Edukacja

Zakażenie Covid-19 - czy można je uznać za chorobę zawodową lub za wypadek przy pracy?

Zakażenie Covid-19 - czy można je uznać za chorobę zawodową lub za wypadek przy pracy?

Ustawa z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych definiuje wypadek przy pracy jako zdarzenie: nagłe, związane z wykonywaną pracą, wywołane przyczyną zewnętrzną oraz powodujące uraz lub śmierć. Zakażenie Covid-19 zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy nie spełnia jednej z ww. przesłanek, dlatego nie może być rozpatrywane jako wypadek przy pracy. Choroba ta jednak może być uznana za chorobę zawodową.

Z TEKSTU DOWIESZ SIĘ M.IN.:

  • Której przesłanki nie spełnia zakażenie Covid-19, przez co wg PIP nie może być uznane za wypadek przy pracy.
  • Kiedy zdarzenie stanowi wypadek przy pracy.
  • Czy Covid-19 znajduje się w wykazie chorób zawodowych.

Zakażenie Covid-19 to schorzenie, a nie uraz

Wydarzenie uznaje się za wypadek przy pracy, gdy: (1) wystąpiło podczas wykonywania polecenia przełożonego lub rutynowych czynności pracowniczych, (2) etatowiec wykonywał czynności na rzecz pracodawcy nawet bez polecenia, (3) wydarzenie miało miejsce w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy, a miejscem wykonywania obowiązków pracowniczych.

Aby zakażenie Covid-19 mogło zostać uznane za wypadek, musiałyby zostać spełnione łącznie wszystkie cztery wymienione na początku przesłanki: nagłość zdarzenia, jego związek z wykonywaną pracą, zewnętrzna przyczyna oraz spowodowanie urazu lub śmierci.

Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy zakażenie koronawirusem nie stanowi wypadku przy pracy, ponieważ nie może zostać uznane za „uraz.” Uraz jest definiowany jako uszkodzenie tkanek ciała lub narządów człowieka wskutek działania czynnika zewnętrznego. Jego wystąpienie u pracownika musi zostać szczegółowo udokumentowane, co wymaga specjalistycznej wiedzy medycznej i może zostać potwierdzone np. przez kartę informacyjną ze szpitala czy pogotowia ratunkowego, albo wynik badania diagnostycznego (np. RTG, USG) etc. W praktyce oznacza to tyle, że poszkodowany etatowiec powinien przedstawić zespołowi powypadkowemu dokument, z którego jednoznacznie będzie wynikało, jakie są następstwa wypadku – rodzaj urazu oraz jego umiejscowienie. Według Głównego Inspektora Pracy zachorowanie na koronawirusa należy zatem rozpatrywać w kategorii schorzenia, a nie urazu, stąd jako takie nie jest ono uznawane za wypadek przy pracy.

W styczniowym stanowisku PIP brakuje jednak odniesienia do zakażenia koronawirusem jako wypadku przy pracy, w sytuacji gdy nastąpi śmierć pracownika – por. Wypadki przy pracy. Czy można potraktować zakażenia koronawirusem jako wypadek przy pracy?

Podczas rozmowy telefonicznej udało nam się jednak ustalić, że i w tym przypadku PIP nie uzna śmierci w wyniku zakażenia Covid-19 za wypadek przy pracy, ponieważ – podobnie jak w zachorowaniach np. na boreliozę – praktycznie nie sposób udowodnić, że do wypadku, tj. zakażenia, doszło w pracy.

Sprawdź Outsourcing kadr i płac Grant Thornton

Zakażenie Covid-19 może być uznane za chorobę zawodową

Zakażenie koronawirusem może zostać uznane za chorobę zawodową, o ile zachorowanie pojawiło się w warunkach narażenia zawodowego, co oznacza wystąpienie zachorowania w środowisku pracy bądź w związku ze sposobem jej wykonywania.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami chorobę zawodową stanowi schorzenie, które pojawiło się w związku z wykonywaniem pracy w szkodliwych warunkach oraz jest uwzględnione w oficjalnym wykazie rozporządzenia Rady Ministrów z 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1367).

Powyższe potwierdza stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisława Szweda, będące odpowiedzią na interpelację nr 5073 w sprawie ujęcia COVID-19 w wykazie chorób zawodowych:

"Uprzejmie informuję, że w mojej ocenie nie ma potrzeby nowelizacji przepisów, gdyż obecny stan prawny pozwala na stwierdzenie zaistnienia choroby zawodowej w przypadku zachorowania na COVID-19. Zgodnie z art. 2351 Kodeksu pracy za chorobę zawodową uważa się chorobę wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanych "narażeniem zawodowym".

W związku z powyższym pragnę zwrócić uwagę na fakt, że w wykazie chorób zawodowych zawartym w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1367) znajdują się m.in.: „choroby zakaźne lub pasożytnicze albo ich następstwa”.

Wjęcej na ten temat przeczytacie Państwo na stronie: https://grantthornton.pl/