Wydarzenia

System sygnalizowania w organizacji – nowy obowiązek pracodawcy

online 14 grudnia 2021 HR NA SZPILKACH Monika Smulewicz
System sygnalizowania w organizacji – nowy obowiązek pracodawcy

Czy już wiesz, jak i kiedy wdrożyć nowe przepisy o ochronie sygnalistów?

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii ma być implementowana do polskiego porządku prawnego już w grudniu 2021 r. Obecnie trwają prace nad tzw. krajową ustawa wdrażającą – ustawa o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa.

Po stronie pracodawców pojawią się w związku z tym nowe obowiązki związane z instytucją sygnalisty, a w szczególności wdrożenie tzw. wewnętrznego kanału sygnalizowania wraz przyjęcie odpowiedniej procedury zakładowej, co całościowo powinno być gotowe na 17 grudnia 2021 r.

Nasze szkolenie adresowane jest do pracowników działów: HR, compliance, prawnych oraz ochrony danych osobowych.

W jego trakcie w sposób kompleksowy omówiony zostanie nowy obowiązek pracodawcy jakim jest wdrożenie wewnętrznego systemu sygnalizowania – zarówno na gruncie dyrektywy, projektowanej ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, przepisów prawa pracy, jak i ochrony danych osobowych.

 Szkolenie potrwa 3,5 godziny zegarowej, będzie to optymalny czas do nabycia kluczowej wiedzy na temat ochrony sygnalistów.

PROGRAM SZKOLENIA:
 1. Dyrektywa o sygnalistach a przepisy krajowe – w jakim kierunku idzie polski ustawodawca?
 2. Kim jest sygnalista?
 3. Jakie nieprawidłowości zgłasza sygnalista?
 4. Kto i kiedy powinien stosować przepisy o sygnalistach?
 5. Systemy sygnalizowania:
  – rodzaje systemów sygnalizowania,
  – terminy wdrożenia,
  – rola kultury organizacyjnej.
 6. Na czym polega ochrona sygnalisty i jakie są warunki aby sygnalista był chroniony?
  – zasada dobrej wiary,
  – zachowanie wymaganego trybu,
  – zakaz niekorzystnego traktowania,
  – odwrócenie ciężaru dowodu,
  – prawo dochodzenia odszkodowania.
 7. Nowe obowiązki pracodawcy związane z wdrożeniem wewnętrznego systemu sygnalizowania:
  – utworzenie kanału zgłoszeniowego,
  – polityka informacyjna,
  – uzgodnienia z zakładowymi organizacjami związkowymi albo z przedstawicielami pracowników,
  – przyjęcie wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń i podejmowania działań następczych.
 8. Przyjmowanie i obsługa zgłoszeń – co jest wymagane na gruncie RODO?
  – ochrona danych osobowych sygnalistów,
  – zgłoszenia anonimowe,
  – DPIA – art. 35 RODO,
  – obowiązek informacyjny,
  – rejestr czynności przewarzania,
  – powierzenie obsługi kanału sygnalizowania dla podmiotu trzeciego,
  – szkolenie pracowników.