Wywiady

Wsparcie, które tworzy wartość dodaną

Wsparcie, które tworzy wartość dodaną

Jak działa Centrum Usług Wspólnych Signify w Łodzi? O nowej siedzibie, transformacji z Philips Lighting oraz o obranym kierunku działań, w którym kompleksowe doradztwo, zrównoważone technologie i troska o pracowników wysuwają się na pierwszy plan, rozmawiamy z Małgorzatą Janiszewską, Dyrektor Centrum Usług Finansowych i Regionalną Dyrektor Finansową Signify w Polsce.

Redakcja: Od lutego b.r. Centrum Usług Wspólnych Signify mieści się w nowej siedzibie w Łodzi. Co było priorytetem przy wyborze kompleksu Hi Piotrkow­ska na nową lokalizację biura?

Małgorzata Janiszewska, Signify: Nowe biuro Signify w Łodzi to przede wszystkim inwestycja w naszych pra­cowników. Dokonując wyboru miejsca kierowaliśmy się komfortem, bezpieczeń­stwem i najlepszymi warunkami pracy. Poszukiwaliśmy również miejsca z roz­wiązaniami energooszczędnymi i przy­jaznymi dla środowiska technologiami, czyli miejsca zgodnego z naszą strategią.

W trakcie przygotowywania powierzchni wykorzystane zostały nasze najnowocześniejsze rozwiązania oświe­tleniowe, łącznie z systemem inteligent­nego zarządzania oświetleniem Inte­ract, oprawami NatureConnect (opra­cowanymi zgodnie z zasadami designu biofilnego) oraz niezawodnym i bez­piecznym Internetem wykorzystują­cym fale świetlne – Trulifi. Są to naj­nowsze technologie i rozwiązania, pod­noszące i poprawiające komfort pracy. Pozwalają one na znaczne zmniejszenie zużycia energii (nawet do 80%) i dosto­sowują poziom natężenia światła tak, aby dopasować jego działanie do pory dnia. Mamy również system dezynfek­cji UV-C, który zapewnia odpowiednie oczyszczenie powietrza, dbając o nasze bezpieczeństwo.

Czy w związku z przeprowadzką do tak komfortowego biura, zmienił się dotychczasowy model pracy? Jaki tryb pracy sprawdza się u Państwa najlepiej – stacjonarny, zdalny czy hybrydowy?

W Signify z dumą podkreślamy, że tworzymy doskonałe miejsce do pracy. Rozumiemy, jak ważna jest bezpośred­nia współpraca, która pozwala czerpać inspirację, budować zaufanie i przyspie­sza realizację celów. Jednocześnie wiemy, że pracownicy potrzebują elastyczności w zakresie organizacji pracy. Biorąc to pod uwagę, zostały wprowadzone zasady, które przede wszystkim na pierwszym miejscu stawiają zdrowie i bezpieczeń­stwo pracowników. Nasze biura – zapro­jektowane tak, aby łączyć, umożliwiać współpracę, a jednocześnie dawać prze­strzeń, w której można skupić się na indy­widualnych zadaniach – są głównym miejscem pracy.

Jednocześnie, adresując różne potrzeby i sytuacje, każdy może korzystać z możliwości pracy zdalnej. Nie mamy odgórnie narzuconych liczby dni pracy zdalnej, wszystko jest kwestią dynamiki zespołu i potrzeb biznesowych. Zasady te zostały wprowadzone we wszystkich biurach Signify.

Reasumując, nasze biuro jest głów­nym miejscem pracy z jednocześnie ela­stycznym podejściem do potrzeb pra­cowników, kierując się ich indywidu­alną sytuacją, jak i potrzebami bizneso­wymi Signify.

Wróćmy na moment do historii. Firma Signify wcześniej funkcjonowała pod nazwą Philips Lighting. Jak prze­biegał proces tej transformacji?

Proces transformacji Philips Lighting w Signify przebiegał w kilku etapach. Pierwsze kroki to wydzielenie się Philips Lighting ze struktur Philips Royal oraz wejście na giełdę Euronext w Amsterda­mie w roku 2016. Następnie ogłoszenie nowej nazwy firmy, co nastąpiło w maju 2018 r. Ta zmiana miała na celu oddziele­nie działalności oświetleniowej od innych działów koncernu Philips i skoncentrowa­nie się na rozwijaniu innowacyjnych roz­wiązań oświetleniowych.

W kolejnym etapie firma rozpo­częła proces rebrandingu, w ramach którego przedstawiono nowe logo, iden­tyfikację wizualną i komunikację marki. Nowa nazwa i wizerunek miały odzwier­ciedlać nową strategię firmy, która sku­pia się na technologiach inteligentnego oświetlenia i rozwiązaniach z zakresu Internetu Rzeczy.

