Wydarzenia

Warsztaty - Płace dla zaawansowanych! Rozliczanie umów prawa cywilnego 2023 Rozliczanie wynagrodzeń cudzoziemców w aspekcie podatkowo – składkowym

Online 28 kwietnia 2023 HR NA SZPILKACH Monika Smulewicz
Warsztaty - Płace dla zaawansowanych! Rozliczanie umów prawa cywilnego 2023 Rozliczanie wynagrodzeń cudzoziemców w aspekcie podatkowo – składkowym

Celem szkolenia jest praktyczne omówienie zasad rozliczania wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne z zawartych umów cywilnoprawnych oraz zbiegu tytułu do ubezpieczeń społecznych w tym umów zawieranych z cudzoziemcami.

Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych, a jego celem jest wyjaśnienie kwestii wątpliwych
i niejasnych. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami. Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących pogłębić swoją wiedzę na temat rozliczania wynagrodzeń, osób pracujących w działach płacowych jak i doświadczonych praktyków naliczania płac.

PROGRAM SZKOLENIA:

Omówienie zmian w rozliczaniu przychodów z umów prawa cywilnego w 2023 r.

  • oświadczenie PIT-2 i rozliczanie kwoty zmniejszającej podatek w wysokości 1/12-24-36
  • warunki wnioskowania o nieobliczanie podatku dochodowego w 2023 r.
  • zasady rozliczania ulgi dla młodych/powracających/rodziców dzieci 4+/seniorów
  • wykonywanie czynności na podstawie powołania
  • obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek

Rozliczenie składkowo – podatkowe umów zlecenia po zmianach w 2023 r. stanowiących jedyny tytuł do ubezpieczeń społecznych

  • dobrowolne ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie chorobowe
  • roczna podstawa wymiaru składek E-R
  • umowa zlecenia zawarta z osobą na urlopie bezpłatnym i wychowawczym
  • umowy z własnym pracownikiem lub wykonywane rzecz własnego pracodawcy
  • umowa cywilna wykonywana przez ucznia lub studenta
  • korekta składek ZUS: nadpłata i niedopłata składek w wyniku błędnie złożonych dokumentów

Rozliczenie składkowo – podatkowe umów zlecenia po zmianach w 2023 r.

 • zasady podlegania ubezpieczeniom w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń
 • zbieg tytułów do ubezpieczeń na podstawie kilku zawartych umów zlecenia
 1. rozpoczęcie wykonywania kilku umów zlecenia w różnych terminach
 2. rozpoczęcie wykonywania kilku umów zlecenia w tym samym dniu
 3. ustalenie łącznej podstawy wymiaru składek przy stawce godzinowej, akordowej, prowizyjnej
 4. ustalenie łącznej podstawy wymiaru składek w przypadku wypłaty wynagrodzenia w miesiącu następnym
 5. ustalenie łącznej podstawy wymiaru składek w przypadku wypłaty wynagrodzenia po zakończeniu zlecenia
 6. brak wypłaty wynagrodzenia w danym miesiącu kalendarzowym
 7. zmiana schematu podlegania ubezpieczeniom na wniosek zleceniobiorcy
 8. objęcie ubezpieczeniami społecznymi w trakcie miesiąca kalendarzowego
 9. przystąpienie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego w trakcie miesiąca kalendarzowego
 10. niezdolność do pracy w trakcie wykonywania kilku umów zlecenia przy stałej stawce wynagrodzenia
 11. niezdolność do pracy w trakcie wykonywania kilku umów zlecenia przy zmiennych stawkach wynagrodzenia
 • zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych: umowa o pracę i umowa zlecenia
 1. umowa o pracę i jedna umowa zlecenia
 2. umowa o pracę i kilka umów zlecenia
 3. umowa o pracę z niepełnoetatowcem i umowa zlecenia bądź kilka umów
 4. stawka godzinowa z umowy o pracę a objęcie ubezpieczeniami umowy zlecenia

Rozliczenie składkowo – podatkowe umów zlecenia w 2023 r. zawartych z cudzoziemcami

 • umowa zlecenia wykonywana na terytorium RP:
 1. ustalenie rezydencji podatkowej
 2. opodatkowanie dochodów w świetle umów o unikaniu podwójnemu opodatkowaniu
 3. podleganie ubezpieczeniom społecznym
 • umowa zlecenia z obywatelami państw UE
 1. zakres obowiązku podatkowego w Polsce
 2. certyfikat rezydencji
 3. postanowienia umowy o unikaniu podwójnemu opodatkowaniu
 4. obowiązki płatnika dla rezydenta i nie rezydenta