Wiadomości

Zwrot nawet ponad połowy dwuletnich kosztów zatrudnienia pracowników dla sektora nowoczesnych usług dla biznesu w Łodzi

Polska Strefa Inwestycji (PSI) to nowa formuła funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych (SSE) w Polsce.

Zwolnienie od podatku dochodowego od osób prawnych, jakie oferuje, jest dostępne na preferencyjnych zasadach dla sektora nowoczesnych usług dla biznesu. Nowy kształt regulacji pozwala na korzystanie z ulg podatkowych niezależnie od tego, gdzie położone jest nasze biuro. Lokalizacja determinuje jedynie zakres wsparcia, jakie możemy uzyskać.

Bazowe kryterium ilościowe – czyli to, jak dużo pieniędzy musimy zainwestować, żeby spełnić wymagania ilościowe stawiane przez mechanizm PSI dla projektów przemysłowych, wynosi w Łodzi 80 000 000 złotych. W wypadku szeroko rozumianych nowoczesnych usług dla biznesu (np. programowanie, usługi finansowo- księgowe czy badania naukowe i rozwojowe) próg ten podlega obniżeniu w wymiarze 95%, schodząc w przypadku Łodzi do zaledwie 4 000 000 złotych.

Jakie wydatki wchodzą w zakres inwestycji – poniesienie jakich kosztów pozwoli osiągnąć próg 4 000 000 złotych?

Mateusz Sipa, Zastępca Dyrektora Biura Rozwoju Biznesu i Stosunków Międzynarodowych Urzędu Miasta Łodzi / radca prawny: W wypadku branży usługowej głównym kosztem, jaki ponosi inwestor, są oczywiście wynagrodzenia pracowników, dlatego obok wydatków związanych z zakupem sprzętu komputerowego, wyposażeniem biura czy nabyciem oprogramowania, podmiot korzystający z pomocy publicznej może w trybie PSI zaliczyć na poczet swojej inwestycji również równolegle 2-letnie koszty zatrudnienia pracowników (koszty płacy brutto tych pracowników, powiększone o składki obowiązkowe, takie jak składki na ubezpieczenie społeczne, ponoszone przez przedsiębiorcę od dnia zatrudnienia). Zakładając bezpiecznie, że średnie wynagrodzenie w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu wynosi 8000 złotych brutto, zatrudnienie około 20 osób pozwala na osiągnięcie minimalnego progu (pomijając przywołane wcześniej kategorie kosztowe).

Dlaczego Łódź?

W zależności od wysokości bezrobocia, w polskich miastach regionalnych występują różne progi pomocy publicznej na nowe inwestycje. Dla Łodzi jest to 35%, 45% i 55% w zależności od wielkości firmy. Na 55-procentowe wsparcie może liczyć mała firma, na 45-procentowe średnia, z kolei duży podmiot zostanie objęty progiem 35%. W pozostałych miastach regionalnych w Polsce, np. Poznań, Wrocław, progi te są z reguły niższe o 10% we wszystkich tych kategoriach. Innymi słowy, inwestując w Łodzi 10 milionów złotych, duża firma może liczyć na wsparcie rzędu 3,5 miliona złotych, podczas gdy np. we Wrocławiu będzie to tylko 2,5 miliona złotych.

Na czym polega wsparcie?

Otrzymane wsparcie przekazywane jest inwestorowi w formie długoletniego zwolnienia od podatku od osób prawnych (CIT). W Łodzi, w kwocie indywidualnie obliczonej dla danego projektu, taka pomoc jest możliwa do odebrania na przestrzeni 15 lat działalności. Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych są, co do zasady, opodatkowani w Polsce stawką 19%.

W Łodzi wynagrodzenia w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu w segmencie IT są niższe o 13% niż średnia krajowa. W obszarze finansów i księgowości jest to z kolei przeciętnie mniej o 9%. W Łodzi w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu pracuje około 30 000 osób, rok do roku ta liczba zwiększa się w tempie około 14%.

W najnowszym światowym rankingu najlepszych specjalnych stref ekonomicznych, przygotowywanym co roku przez zespół fDi Magazine (periodyku z grupy Financial Times), ŁSSE znalazła się na 3. miejscu na świecie. Uznana została też za najlepszą strefę w Europie, również dla firm z sektora MŚP.

*przedstawione w artykule informacje nie stanowią pełnych założeń funkcjonowania PSI, dają jedynie ramowy pogląd na funkcjonowanie tego narzędzia.

Autor: Mateusz Sipa, Zastępca Dyrektora, Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Łodzi / radca prawny