Wydarzenia

Rozliczanie wynagrodzeń w publicznych i prywatnych podmiotach leczniczych

Online 21 czerwca 2022 HR NA SZPILKACH Monika Smulewicz
Rozliczanie wynagrodzeń w publicznych i prywatnych podmiotach leczniczych

Zapraszamy do udziału w interaktywnym szkoleniu z zakresu kształtowania i ustalania wynagrodzeń w publicznych i prywatnych podmiotach leczniczych. Szkolenie jest kierowane do pracowników kadr i płac zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Jeśli chcesz w formie warsztatowej popracować nad poznaniem regulacji kształtujących wynagrodzenia w podmiotach leczniczych i nauczyć się ich prawidłowego i opłacalnego stosowania, poznając nie tylko podstawowe zasady, ale również rozwiązania trudnych problemów i dużych wątpliwości.

Zapraszamy do udziału w interaktywnym szkoleniu z zakresu kształtowania i ustalania wynagrodzeń w publicznych i prywatnych podmiotach leczniczych.

Szkolenie jest kierowane do pracowników kadr i płac zatrudnionych w podmiotach leczniczych, których zakres zadań wymaga dobrej znajomości zagadnień z tego obszaru oraz do osób zarządzających takimi podmiotami, których celem jest opłacalne, racjonalne i zgodne z przepisami kształtowanie wynagrodzeń w podległych im podmiotach. Jeśli chcesz w formie warsztatowej popracować nad poznaniem regulacji kształtujących wynagrodzenia w podmiotach leczniczych i nauczyć się ich prawidłowego i opłacalnego stosowania, poznając nie tylko podstawowe zasady, ale również rozwiązania trudnych problemów i dużych wątpliwości, zapraszamy.

Szkolenie kierowane jest do osób początkujących oraz zaawansowanych.

Prowadząca: Monika Wacikowska

Szkolenie potrwa 6 godzin zegarowych, będzie to optymalny czas do nabycia kluczowej wiedzy na temat efektywnego rozliczania wynagrodzeń w Prywatnych i Publicznych Podmiotach Leczniczych w 2022 r.

Program szkolenia:

Systemy wynagradzania w podmiotach leczniczych dla pracowników medycznych
i niemedycznych

 1. Jakie systemy wynagradzania można stosować w prywatnym i publicznym podmiocie leczniczym?
 2. Jaki system wynagradzania najkorzystniej przyjąć w stosunku do poszczególnych grup pracowników?
 3. Kiedy możliwe jest różnicowanie wynagrodzenia w stosunku do różnych pracowników, żeby nie narazić się na zarzut dyskryminacji?
 4. Jakie dodatkowe składniki wynagrodzenia warto wprowadzić dla pracowników podmiotu leczniczego i o czym pamiętać zapisując je w regulaminie wynagradzania lub umowach o pracę?
 5. W jakie pułapki nie dać się złapać ustanawiając premie i nagrody?
 6. Czym różni się premia od nagrody i jakie są skutki prawne wprowadzenia jednej
  i drugiej?
 7. Czym jest premia regulaminowa oraz czy przepisy ustanawiają premię uznaniową?
 8. Jakie są skutki prawne ustalenia premii i nagrody i jaki mają one wpływ na wynagrodzenie za nadgodziny oraz wynagrodzenie urlopowe i chorobowe – najczęściej popełniane błędy?
 9. Jakie zapisy z zakresu wynagrodzeń należy umieścić w regulaminie pracy,
  a jakie w regulaminie wynagradzania oraz w umowie o pracę?
 10. Jakich błędów uniknąć tworząc zapisy regulaminowe oraz zapisy umowne
  w zakresie wynagradzania?

Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych

 1. Co zaliczamy do normalnego wynagrodzenia za pracę nadliczbową?
 2. Jak obliczyć normalne wynagrodzenie za pracę w zależności od stosowanych składników wynagrodzenia. – najczęściej popełniane błędy?
 3. Czy premie, dodatki stażowe i inne składniki wynagradzania wliczane są do normalnego wynagrodzenia za nadgodziny?
 4. Jak obliczyć dodatki za pracę nadliczbową przy zasadniczej godzinowej lub miesięcznej stawce wynagrodzenia?
 5. W jakich terminach należy wypłacić pracownikowi wynagrodzenie za nadgodziny, a kiedy dodatek?
 6. Jak prawidłowo wypłacić wynagrodzenie przy udzielaniu czasu wolnego za nadgodziny – najczęściej popełniane błędy?
 7. Kiedy nie opłaca się oddawać czasu wolnego za nadgodziny?
 8. Dlaczego często wypłata dodatków za nadgodziny jest dużo bardziej opłacalna niż oddanie czasu wolnego?
 9. W jakie pułapki nie dać się złapać wypłacać wynagrodzenie za dodatkową pracę?
 10. Jak ustalić pieniężną rekompensatę za nadgodziny pracowników zarządzających
  w podmiocie leczniczym i kiedy ona się należy, a kiedy nie?

Rekompensata za dodatkową pracę w sobotę (dniu wolnym z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy), niedzielę i święto

 1. Kiedy pracownikowi podmiotu leczniczego należy się dodatkowa rekompensata za pracę w sobotę, niedzielę i święto?
 2. Jak prawidłowo ustalić wynagrodzenie w przypadku oddawania wolnego za pracę w niedzielę i święto – w zależności od miesiąca i okresu rozliczeniowego – najczęściej popełniane błędy?
 3. Jaki wpływ na wynagrodzenie pracownika podmiotu leczniczego ma oddawanie dnia wolnego i jak to najlepiej zorganizować, aby nie powodowało podwójnych kosztów podmiotu leczniczego?
 4. Jak ustalić wynagrodzenie i dodatek z tytułu pracy w sobotę, niedzielę i święto, jeśli pracownikowi nie został oddany dzień wolny oraz kiedy wypłacić poszczególne składniki wynagrodzenia z tego tytułu?
 5. Jak ustalić pieniężną rekompensatę za pracę w sobotę, niedzielę i święto pracowników zarządzających w podmiocie leczniczym i kiedy ona się należy,
  a kiedy nie?

Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy

 1. Jak ustalić wynagrodzenie za czas szkolenia podnoszącego kwalifikacje zawodowe pracownika podmiotu leczniczego?
 2. Jak ustalić wynagrodzenie za czas pracy w podróży służbowej pracownika podmiotu leczniczego – w zależności od jego stanowiska, funkcji i wykonywanych w podróży służbowej zadań?
 3. Jak ustalić wynagrodzenie za czas badań lekarskich i dlaczego nie stanowi ono wynagrodzenia takiego jak za pracę?
 4. Jak rozliczyć prawidłowo wyjście prywatne i jego ewentualne odpracowanie – najczęściej popełniane błędy?
 5. Jak ustalić wynagrodzenie za czas zwolnień rodzicielskich – przerwy na karminie oraz dni wolne na dziecko – najczęściej popełniane błędy?

Dodatkowe – obligatoryjne i alternatywne – składniki wynagrodzenia pracowników prywatnych i publicznych podmiotów leczniczych

