Wydarzenia

Prawo pracy w oświacie – w praktyce

Prawo pracy w oświacie – w praktyce

Prawo pracy w oświacie, odrębności dotyczące uprawnień i obowiązków nauczyciela w świetle Karty Nauczyciela oraz Kodeksu Pracy.

Szkolenie ma na celu wskazanie odrębności w zatrudnianiu i zwalnianiu nauczycieli, z uwzględnieniem specyfiki tego zawodu oraz szczególnych uregulowań prawnych. Podjęte zostanie również zagadnienie odpowiedniego stosowania przepisów Kodeksu Pracy w stosunkach zatrudnienia nauczycieli oraz wskazanie okoliczności, w których stosowanie norm powszechnych jest wykluczone. Omawiana tematyka zostanie wzbogacona orzecznictwem sądowym oraz poglądami doktryny. W trakcie szkolenia uczestnik dowie się jakich błędów unikać i jakie konsekwencje grożą dyrektorowi za naruszenie przepisów w tym względzie. Wskazane zostaną również najnowsze propozycje zmian oraz skutki prawne wynikające z proponowanych nowelizacji dla stron stosunku pracy.

W aktualnym stanie prawnym w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy z nauczycielami obowiązują przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, a posiłkowo stosowane są przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. W praktyce często występują wątpliwości co do możliwości zastosowania kodeksu pracy w stosunkach zatrudnienia nauczyciela, w tym w szczególności w kontekście ochrony tego stosunku przed rozwiązaniem. Pragmatyka zawodowa z jednej strony wprowadza ochronę stosunku pracy nauczyciela, lecz z drugiej strony określa szczególny tryb ustania stosunku pracy oraz obce powszechnemu prawu pracy sposoby jego rozwiązania. Normy te mają gwarantować nauczycielowi większą stabilizację zatrudnienia, wpływając równocześnie na powstanie okoliczności, w których ochrona ta okazuje się mniej skuteczna, aniżeli w przypadku pracowników zatrudnionych na podstawie przepisów kodeksowych.

Zastanawiasz się:

  •  Jaki rodzaj umowy należy zawrzeć z nauczycielem rozpoczynającym pracę?
  •  Kiedy istnieje obowiązek zatrudnienia na podstawie mianowania?
  •  Jakie przepisy wynikające z Kodeksu Pracy mają zastosowanie do nauczycieli?
  •  Jakie są okoliczności uzasadniające nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem nieposiadającym wymaganych kwalifikacji?
  •  Jakie są podstawy rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem, jak sformułować oświadczenie woli pracodawcy o wypowiedzeniu stosunku pracy?
  •  Jakie narzędzia ochrony prawnej przysługują nauczycielowi, z którym rozwiązano stosunek pracy i jakie skutki z tego wynikają dla pracodawcy?
  •  Jakie najczęstsze błędy są popełniane podczas rozwiązywania stosunków pracy z nauczycielem, w tym w świetle orzecznictwa sądowego?

Na te i wiele innych pytań odpowiemy podczas tego szkolenia. Przedstawimy i omówimy najnowsze propozycje zmian do przepisów Karty Nauczyciela w zakresie przedstawionym na dzień szkolenia.

W trakcie szkolenie zostanie przedstawiona sytuacja prawna nauczyciela przyjmowanego
do pracy w szkole oraz nauczyciela, którego stosunek pracy ustaje.

 

Szkolenie potrwa 5 godzin, będzie to optymalny czas do nabycia kluczowej wiedzy na temat prawa pracy w oświacie.