Wydarzenia

Kodeks pracy 2023 ! Nowe zasady zawierania umów o pracę. Rewolucja w urlopach rodzicielskich.

Online 21 kwietnia 2023 HR NA SZPILKACH Monika Smulewicz
Kodeks pracy 2023 ! Nowe zasady zawierania umów o pracę. Rewolucja w urlopach rodzicielskich.

Celem szkolenia jest omówienie uchwalonych zmian w przepisach ustawy Kodeks pracy i innych ustaw. Wprowadzane zmiany mają na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w UE oraz dyrektywy w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów. Zmiany w przepisach Kodeksu pracy wejdą w życie po upływie 21 dni od dnia ogłoszenia.

PROGRAM SZKOLENIA:

 Zmiany w zakresie zawierania i wypowiadania umów o pracę

 • zawieranie umów na okres próbny na nowych zasadach
 1. możliwość przedłużenia trwania umowy o usprawiedliwione nieobecności
 2. maksymalne okresy zawierania umów uzależnione od długości trwania stosunku pracy
 3. możliwość ponownego zawarcia umowy na okres próbny
 4. dodatkowe zapisy wprowadzane do umów
 • zmiany w zakresie umów na czas określony
 1. przyczyna wypowiedzenia lub rozwiązania umowy
 2. konsultacje ze związkami zawodowymi
 3. odwołanie do sądu (roszczenia pracownika)
 • prawo do jednoczesnego zatrudnienia na innej podstawie
 • zmiana treści w zawieranych umowach o pracę
 • istotne zmiany w informacjach o warunkach zatrudnienia
 1. forma przekazywania informacji
 2. dodatkowe informacje dla pracowników oddelegowanych i przebywających w podróżach służbowych
 • nowe uprawnienia dla pracowników
 1. wniosek o zmianę rodzaju umowy o pracę lub o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy
 2. obowiązki pracodawcy w momencie złożenia wniosku
 • Zmiany w obowiązkach pracodawcy
  1. obowiązek informowania o warunkach pracy i płacy
  2. obowiązek informowania o wolnych stanowiskach i procedurach awansu
  3. szkolenia zapewniane przez pracodawcę
  4. obowiązki pracodawcy delegującego pracownika z terytorium RP
 • Dodatkowe przerwy wliczane do czasu pracy
  1. dodatkowe przerwy w pracy wliczane do czasu pracy uzależnione od wymiaru czasu pracy
 • Zwolnienie z powodu działania siły wyższej
 1. wniosek i wymiar zwolnienia w roku kalendarzowym
 2. wysokość wynagrodzenia za okres zwolnienia
 3. uwzględnienie zwolnienia w świadectwie pracy
 • Urlop opiekuńczy
  1. warunki udzielenia urlopu opiekuńczego
  2. na kogo przysługuje urlop opiekuńczy
  3. wymiar, termin i forma wnioskowania o urlop opiekuńczy
 • Uprawnienia kobiet w ciąży i rodziców dzieci
  1. zakaz wypowiadania i rozwiązywania umów o pracę na okres próbny
  2. uprawnienia rodziców dziecka do lat 8
 • Zmiany w urlopach związanych z rodzicielstwem
  1. ochrona stosunku pracy pracowników korzystających z urlopów
  2. uchylenie przepisu wnioskowania o wykorzystanie jednorazowo urlopu
  3. warunki wydłużania wymiaru urlopu rodzicielskiego o kolejne 9 tygodni
  4. zmiany w zasadach wykorzystywania urlopu rodzicielskiego
  5. skrócony okres na skorzystanie z urlopu ojcowskiego
  6. nowy wymiar urlopu rodzicielskiego dzieci adopcyjnych
  7. zmiany w urlopach wychowawczych
  8. elektronizacja wniosków
 • Elastyczna organizacja pracy
  1. czym jest i kto może złożyć wniosek
  2. warunki skorzystania z nowych przywilejów
  3. obowiązki pracodawcy po złożeniu wniosku
 • Zmiany w ustawie zasiłkowej
 1. brak prawa do świadczeń chorobowych w okresie urlopu opiekuńczego
 2. wniosek o wypłatę zasiłku macierzyńskiego za okres korzystania z urlopów w pełnym wymiarze
 3. wysokość miesięcznego zasiłku macierzyńskiego w wysokości 70%
 4. miesięczny zasiłek macierzyński przy jednorazowym wniosku 81,5%
 5. jednorazowe wyrównanie zasiłku macierzyńskiego
 6. wysokość zasiłku macierzyńskiego dla urlopów rozpoczętych przed wejściem w życie nowych przepisów
 • Rozliczanie wynagrodzeń za okres zwolnień
  1. wynagrodzenie za  okres zwolnienia powodu działania siły wyższej
  2. wynagrodzenie za miesiąc korzystania z urlopu opiekuńczego
 • Przepisy przejściowe
 1. informacja o warunkach zatrudnienia dla trwających umów o pracę
 2. wniosek pracownika o uzupełnienie informacji
 3. zmiany w umowach na czas określony wprowadzone w okresie biegnącego wypowiedzenia umowy
 4. wnioski o urlopy rodzicielskie złożone przed dniem wejścia w życie przepisów
 5. wniosek o wyrównanie wypłaconego zasiłku macierzyńskiego