Wydarzenia

Planowane zmiany w Kodeksie Pracy – umowy o pracę urlopy rodzicielskie

Online 29 listopada 2022 HR NA SZPILKACH Monika Smulewicz
Planowane zmiany w Kodeksie Pracy – umowy o pracę urlopy rodzicielskie

Zapraszamy na praktyczne szkolenie, na którym zostaną omówione nadchodzące zmiany, które mają na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w UE oraz dyrektywy w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów.

Celem szkolenia:

jest omówione nadchodzących zmian w przepisach ustawy Kodeks pracy i innych ustaw. Wprowadzane zmiany mają na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w UE oraz dyrektywy w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów.

Szkolenie potrwa 5 godzin zegarowych, będzie to optymalny czas do nabycia kluczowej wiedzy na temat nadchodzących zmian w przepisach Kodeks pracy.

Prowadzący: Przemysław Jeżek

Program szkolenia:

Planowane zmiany w zakresie zawierania umów o pracę

 • zmiany w zawieraniu umów na okres próbny
 • zmiany w zakresie umów na czas określony
 1. przyczyna wypowiedzenia lub rozwiązania umowy
 2. konsultacje ze związkami zawodowymi
 3. odwołanie do sądu (roszczenia pracownika)
 • prawo do jednoczesnego zatrudnienia na innej podstawie
 • rozszerzenie zakresu informowania o stosunku pracy
 1. zmiana treści umowy o pracę
 2. zamiany w informacjach o warunkach zatrudnienia
 3. przekazywanie informacji w postaci elektronicznej
 4. dodatkowe informacje dla pracowników oddelegowanych
 • przejście do innych form zatrudnienia
 • ochrona pracownika przed zwolnieniem
 1. Zmiany w obowiązkach pracodawcy
 2. obowiązek informowania o warunkach pracy i płacy
 3. obowiązek informowania o wolnych stanowiskach i procedurach awansu
 4. szkolenia zapewniane przez pracodawcę
 5. obowiązki pracodawcy delegującego pracownika z terytorium RP
 • Dodatkowe przerwy wliczane do czasu pracy
 • dodatkowe przerwy w pracy wliczane do czasu pracy w zależności od wymiaru czasu pracy
 1. Zwolnienie z powodu działania siły wyższej
 2. wymiar zwolnienia
 3. wysokość wynagrodzenia za okres zwolnienia
 4. uwzględnienie zwolnienia w świadectwie pracy
 • Nowe uprawnienie Urlop opiekuńczy
 • na czy polega urlop opiekuńczy
 • na kogo przysługuje urlop opiekuńczy
 • wymiar, termin i forma wnioskowania o urlop opiekuńczy
 1. Planowane zmiany w Urlopach związanych z rodzicielstwem
 2. zmiany dot. ochrony stosunku pracy pracowników korzystających z urlopów
 3. zgoda pracownika wychowującego dziecko do 8 roku życia
 4. uchylenie przepisu wnioskowania o wykorzystanie jednorazowo urlopu
 5. zmiana postaci wniosku o udzielanie części urlopu macierzyńskiego
  i rodzicielskiego
 6. wydłużenie wymiaru urlopu rodzicielskiego
 7. zmiany w zasadach wykorzystywania urlopu rodzicielskiego
 8. zmiana w przepisach o wnioskowanie i korzystanie z łączenia urlopu z pracą
 9. skrócony okres na skorzystanie z urlopu ojcowskiego
 10. nowy wymiar urlopu rodzicielskiego dzieci adopcyjnych
 11. zmiany w urlopach wychowawczych
 12. elektronizacja wniosków
 • Elastyczna organizacja pracy
 • czym jest i kto może złożyć wniosek
 • warunki skorzystania z nowych przywilejów
 1. Zmiany w ustawie zasiłkowej
 2. brak prawa do świadczeń chorobowych w okresie urlopu opiekuńczego
 3. wysokość zasiłku macierzyńskiego
 4. jednorazowe wyrównanie zasiłku macierzyńskiego
 5. Rozliczanie wynagrodzeń za okres zwolnień
 6. wynagrodzenie za  okres zwolnienia powodu działania siły wyższej
 7. wynagrodzenie za miesiąc korzystania z urlopu opiekuńczego
 8. łącznie urlopu rodzicielskiego z wykonywaną pracą
 • Przepisy przejściowe