 1. Jakie dodatkowe składniki wynagrodzenia przysługują pracownikom podmiotu leczniczego – prywatnego i publicznego
 2. Oprawa emerytalna – kiedy należy ją wypłacić i jak ustalić jej wysokość
  w zależności od rodzaju podmiotu leczniczego?
 3. Jak ustalić staż, od którego zależy wysokość odprawy emerytalnej, a kiedy nie jest to koniczne – różne zasady obowiązujące w publicznych i prywatnych podmiotach leczniczych?
 4. W jakich okolicznościach pracodawca ma obowiązek wypłacić pracownikowi prywatnego i publicznego podmiotu leczniczego odprawę z tytułu rozwiązania umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w przypadku indywidualnego zwolnienia pracownika (tzw. odprawa ekonomiczna)?
 5. Jak ustalić wysokość odprawy ekonomicznej?
 6. Jak obliczyć staż warunkujący wysokość odprawy ekonomicznej?
 7. Czy pracownikowi, posiadającemu staż i wiek uprawniający do emerytury, którego stosunek pracy uległ zakończeniu na skutek wypowiedzenia z przyczyn niedotyczących pracownika przysługuje odprawa emerytalna i odprawa z tytułu takiego rozwiązania umowy o pracę?
 8. Czy w przypadku nieprzyjęcia przez pracownika porozumienia lub wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy lub płacy, pracownikowi przysługuje odprawa ekonomiczna – ciekawe orzecznictwo SN?
 9. Komu oraz w jakich okolicznościach i na podstawie jakich dokumentów wypłaca się odprawę pośmiertną, jak ustalić jej wysokość i kiedy się ona nie należy?
 10. Jakim pracownikom podmiotów leczniczych i na jakich zasadach wypłaca się nagrody jubileuszowe oraz jak ustalić okresy uprawniające do takiej nagrody oraz warunkujące jej wysokość?
 11. Jak postąpić w przypadku doniesienia przez pracownika dokumentacji, z której wynika, że pracownik powinien otrzymać nagrodę jubileuszową wcześniej lub
  w wyższej wysokości?
 12. Kiedy pracownikom należy się dodatek stażowy i jak ustalić okres uprawniający do jego nabycia i warunkujący jego wysokość?
 13. Jak postąpić w przypadku doniesienia przez pracownika w trakcie istnienia stosunku pracy dokumentu, z którego wynika dłuższy niż przyjęty do wypłaty dodatku staż pracy?
 14. Dodatek z tytułu zmianowej organizacji czasu pracy – kiedy przysługuje i jak ustalić jego wysokość?
 15. Czy pracownikom zmianowym za pracę w porze nocnej przysługuje wyłącznie dodatek z tytułu zmianowości czy także dodatek z tytułu pracy w porze nocnej?
 16. Jak ustalić wynagrodzenie i dodatki za dyżur medyczny oraz gotowość pod telefonem?
 17. Czy za dyżur medyczny zawsze należą się dodatki?
 18. Czy lekarzowi zatrudnionemu tylko do pełnienia dyżurów medycznych za dyżur należy się tylko normalne wynagrodzenie czy również dodatek i na jakich zasadach się te składniki wypłaca?

Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za urlop

 1. Jakie składniki wliczamy do średniej urlopowej pracowników podmiotów leczniczych?
 2. Stałe i zmienne składniki wynagrodzenia – kiedy i w jaki sposób uwzględniamy
  je w średniej urlopowej i ekwiwalencie za urlop?
 3. Kiedy nagrodę i premię wliczamy do średniej urlopowej – w jakie pułapki nie dać się złapać?
 4. Jakie są różnice pomiędzy obliczaniem wynagrodzenia i ekwiwalentu urlopowego.
 5. Jaki jest współczynnik do ekwiwalentu dla niepełnoetatowców i pracowników pracujących w obniżonych normach czasu pracy.

Wynagrodzenie za czas choroby

 1. Jakie składniki wliczamy do wynagrodzenia chorobowego?
 2. Miesięczne, kwartalne i roczne składniki wynagrodzenia w wynagrodzeniu chorobowym.
 3. W jaki sposób obliczyć wynagrodzenie chorobowe nowego pracownika oraz przy zmianie etatu pracownika?
 4. Jak i kiedy uwzględniać w wynagrodzeniu chorobowym premie, nagrody i dodatki?
 5. Minimalna podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy

 1. Jakie działania lub zaniechania z zakresu wynagrodzeń mogą być uznane za wykroczenia?
 2. Jakie dokumenty skontroluje PIP?
 3. Jakie zagadnienia skontroluje inspektor?
 4. Jakich dokumentów nie ma obowiązku pokazywać organom kontrolnym?
 5. Jakie kary grożą za poszczególne wykroczenia?
 6. Kiedy za wykroczenia odpowiada organ zarządzający podmiotem leczniczym,
  a kiedy osoba zarządzająca, kadrowa/y, księgowa/y lub kierownik danej komórki organizacyjnej?