Wydarzenia

Planowane zmiany w Kodeksie Pracy w zakresie zawierania umów o pracę i urlopach rodzicielskich. Rozliczanie wynagrodzeń za okres nowych zwolnień

Online 7 września 2022 HR NA SZPILKACH Monika Smulewicz
Planowane zmiany w Kodeksie Pracy w zakresie zawierania umów o pracę i urlopach rodzicielskich. Rozliczanie wynagrodzeń za okres nowych zwolnień

Zapraszamy na praktyczne szkolenie, podczas którego słuchacze zdobędą praktyczną wiedzę na temat wprowadzanych zmian mających na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego w sprawie przejrzystych
i przewidywalnych warunków pracy w UE oraz dyrektywy w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów.

Celem szkolenia jest omówione nadchodzących zmian w przepisach ustawy Kodeks pracy wchodzących w życie z dniem 1 sierpnia 2022 r. Wprowadzane zmiany mają na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego
w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w UE oraz dyrektywy
w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów.

Prowadzący: Przemysław Jeżek

Szkolenie potrwa 5 godzin zegarowych, będzie to optymalny czas do nabycia kluczowej wiedzy na temat nadchodzących zmian w przepisach Kodeks pracy.

Program szkolenia:

Zmiany w zakresie zawierania umów o pracę

 • zmiany w zawieraniu umów na okres próbny
 1. zmiany w zakresie umów na czas określony
 2. prawo do jednoczesnego zatrudnienia na innej podstawie
 3. rozszerzenie zakresu informowania o stosunku pracy
 • zmiana treści umowy o pracę
 • zamiany w informacjach o warunkach zatrudnienia
 • przekazywanie informacji w postaci elektronicznej
 • dodatkowe informacje dla pracowników oddelegowanych
 1. przejście do innych form zatrudnienia
 2. ochrona pracownika przed zwolnieniem
 • Zmiany w obowiązkach pracodawcy
 1. obowiązek informowania o warunkach pracy i płacy
 2. obowiązek informowania o wolnych stanowiskach i procedurach awansu
 3. szkolenia zapewniane przez pracodawcę
 4. obowiązki pracodawcy delegującego pracownika z terytorium RP
 • Zmiany w Czasie Pracy
 1. dodatkowe przerwy w pracy wliczane do czasu pracy
 2. prawo do zwolnienia od pracy z powodu sił wyższych
 • Prawo do Urlopu opiekuńczego
 1. na czy polega urlop opiekuńczy
 2. na kogo przysługuje urlop opiekuńczy
 3. wymiar, termin i forma wnioskowania o urlop opiekuńczy
 • Urlopy związane z rodzicielstwem
 1. zmiana dot. ochrony stosunku pracy pracowników korzystających z urlopów
 2. zgoda pracownika wychowującego dziecko do 8 roku życia
 3. uchylenie przepisu wnioskowania o wykorzystanie jednorazowo urlopu
 4. zmiana postaci wniosku o udzielanie części urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego
 5. wydłużenie wymiaru urlopu rodzicielskiego
 6. zmiany w zasadach wykorzystywania urlopu rodzicielskiego
 7. zmiana w przepisach o wnioskowanie i korzystanie z łączenia urlopu z pracą
 8. skrócony okres na skorzystanie z urlopu ojcowskiego
 9. nowy wymiar urlopu rodzicielskiego dzieci adopcyjnych
 10. zmiany w urlopach wychowawczych
 11. elektronizacja wniosków
 • Elastyczna organizacja pracy
 1. czym jest i kto może złożyć wniosek
 2. warunki skorzystania z nowych przywilejów
 • Zmiany w ustawie zasiłkowej
 1. brak prawa do świadczeń chorobowych w okresie urlopu opiekuńczego
 2. wysokość zasiłku macierzyńskiego
 3. jednorazowe wyrównanie zasiłku macierzyńskiego
 • Rozliczanie wynagrodzeń za okres zwolnień
 1. wynagrodzenie za  okres zwolnienia powodu działania siły wyższej
 2. wynagrodzenie za miesiąc korzystania z urlopu opiekuńczego
 3. łącznie urlopu rodzicielskiego z wykonywaną pracą
 • Przepisy przejściowe