Wiadomości

Szykuje się największa nowelizacja ordynacji podatkowej w ostatnich latach!

Szykuje się największa nowelizacja ordynacji podatkowej w ostatnich latach!

Szykuje się nowelizacja przepisów w zakresie przedawnienia długów podatkowych. Co w tej kwestii zamierza resort finansów?

7 września br. podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu Marcin Lachowicz, dyrektor Departamentu Polityki Podatkowej w Ministerstwie Finansów, zapowiedział, że resort dostrzega potrzebę zmian w Ordynacji podatkowej i pracuje nad jej największą nowelizacją w ostatnich latach. Nowe przepisy mają wejść w życie w ciągu 1-1,5 roku, a jedną z osi planowanych w MF zmian mają być zmodyfikowane regulacje dotyczące przedawnienia długów podatkowych.

„Chcemy zapisać, że wszczęcie postępowania skarbowego nie będzie prowadzić do zawieszenia biegu przedawnienia podatkowego, a więc nie będzie to instrument, który byłby wykorzystywany do tego, aby nie przedawniało się postępowanie podatkowe” – powiedział dyrektor Departamentu Polityki Podatkowej w MF, Marcin Lachowicz.

Przedawnienie podatków cały czas jest źródłem sporów pomiędzy podatnikami a fiskusem. Skarbówka zawiesza jego bieg, często w nieoczywistych dla podatników momentach. Nowelizacja przepisów zakłada z jednej strony likwidację przepisu, który nie dopuszcza do przedawnienia się podatków zabezpieczonych hipoteką albo zastawem, z kolei z drugiej ma zostać wprowadzony przepis, który spowoduje przerwanie biegu terminu przedawnienia.

Likwidacja niekonstytucyjnego przepisu

 Zgodnie z art. 70 § 8 Ordynacji podatkowej nie ulegają przedawnieniu zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym, jednakże po upływie terminu przedawnienia zobowiązania te mogą być egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki lub zastawu.

Przepis ten ustanawia regułę, iż zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką nie ulegają przedawnieniu. Równocześnie stanowi, że po upływie terminu przedawnienia (5 lat licząc od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku), zobowiązania te mogą być egzekwowane jedynie z przedmiotu hipoteki. Należy jednak wspomnieć, że w orzecznictwie wskazuje się, iż:

  • 70 § 8 O.p. (Ordynacja podatkowa) jest sprzeczny art. 64 ust. 2 Konstytucji RP.
  • Przepis art. 70 § 8 O.p. jest niezgodny z art. 64 ust. 2 Konstytucji RP.
  • Ustanowienie hipoteki przymusowej nie wyklucza przedawnienia zabezpieczonego w ten sposób zobowiązania, przy czym termin przedawnienia biegnie na zasadach ogólnych, określonych w art. 70 § 1-7 O.p.
  • W przypadku zobowiązań egzekwowanych w oparciu o u.p.e.a. (Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji) wygaśnięcie takiego zobowiązania wskutek przedawnienia stanowi samoistną przesłankę do umorzenia postępowania egzekucyjnego niezależnie od tego, czy zostało zabezpieczone hipoteką, czy też nie.
  • Organy nie mogą skutecznie powoływać się na przepis art. 70 § 8 O.p. i egzekwować zaległości bez ograniczenia czasowego.
  • Projekt nowelizacji ustawy zakłada likwidację art. 70 § 8 Ordynacji podatkowej, ponieważ Trybunał Konstytucyjny uznał w 2013 roku art. 70 § 56, czyli jego niemal identycznie brzmiący odpowiednik, za niekonstytucyjny. Ponadto Trybunał Konstytucyjny zwrócił uwagę na art. 70 § 8 stwierdzając, że budzi on podobne wątpliwości, dlatego wymaga interwencji ustawodawcy. Mimo to przepis do dziś nie został uchylony. Sądy administracyjne w swoich wyrokach nieraz orzekały, że wspominany art. 70 § 7 jest również niekonstytucyjny.

Zdaniem ekspertów proponowane w nowelizacji Ordynacji podatkowej uchylenie art. 70 § 8 O.p. jest korzystną zmianą, ponieważ zlikwidowany zostanie przepis obarczony wtórną niekonstytucyjnością.

Więcej na ten temat przeczytacie Państwo na stronie: https://grantthornton.pl/