Wiadomości

Uniwersytet trzeciej generacji

1 788

W Szczecinie powstał innowacyjny na skalę Polski projekt Service Inter-Lab Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług, funkcjonujący przy Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, który skierowany jest do studentów, naukowców i przedsiębiorców całego regionu zachodniopomorskiego. Nowe centrum to nie tylko nauka i badania, ale przede wszystkim współpraca z przedsiębiorcami, co czyni ze szczecińskiej uczelni, tzw. uniwersytet trzeciej generacji.


Service Inter-Lab w skali naszego regionu jak i całego kraju to bardzo nowatorski i nowoczesny projekt – na czym on dokładnie polega, do kogo jest skierowany?


Profesor Piotr NiedzielskiProfesor Piotr Niedzielski: Nowatorstwo tego projektu polega na połączeniu trzech kategorii: dydaktyki, czyli nauczania studentów, nauki, czyli rozwijania danej gałęzi wiedzy oraz nastawienie na potrzeby przedsiębiorców z regionu zachodniopomorskiego. Do tej pory było to rolą szeregu instytucji, a nam udało się te elementy połączyć bezpośrednio w jednej przestrzeni i po raz pierwszy w strukturach uczelni. Obszarem tej innowacyjności jest też nastawienie na sektor usługowy, a nie jak miało to miejsce do tej pory sektor produkcyjny. W Polsce i w Europie, kiedy mówiono o współpracy naukowców z przedsiębiorcami, to miano na myśli produkcję, czyli, np. centra transferu technologii, parki naukowo-technologiczne. My chcemy się skupić na usługach, ponieważ takiego centrum nie ma w Polsce, a i w Europie są pojedyncze, w dodatku stosunkowo młode, bo mają po kilka lat. Zaczęto doceniać rolę sektora usługowego, który przecież tworzy większość miejsc pracy w gospodarkach, większość Produktu Krajowego Brutto. Staramy się wspierać ten rozwój. Innowacyjnością są także technologie czy wyposażenie, które dajemy przedsiębiorcom
jako narzędzie.

W jaki sposób te trzy docelowe grupy - studenci, naukowcy, przedsiębiorcy - mogą korzystać z infrastruktury całego kampusu, który został podzielony, m.in. na laboratoria oraz pracownie?

PN: Przede wszystkim udostępniamy infrastrukturę. Service Inter-Lab posiada Centrum Informacji Menadżerskiej, które jest olbrzymią interaktywną biblioteką, posiadającą zarówno klasyczne jak i zdigitalizowane zbiory. To centrum wyposażone jest, m.in. w pokoje pracy zbiorowej, tzw. group roomy, których nie posiadają inne biblioteki szczecińskich uczelni – w praktyce wygląda to tak, że przedsiębiorca może przyjść z grupą 4-5 osób, w tym może być także naukowiec jakiekolwiek uczelni, i mają możliwość wspólnej pracy, wypracowywania, np. strategii rozwoju firmy, wprowadzenia nowego produktu na rynek. Posiadamy także centrum konferencyjne, w którym realizujemy proces dydaktyczny w postaci zajęć ze studentami, organizujemy także szereg konferencji, seminariów, spotkań, gdzie studenci mają możliwość spotykania działających na rynku przedsiębiorców. Także firmy mogą u nas organizować spotkania ważne dla ich branży, takim przykładem mogą być ostatnie Targi Przemysłów Kreatywnych czy I Międzynarodowy Kongres Morski, gdzie przedstawiciele tych branż mieli okazję do wzajemnego kontaktu i gdzie nauka spotkała się z praktyką. Posiadamy także sale telekonferencyjne, którą mogą służyć przedsiębiorcom – zamiast organizować fizyczne spotkanie w jednym miejscu, to przedsiębiorca może przeprowadzić ze swoimi partnerami profesjonalną konferencję, a jego rozmówcy mogą być w każdym miejscu naszego globu. Nie tylko ograniczy to koszty, np. wyjazdu, wynajmu hotelu, ale pozwoli na częstsze realizowanie procesów biznesowych z wykorzystaniem rozwiązań technologicznych, które proponujemy.

Uniwersytet trzeciej generacji

Oddajemy do dyspozycji także laboratoria badań 17 fokusowych – nie było na terenie Województwa Zachodniopomorskiego profesjonalnej fokusowni. W tej chwili istnieje możliwość zorganizowania specjalistycznych badań na rzecz przedsiębiorców. Co ciekawe, kiedy firmy dowiadują się o tym, co proponujemy przedsiębiorcom, to nie dowierzają, że takie możliwości oferujemy nieodpłatnie i to przez pięć najbliższych lat.

Kto czuwa nad poszczególnymi laboratoriami i pracowniami?


