograniczenia w zaliczaniu kosztów uzyskania przychodu odpisów od niektórych WNiP (wartości niematerialnych i prawnych) lub zakaz odliczania odsetek w przypadku nabycia udziałów i późniejszego połączenia będą miały wpływ niewielki lub wcale nie będą miały wpływu na efektywną stawkę podatkową w większości firm.

Negatywny wpływ split payment na kondycję finansową firm

Aż 85% respondentów badania KPMG wyraziło obawę, że wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności w VAT (split payment) zwiększy obowiązki administracyjne nałożone na przedsiębiorców. Blisko 65% respondentów wyraziło zaniepokojenie, że mechanizm podzielonej płatności, polegający na otrzymaniu zapłaty netto na firmowy rachunek bankowy, a kwoty VAT na odrębne konto – będzie miało negatywny lub bardzo negatywny wpływ na sytuację finansową firm (cash flow). Jako pozytywny przykład wprowadzenia split payment 42% ankietowanych wskazało na potencjalną poprawę bezpieczeństwa rozliczeń VAT.

Polski system podatkowy

To, że wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności wpłynie negatywnie na płynność finansową firm to rzecz oczywista, niewiadomą jest tylko jak bardzo i jak wielu przedsiębiorców poniesie z tego tytułu uszczerbek. Dla tych żyjących z niewielkiej marży i zależnych od szybkich wpłat od kontrahentów, nowy mechanizm może okazać się zabójczy. To czego przedsiębiorcy boją się jednak najbardziej to zwiększenie obowiązków administracyjnych. W moim przekonaniu firmy słusznie obawiają się pogorszenia relacji tak z dostawcami, jak i klientami. Split payment oznaczać może pole sporu pomiędzy nimi – mówi Tomasz Grunwald, doradca podatkowy, partner w KPMG w Polsce.

Ceny transferowe bez zmian najbardziej problematycznym aspektem systemu podatkowego

Podobnie jak w poprzednich latach respondenci zadeklarowali, że najbardziej uciążliwą kwestią podatkową z punktu widzenia prowadzenia przedsiębiorstwa są ceny transferowe (aż 82% ankietowanych uznało je za problematyczne lub bardzo problematyczne). Kłopotliwy jest również wymóg przygotowania dużej liczby deklaracji i informacji w ramach rozliczeń podatkowych (66%). Relatywnie najmniej problematyczne dla ankietowanych są funkcje płatnika z tytułu PIT i ZUS. Co piąty respondent uważa, że nie wiążą się one z komplikacjami, a dla 60% obowiązki te są tylko umiarkowanie problematyczne.

Polski system podatkowy


O RAPORCIE: Raport KPMG w Polsce pt. „Polski system podatkowy wg uczestników VIII Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG” zawiera wyniki badania dotyczącego systemu podatkowego w Polsce przeprowadzonego 9 stycznia 2018 r. wśród uczestników VIII Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG, tj. przedstawicieli kadry zarządzającej, dyrektorów finansowych, głównych księgowych oraz szefów sprawozdawczości finansowej i controllingu. Badanie miało na celu poznanie oceny polskiego systemu podatkowego z punktu widzenia kadry najwyższego szczebla przedsiębiorstw z różnych branż z całej Polski. Na pytania odpowiedziało 191 osób.