W ramach procesu transformacji skupiliśmy się na kwestiach związanych ze zrównoważonym rozwojem i ochroną środowiska. Firma wprowadziła pro­gramy redukcji emisji CO2 oraz zwiększe­nia efektywności energetycznej swoich produktów. Naszym celem jest uwolnić niezwykłe możliwości światła, aby życie było jaśniejsze, a świat lepszy.

Cały proces transformacji był zło­żony i wymagał zaangażowania zarówno pracowników, jak i klientów. Jednak dzięki konsekwentnemu wdrażaniu nowej strategii i innowacyjnym roz­wiązaniom, Signify pozostaje liderem w dziedzinie inteligentnego oświetlenia i kontynuuje rozwój swojej działalności na całym świecie.

Jak doszło do powstania Centrum Usług Wspólnych w Łodzi?

Powstanie Centrum Usług Wspól­nych Signify było wynikiem strategicz­nej decyzji firmy dotyczącej centralizacji i optymalizacji procesów biznesowych. To nie jest pierwsze Centrum, które obsłu­guje nasze organizacje biznesowe. Już wcześniej procesy transakcyjne zostały przekazane do naszego partnera – firmy Infosys. Jednakże, po analizie pozatrans­akcyjnych operacji finansowo-księgo­wych, firma zdecydowała o ich centraliza­cji w celu dalszego zwiększenia wydajno­ści i efektywności biznesowej oraz zwięk­szenia i usprawnienia przepływu wiedzy

W 2017 r. zostały ogłoszone plany utworzenia centrum usług w Polsce. Wybór padł na Łódź ze względu na korzystne warunki biznesowe, dostęp­ność wykwalifikowanej kadry oraz roz­winiętą infrastrukturę. Centrum zostało uruchomione w roku 2018 i zatrudnia obecnie ponad 200 osób. Dostarczamy dla naszych wewnętrznych organizacji usługi z za-kresu finansów, księgowości, zarządza­nia zamówieniami, obsługi klienta, zarzą­dzania danymi, zarządzania nierucho­mościami oraz IT. Zajmujemy się kom­pleksowym zarządzaniem procesami. Są to głównie aktywności nietransakcyjne oparte na wiedzy i podejmowaniu decyzji.

Jak w perspektywie najbliższych lat widzi Pani Centrum Usług Wspólnych Signify w Polsce pod kątem działań operacyjnych?

Przede wszystkim będziemy konty­nuować wspieranie biznesu, dostarcza­jąc usługi i działania, które przynoszą konkretne korzyści biznesowe. W prak­tyce oznacza to, że nie tylko wykonujemy rutynowe i operacyjne zadania, ale rów­nież angażujemy się w analizę, zarządza­nie procesami oraz dostarczanie infor­macji i wskazówek, które mają znaczący wpływ na decyzje i efektywność biznesu.

Ważne jest, abyśmy byli w stanie odpowiednio zdefiniować, jaką war­tość generujemy dla organizacji. Może to być w postaci optymalizacji procesów, zwiększenia efektywności operacyj­nej, skrócenia czasu realizacji usług czy oszczędności kosztów.

Koncentracja na wartości doda­nej wymaga od nas przekształcenia Cen­trum Usług Wspólnych w strategicznego partnera biznesowego. Chcemy skupić się na zrozumieniu potrzeb i oczekiwań klientów wewnętrznych, współpracować z różnymi działami organizacji i dostoso­wywać swoje usługi do ich wymagań. Nie­zwykle ważne jest rozwijanie kompetencji analitycznych oraz zdolności przetwarza­nia danych. Dzięki temu możemy dostar­czyć naprawdę wartościowe informacje, raporty i analizy, które wspierają decyzje strategiczne i rozwój.

Skoncentrowanie się na wartości dodanej oznacza również rozwijanie umie­jętności doradczych i konsultacyjnych. Może to obejmować udzielanie porad orga­nizacyjnych, udział w projektach innowa­cyjnych, zastanawianie się nad rozwiąza­niami optymalnymi, wsparcie w tworze­niu strategii i planowania biznesowego.

Wreszcie, koncentracja na wartości dodanej wymaga od nas ciągłego monito­rowania wyników i efektywności naszych usług. To oznacza mierzenie wskaźników kluczowych, zbieranie opinii klientów wewnętrznych, identyfikowanie obszarów do doskonalenia i ciągłe usprawnianie pro­cesów. Priorytetem zatem pozostanie utrzy­manie transparentnej komunikacji z klien­tami wewnętrznymi w celu zrozumienia ich potrzeb i oczekiwań w obliczu kolej­nych wyzwań, jakie będzie przynosił rynek.

Dziękujemy za rozmowę.

Artykuł pochodzi z magazynu:
FOCUS ON Business #12 September-October (5/2023)

FOCUS ON Business #12 September-October (5/2023) Zobacz numer