PN: Nasza kadra naukowo-dydaktyczna, spośród której powołani są opiekunowie laboratoriów i pracowni. Z tego względu, że jest to majątek, którym trzeba zarządzać. Jesteśmy ukierunkowani na udostępnianie różnych rozwiązać i tu należy podkreślić, że przedsiębiorca sam także musi być przygotowany do pracy na naszej infrastrukturze, tzn. nie jesteśmy w stanie obsługiwać przedsiębiorstw od zera. Dajemy pewne narzędzia. Przedstawię to obrazowo: jeśli ktoś zechce zorganizować w naszych pomieszczeniach spotkanie, to nie naszym zadaniem jest przygotowanie listy gości, zaproszeń i cateringu. My zapewniamy pomieszczenia, a pozostałe czynności musi wykonać sam przedsiębiorca. My ułatwiamy pewne zadania. I tę sytuację można odnieść do każdej naszej pracowni czy laboratorium.

Jakich przedsiębiorców można podać za przykład, którzy już skorzystali z możliwości centrum?


PN: Wspieramy sektor dużej szczecińskiej firmy call-center. W naszych pracowniach fokusowych przeprowadzano już kilkukrotnie rozbudowane badania i w planach są już kolejne. Zgłosiła się do nas także firma spoza naszego regionu, która przeprowadziła badania dotyczące naszego terenu. W ostatnim tylko czasie zorganizowano u nas także konsultacje projektów inwestycyjnych z obszarów transportu miasta Szczecina na nadchodzący okres programowania. W naszych murach odbywa się szereg podobnych spotkań, ale należy pamiętać, że infrastruktura jeszcze nie jest skończona i nadal trwają przetargi, których realizacja doposaży konkretne laboratoria. Jest to efekt złożonych procedur zarówno polskich jak i europejskich, które wymagają niestety sporo czasu. Zatem nie uzyskaliśmy jeszcze technicznej funkcjonalności w 100% - tę uzyskamy na pewno na jesieni 2014 roku.

Uniwersytet trzeciej generacji

Z jakich środków finansowany jest cały projekt?


PN: Centrum w 75% finansowane jest ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. 25% jest to wkład własny uczelni, czyli ok. 17 mln zł i są to potężne pieniądze jak na nasze możliwości. Podjęliśmy trud i tę kwotę udało nam się jednak pozyskać także dzięki partnerom tego projektu, tj. ponad 10 mln otrzymaliśmy od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, blisko 1 mln zł uzyskaliśmy od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, prawie 1 mln zł z od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, pomogły nam także Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych czy Powszechny Zakład Ubezpieczeń. Pozwoliło to zmniejszyć wkład uczelni do blisko 5 mln zł. Service Inter-Lab oferuje swoje nowoczesne pomieszczenia, oprogramowania, sprzęty nieodpłatnie przez pięć lat – jak sytuacja będzie wyglądała po tym czasie? Dofinansowanie w graniach 75% nakłada na nas pewne wymogi – centrum przez pięć lat nie może mieć charakteru komercyjnego. Po tym czasie już tak. Jednak ten okres jest przeznaczony na intensyfikację współpracy z przedsiębiorcami i zawiązanie projektów, które pozwolą rozwijać się firmom w Województwie Zachodniopomorskim, a nam pozwolą rozwijać kompetencje naukowo-badawcze. Co jeszcze jest bardzo ważne w naszej współpracy z przedsiębiorcami, to nowa perspektywa finansowa wskazuje, że w przyszłości środki finansowe będzie można pozyskać tylko i wyłącznie we współpracy z firmami, a firmy we współpracy z uczelniami. Dzięki naszej infrastrukturze możemy być partnerem w tego typu przedsięwzięciach.


W którym kierunku będzie rozwijał się Service-Inter Lab?


PN: Projekt Service Inter-Lab jest narzędziem, które ma przyspieszyć przekształcenie Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług w wydział trzeciej generacji, co jest związane z koncepcją funkcjonowania całej uczelni. Do pierwszej generacji zaliczał się uniwersytet średniowieczny, którego celem było prowadzenie dydaktyki. Po reformie humboldtowskiej, w tzw. uniwersytecie drugiej generacji połączono dydaktykę kształcenia z prowadzeniem badań naukowych. Następnie powstała trzecia generacja uniwersytetu i tutaj najczęściej przywołuje się amerykańskie uczelnie MIT (Massachusetts University of Technology) czy Uniwersytet Stanford, w których oprócz kształcenia i oprócz prowadzenia badań nałożony jest nacisk na silne wspieranie rozwoju przedsiębiorstw i transfer tych rozwiązań do przedsiębiorstw. Naszym celem jest silne ukierunkowanie wydziału w tę stronę i Service Inter-Lab ma być takim narzędziem do współpracy z przedsiębiorcami. Do tej pory nie mieliśmy niezbędnej infrastruktury, aby takie procesy uruchomić. Mieliśmy bardzo ograniczone możliwości rozwoju. Tworząc to centrum, wzmocniliśmy także uniwersytecki kampus Cukrowa-Krakowska i pokazaliśmy tym pewne kierunki, bo sąsiednie wydziały także realizują projekty nastawione na przedsiębiorców, co działa tylko na ich korzyść.

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego