Wydarzenia

Umowa o pracę, Świadectwo pracy. Omówienie problematycznych punktów w dokumentacji pracowniczej

online 17 stycznia 2024 HR NA SZPILKACH Monika Smulewicz
Umowa o pracę, Świadectwo pracy. Omówienie problematycznych punktów w dokumentacji pracowniczej

Podczas szkolenia zajmiemy się krok po kroku omówieniem kluczowych punktów w dokumentacji pracowniczej, które mogą stanowić wyzwanie lub źródło nieporozumień w kontekście zmiany przepisów. Celem szkolenia jest przedstawienie, jak te zmiany wpływają na codzienne procesy związane z zatrudnieniem i dokumentacją pracowniczą.

Program szkolenia:

Umowa o pracę

 • Rodzaje umów o pracę – czy wszystkie rodzaje wykorzystywane są w praktyce?
 • Okres próbny – czy mamy obowiązek po umowie o pracę na okres próbny zawarty na dłużej niż 2 miesiące zawrzeć kolejną umowę o pracę nie krótszą niż 12 miesięcy (stanowisko MRiPS)
 • Wniosek pracownika o podanie przyczyny rozwiązania lub nie nawiązania kolejnej umowy
  o pracę
 • Umowa o pracę na czas określony – obowiązek podania przyczyny wypowiedzenia umowy
  o pracę
 • Wzór umowy o pracę – omówienie krok po kroku z szczególnym naciskiem na zmiany od 26.04.2023 r

Informacja o warunkach zatrudnienia

 • Składowe informacji o warunkach zatrudnienia
 • Informacji o Warunkach zatrudnienia (stanowiska MRiPS) a kolejna umowa o pracę
  a przygotowanie
 • zasadach dotyczących pracy w godzinach nadliczbowych i rekompensaty za nią – jakie dane należy ująć w tym punkcie (stanowisko MRiPS)
 • Czy w przypadku pracownika mobilnego mam obowiązek podania sposób przemieszczania się między punktami obsługi
 • Których składników nie należy zamieszczać w informacji o składnikach wynagrodzenia należnych pracownikowi
 • Których zwolnień od pracy i urlopów nie należy ujmować w punkcie i Informacji o warunkach zatrudnienia (stanowisko MRiPS)
 • Czy informację o warunkach zatrudnienia mamy obowiązek przygotować dla każdej umowy
  o pracy

Świadectwo pracy

 • W jakim terminie należy wystawiać świadectwa pracy
 • Zawarcie kolejnej umowy przy nieprzerwanym zatrudnieniu a świadectwo pracy,
 • Wpływ okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej a a archiwizacja świadectwa
  w aktach osobowych
 • Świadectwo pracy przy przejściu pracodawcy Art. 23¹ k.p.
 • Podstawa prawna dotycząca sposobu ustania stosunku pracy – właściwy zapis w świadectwie pracy
 • Co kryje się pod informacją uzupełniającą o należnościach ze stosunku pracy  uznanych przez pracodawcę i niewypłaconych pracownikowi do dnia ustania stosunku pracy
 • Które okresy nieobecności wchodzą w skład okresów nieskładkowych
 • Dodatkowe informacje w świadectwie pracy od dnia 23.05.2023 – praca zdalna, urlop opiekuńczy, dni siły wyższej
 • Wydanie kopii świadectwa pracy
 • Sankcje za niewystawienie i nieterminowe wystawienie świadectwa pracy
 • Sposób przygotowania odpisu świadectwa pracy
 • Zasady przygotowania sprostowania świadectwa pracy