Wydarzenia

Zmiany w przepisach ZUS i PDOF w 2022 r. Zamknięcie roku 2021

Zmiany w przepisach ZUS i PDOF w 2022 r. Zamknięcie roku 2021

Zmiany w przepisach ZUS i Podatku w 2022 r. po uchwaleniu „Polskiego Ładu” – Zamknięcie roku 2021 r. – obowiązki płatników.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu zmian w przepisach obowiązujących w 2022 r. wprowadzonych do ustawy zasiłkowej i uchwalonych w programie „Polskiego Ładu”.

Wchodzące w życie przepisy realizują rządowy program „Polskiego Ładu” w zakresie rozwiązań podatkowych, które polegają w szczególności na: podwyższeniu „kwoty wolnej” od podatku dla ogółu podatników, podwyższenie progu podatkowego, wprowadzenie nowej ulgi dla klasy średniej, zmianie zasad ustalania podstawy wymiaru składki zdrowotnej, co ma bezpośredni wpływ na rozliczenia podatkowo – składkowe wypłacanych świadczeń pracowniczych w tym wynagrodzeń.

Na szkoleniu omówione zostaną również zasady wypełniania formularzy podatkowych za 2021.

Szkolenie potrwa 5 godzin zegarowych, będzie to optymalny czas do nabycia kluczowej wiedzy na temat czekających nas zmian w przepisach ZUS oraz podatkach.

PROGRAM SZKOLENIA:

I.   Zmiany w przepisach ustawy zasiłkowej od 1 stycznia 2022 r.
 1. Prawo do świadczeń chorobowych osób prowadzących działalność gospodarczą
  i osób z nimi współpracującym.
 2. Wypłata świadczeń chorobowych po ustaniu ubezpieczenia chorobowego.
 3. Świadczenie rehabilitacyjne a prawo do emerytury i renty.
 4. Ustalanie okresu zasiłkowego po przerwie krótszej niż 60 dni.
 5. Podwyższenie zasiłku chorobowego za okres pobytu w szpitalu.
 6. Zasiłek wyrównawczy a prawo do renty i emerytury.
 7. Zasiłek chorobowy dla kobiet w ciąży po ustaniu zatrudnienia.
 8. Ponowne ustalenie podstawy wymiaru świadczeń chorobowych po zmianach.
 9. Pozyskiwanie dodatkowych informacji przez ZUS i termin wypłaty zasiłków.
 10. Przepisy przejściowe w okresie wprowadzanych zmian.
II. Oświadczenia i ich wpływ na rozliczanie przychodów w 2022 r. pracowników i zleceniobiorców.
 1. Stosowania kwoty zmniejszającej podatek (PIT-2) i kosztów uzyskania.
 2. Wniosek o niestosowanie pracowniczych kosztów uzyskania.
 3. Wniosek o niestosowanie nowej ulgi dla pracowników.
 4. Wspólne opodatkowanie małżonków.
 5. Oświadczenie o stosowaniu wyższej skali podatkowej (kiedy).
 6. Oświadczenie o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek E-R.
 7. Wypłata wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia a KUP i ulga.
 8. KUP i ulga przy świadczeniach niepieniężnych (urlop bezpłatny, wychowawczy).
 9. Wniosek o nierozliczanie podatku z umów zlecenia.
III. Zmiany w rozliczaniu Podatku Dochodowego od 1 stycznia 2022 r.dla Pracowników i Zleceniobiorców.
 1. Skala podatkowa:
  – wysokość dochodów,
  – podwyższenie kwoty wolnej od podatku,
  – likwidacja opodatkowania osób samotnie wychowujących dzieci i nowa ulga.
 2. Pobór zaliczek na podatek przez pracodawców w 2022 r.
  – brak możliwości odliczenia części składki zdrowotnej: 7,75%,
  – warunki obniżenia składki zdrowotnej: 9% do wysokości zaliczki,
  – obniżenie kosztów uzyskania przychodu,
  – rezygnacja ze stosowania pracowniczych KUP na wniosek,
  – rozliczenie podatku po przekroczeniu I progu podatkowego,
  – ryczałt z tytułu używania samochodu służbowego do celów prywatnych.
 3. Nowe ulgi dla pracowników i przedsiębiorców:
  – warunki i zasady stosowania nowych ulg,
  – rodzaje przychodów objętych nową ulgą,
  – konsekwencje przekroczenia limitu przychodu,
  – wspólne rozliczenie dochodów ze współmałżonkiem,
  – odliczenie składek członkowkich na rzecz związków zawodowych.
 4. Rozszerzony katalog zwolnień podatkowych w 2022 r.:
  – „ulga na powrót” – „ulga dla rodziców” – „ulga dla seniorów”,
  – przychody pracownika z tytułu nielegalnego zatrudnienia,
  – stypendia, nagrody i inne środki otrzymywane od określonych podmiotów.
 5. Działalność wykonywania osobiście (umowa zlecenia, dzieło)
  – warunki zaprzestania poboru zaliczki na podatek na wniosek podatnika
IV.  Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2022 r.
 1. Dla prowadzących działalność.
 2. Objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym pełniących funkcje z powołania.
V.   Informacje podatkowe za 2021 r. pracowników i zleceniobiorców PIT-11:
 1. Informacja PIT-11 dla pracownika:
  – przychody ze stosunku pracy w PIT (pracownik ukończone 26 lat),
  – przychody ze stosunku pracy w PIT z zastosowaniem ulgi dla młodych,
  – wpłaty na PPK,
  – koszty uzyskania przychodu przy niskich wynagrodzeniach.
 2. Informacja PIT-11 przy umowach cywilnoprawnych w tym cudzoziemców.
 3. Przychody pracownika oddelegowanego do pracy za granicą.
VI.  PIT-11 czy IFT-1R ?
 1. Cudzoziemcy i umowy cywilnoprawne.
VII. Zgon pracownika
 1. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia po zmarłym pracowniku a PIT.